fbpx Økonom: – Nå må pensjonerte sykepleiere passe på Hopp til hovedinnhold

Økonom: – Nå må pensjonerte sykepleiere passe på

Bildet viser Øyvind Røst, pensjonsøkonom i KLP

– Hvis loven endres og du fortsetter å jobbe på vanlig lønn, da vil pensjonsutbetalingen reduseres for inntekten du har, sier pensjonsøkonom Øyvind Røst.

Pensjonerte sykepleiere mottar for tiden et brev fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

Hvorfor? Jo, fordi det forventes en lovendring som angår noen av dem.

Det vil si: De som jobber samtidig som de mottar alderspensjon. Eller har planer om å gjøre det.

En lovendring vil berøre dem som er født før 1963. Det handler om hvor mye du som pensjonist kan jobbe ved siden av.

Det er en bestemmelse i sykepleierpensjonsloven som gjør at sykepleiere med alderspensjon kan jobbe inntil 20 prosent ved siden av uten å bli trukket i pensjon.

Denne loven, blant andre, ønsker regjeringen å endre med virkningstidspunkt 1. januar 2024.

Blir forslaget vedtatt som det er, vil de arbeidende alderspensjonistene bli innmeldt fra første arbeidstime og dermed trukket i pensjon.

– Må passe på

– Pensjonerte sykepleiere må nå passe på. Det vil si de som mottar full alderspensjon og som jobber inntil 20 prosent i tillegg. Blir forslaget vedtatt, skal de bli meldt inn igjen i pensjonsordningen, og det får konsekvenser for pensjonen deres, sier Øyvind Røst, pensjonsøkonom i KLP.

– KLP har ingen informasjon om hvem konkret dette gjelder. Hensikten med brevet er å informere om forslaget, slik at både sykepleiere og arbeidsgivere kan planlegge for fremtidig arbeid om forslaget blir vedtatt.

Se hva som står i brevet nede i saken.

– Størst konsekvens hvis du er over 67 år

Regjeringen har foreslått dette: Å oppheve minstegrensen på 20 prosent av full stilling for rett til medlemskap blant annet i pensjonsordningen for sykepleiere og Statens pensjonskasse.

– Hvis loven endres og du fortsetter å jobbe på vanlig lønn, da vil pensjonsutbetalingen reduseres for inntekten du har, sier pensjonsøkonom Røst.

Han utdyper:

– Størst konsekvens kan det få hvis du er over 67 år. Ikke bare for pensjonsutbetalingen her og nå, men også for din livsvarige pensjon, forklarer Røst.

Fakta
Dette er saken:
 • De fleste sykepleierne, både i kommuner og på sykehus, er medlem i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).
 • Men ifølge sykepleierpensjonsloven er følgende unntatt fra medlemskap: Sykepleiere som har en arbeidstid på mindre enn 20 prosent av full stilling.
 • Det betyr at som pensjonist kan sykepleiere jobbe inntil 20 prosent uten å bli trukket i pensjon.
 • Denne minstegrensen ønsker altså regjeringen å fjerne.

Stortinget skal avgjøre

KLP begynte å sende ut brev puljevis i september.

«Du kan jobbe uten at alderspensjonen din blir redusert hvis du jobber på pensjonistlønn», står det blant annet i brevet.

Den er for tiden 233 kroner per time.

Men først skal Stortinget si sitt.

 • Forslaget er nå til behandling i arbeids- og sosialkomiteen. Frist for å komme med innstilling er 24. oktober.
 • Foreløpig dato for behandling i Stortinget er 7. november 2023.

Grunnlaget for saken er her.

Hva kan de pensjonerte som også jobber, gjøre?

– Blir forslaget vedtatt av Stortinget, uten noen form for unntak for de pensjonerte sykepleierne som jobber mindre enn 20 prosent, kan de pensjonerte sykepleierne det gjelder, tilpasse seg på flere måter, sier Røst.

Dette er valgene:

 • Du kan bli heltidspensjonist.
 • Du kan jobbe på pensjonistlønn isteden – hvis det er avtalt med arbeidsgiver.
 • Du kan jobbe så mye du vil i privat sektor på vanlig lønn uten at pensjonen avkortes – så lenge arbeidsgiver ikke er pålagt å melde deg inn i den offentlige tjenestepensjonsordningen, som for eksempel kan gjelde på et privat sykehus.
 • Du kan jobbe som før med vanlig lønn, men være klar over at da blir pensjonen avkortet tilsvarende.

Og hva med arbeidsgiverne?

Pensjonsøkonomen har også råd til arbeidsgiverne. Dette bør de gjøre, mener han:

 • Informere sine pensjonerte sykepleiere som jobber mot vanlig lønn om lovforslaget.
 • Være forsiktig med å planlegge vakter for disse sykepleierne i 2024, inntil de bekrefter om de fortsatt vil jobbe.

Alternativt kan pensjonerte sykepleiere jobbe for pensjonistlønn.

Dette må avtales spesielt med arbeidsgiver.

– Du kan også få tillegg for arbeid i helg, på kveld og på helligdager når du er på pensjonistlønn uten at det går ut over pensjonsutbetalingen, sier Røst.

Pensjonslønn, som altså nå er 233 kroner timen, er lik for alle i offentlig sektor og uavhengig av utdanning eller ansiennitet. Den reguleres årlig.

En eventuell lovendring har ingen praktisk effekt for dem som jobber i større stillinger enn 20 prosent.

En fordel for de unge

Lovendringene regjeringen foreslår, er ment for å skulle ivareta de unge.

Øyvind Røst understreker at for unge sykepleiere med små stillinger er en lovendring en fordel, fordi de da vil få pensjonsopptjening fra første arbeidstime.

– Det er da på lik linje med andre arbeidstakere, sier pensjonsøkonomen.

Av KLPs medlemmer er det bare sykepleierne som har denne 20-prosentgrensen, opplyser Øyvind Røst.

– De øvrige i KLP har ingen innmeldingsgrense.

NSF: – Lite interessant for mange sykepleiere

På vegne av alderspensjonistene er ikke Norsk Sykepleierforbund (NSF) begeistret for forslaget om lovendringer. Unio, som er NSFs hovedorganisasjon, svarte blant annet dette i sitt høringssvar sommeren 2022:

«NSF erfarer at pensjonistlønn, som vil bli det eneste alternativet når lovforslaget trer i kraft, er lite interessant for mange sykepleiere, da timelønnen er kroner 224 pluss eventuelle tillegg. For mange sykepleiere med spesialutdanning og/eller lang erfaring, innebærer dette et lønnsnivå mange pensjonerte sykepleiere klart uttrykker at de ikke er interessert i. For andre grupper i helsesektoren kan en pensjonistlønn på kroner 224 pr. time være tilstrekkelig. Dette oppleves urimelig og blir dermed et hinder for å utnytte den eventuelle arbeidskraftressurs noen pensjonister har.»

Legene fortsetter med minstegrense 

I høringssvaret står det at NSF ber departementet å vurdere å skille innmeldingsgrensen i pensjonsordningen fra spørsmålet om hvor mye pensjonister kan arbeide, noe som har blitt gjort i andre offentlige pensjonsordninger.

Unio viser her til pensjonsordningen for sykehusleger:

 «Leger som mottar alderspensjon (…) skal ikke gjeninnmeldes i ordningen, med mindre vedkommende har arbeidet i minst 168 timer i løpet av kvartalet.»

Dette utgjør en minstegrense på rundt 30 prosent eller mer.

Lovendringen regjeringen har foreslått, vil ikke gjelde denne ordningen for leger.

Brevet til pensjonerte sykepleiere

Her er innholdet i brevet fra KLP til sykepleierne:

Fakta
Brevet fra KLP

Skal du jobbe i tillegg til pensjon?

Dette brevet inneholder viktig informasjon til deg som jobber samtidig som du mottar pensjon, eller ønsker å gjøre det. Hvis du ikke skal ha jobb ved siden av pensjonen, kan du se bort fra dette brevet. Det foreligger et lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet om endring i sykepleierpensjonsloven som innebærer innmelding i pensjonsordningen fra første arbeidstime. Vi legger til grunn at endringen vedtas av Stortinget med virkning fra 1.1.2024.

Ønsker du å jobbe ved siden av alderspensjonen?

Du kan jobbe uten at alderspensjonen din blir redusert, hvis du jobber på pensjonistlønn. Sjekk med arbeidsgiveren din om du har mulighet til dette.

Hvorfor kan pensjonen bli redusert?

Vi antar at innmeldingsgrense på minst 20 prosent stilling for å bli innmeldt i sykepleierpensjonsordningen blir endret med virkning fra 1. januar 2024. Blir det vedtatt et annet virkningstidspunkt, vil endringen gjelde fra denne datoen. Du vil da bli meldt inn i pensjonsordningen fra første arbeidstime. Det betyr at du ikke lenger kan jobbe på vanlig lønn uten at pensjonen blir redusert.

Vil du vite mer?

Du kan lese mer om jobb ved siden av pensjon og pensjonistlønn, på klp.no. Har du spørsmål, når du oss enkelt på chat ved å gå inn på klp.no eller via kontaktskjema. Du er selvsagt også velkommen ringe kundesenteret vårt på 55 54 85 00 mellom kl. 08 og 16 på hverdager.

 Med vennlig hilsen Kommunal Landspensjonskasse

26 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Eirin Kristin Møllen

Pensjonert Jordmor
9 months 2 weeks siden

Jeg skjønner nesten ikke det går an i tider med mangel på bl.a. Sykepleiere å endre loven slik at livslang pensjon blir avkortet.
Hva er poenget? Er det kun økonomi? Jeg gikk av med pensjon da jeg fylte 65 år. Den gangen kunne man jobbe 40 % uten å bli trukket i pensjon. Så kom 20% grensen og da sjekket jeg ut muligheten for å jobbe i privat firma siden behovet for vikarer var også den gangen stort. Jeg sjekket med en av de faste danske vikarene som da hadde en mye høyre lønn enn meg. Det tok ikke lang tid å få en grei avtale med en høyere lønn og kostpenger i tillegg i et Dansk vikarbyrå. Det var også en opplevelse og kunne jobbe på flere steder i Norge med gratis reise og opphold og med god lønn. Jeg anbefaler det til spreke pensjonister. Ikke jobb for pensjonistlønn.

Eli Småkasin Natadal

Anestesisykepleier
9 months 2 weeks siden

Snart pensjonist, og fullt arbeidsdyktig. Hadde håpet på 20% i fortsettelsen. Blir veldig provosert av en slik redusert ordning. Hvorfor slik forskjell på sykepleiere og leger, når begge yrkesgrupper er i manko.
Istedenfor pensjonistlønn, går jeg gjerne til dette danske byrået. Kan du gi meg navnet ?

Reidun Karlsen

Jordmor
9 months 2 weeks siden

Powercare. Der kan du melde deg inn.

Eldar Sørensen

91704680
9 months 2 weeks siden

Dette er ille, nå må regjeringen bort.. ja det kan bli revolusjon i Norge hvis dette fortsetter ! Vi har jo betalt skatt hele siden vi begynte å jobbe !

Solveig Berg Vego

Geriatrisk sykepleier
9 months 2 weeks siden

Dette kan da vel ikke Stortinget bestemme i disse tider! Det mangler sykepleiere over alt. Mange steder er det pensjonistene som er redningen!
Samfunnet snakker om at man skal stå lenger i jobb fremover!
Og her er det mange som allerede nå vil stå i jobb, og som vil hjelpe i situasjonen helsevesenet nå er i ,men blir nå begrenset!
NSF: her må dere stå opp for pensjonistene som dere vet helsevesenet er helt avhengige av!!.

Eva

Spesialsykepleier
9 months 2 weeks siden

Ærlig talt, nå må Sykepleierforbundet våkne opp. Dette er helt feil vei å gå. Vi burde vel heller få samme antall timer som legene har skal vi klare å møte fremtidens behov for sykepleiere.

Heidi Sandaas

Operasjonssykepleier
9 months 2 weeks siden

Forslaget går helt i mot strømmen hva angår samfunnets behov for helsepersonell. Et ikke interessert i pensjonistlønn! Et hån.
Alternativet blir pensjonist tilværelse eller i privat vikar byrå

Randi-Elisabeth Dalhaug

Pensjonert Jordmor
9 months 2 weeks siden

Etter mitt syn gjør regjeringen en STOR feil hvis dette forslaget vedtaes. Er enig med Eirik Kristin Møllen «Hva er poenget med dette»
Helsevesenet mangler/skriker etter kompetente sykepl - spesialsykepl Jeg er også pensjonert jordmor, men jobber i samme danske firma dom Eirik K Møllen Gode betingelser
Med den politikken som nå føres er jeg bekymret for at det blir et mangelfullt og dårligere helsetilbud til befolkningen
Under Coronapandemien stilte bl.a store grupper pensjonerte sykepl opp for å bistå med vaksinering. Man hadde ikke kunnet vaksinert så store grupper uten kompetente, effektive og rutinerte sykepl Utrolig at politikere ikke forstår å ivareta pensjonerte sykepl kompetanse og bruke den i et hardt presset helsevesen. Anbefaler pensjonerte sykepl som har lyst å jobbe, jobb privat ikke for pensjonistlønn

Erna Osvik

Pensjonert sykepleier
9 months 2 weeks siden

Dette er vanskeleg å forstå seg på.Er no 69 år og har sia eg pensjonerte meg ved 65 år hatt ei helge stilling på 19,37 % og fått tariff-lönn for den. I tillegg har eg jobba-tildels mykje-på pensjonistlönn. Er ei kjent sak at spesielt helger er vanskelege å fylle opp. So kvifor ta bort denne lille “gulrota” for oss som fortsatt klare og har lyst til å jobbe litt. Har i lang tid lurt på kvifor ikkje NSF har vore meir på bana ift dette Og snakka om saka.Vi litt eldre er og medlemmer og har vore det i snart 50 år.
Politikarane snakker om korleis få folk ut i jobb.OG KVAR ER ALLE SYKEPLEIARANE våre. Her er ei…
Dagens regjering har no foreslått å ta bort denne lille “gulrota” Forstå det den som kan. Frisk og sprek sykepleier som fortsatt har lyst å jobbe, gjerne helger.Kjenner no at arbeidslysta falt endel då denne infoen kom ut.

Solveig Heggdal

Sykepleier
9 months 2 weeks siden

Kan noen gi meg en forklaring på HVORFOR

Pensjonert spesialsykepleier
9 months 2 weeks siden

Trudde ikke dette var sant da jeg fikkese dette. Syns dette et rett og slett frekt av regjeringa.Har de ikke fulgt med i timen ang. mangelen på sykepleiere?Må si som ungdommen sier ,Hallo ,våkn opp.

Ingunn Garnes

Anestesisykepleier
9 months 2 weeks siden

Det er utrolig at denne lovendringen kan tre i kraft i disse tider med så stor mangel på kompetent helsepersonell . Her har vi slitt og jobbet hele livet og når vi går av og fortsatt har lyst å jobbe litt blir vi avspist med en luselønn . Hvem har lyst å selge seg så billig? Med så lang erfaring som jeg har så finner jeg meg faktisk ikke i å bli så til de grader nedgradert når det gjelder lønn. I alle år har vi kjempet for en anstendig lønn så tror man at vi skal finne oss i å bli behandlet på denne måten. Ingen med sin yrkes stolthet i behold bør finne seg i dette .

Anne Lise F Aakvik

Sykepleier
9 months 2 weeks siden

Jeg er overrasket over at dette kommer nå. Jeg har jobbet noen timer i mnd. i tillegg til pensjon i over 3år nå, tatt vakter på kveld, natt og helg for å bidra med mitt. Jeg startet under pandemien da jeg følte ett samfunnsansvar.
Min pensjonen er blitt opparbeidet gjennom snart 50år krone for krone.
Har født 3barn, hatt 3-4mnd lønnet permisjon for hvert barn. Tatt videreutdanninger uten lønn og slitt for å få endene til å møtes i disse periodene.
Ingen ting har vært lettvindt. Hvis dette går igjennom tar jeg hatten min og går ! Dette er uverdig behandling av oss som har bidratt for å bedre helsetjenester i la det vårt.

Mette Andresen

Sykepleier, snart pensjonist
9 months 2 weeks siden

Det er helt uaktuelt å bli avspist med såkalt pensjonistlønn. Et hån som Heidi sa lenger opp. Det er absolutt en sak forbundet må jobbe med, om helsevesenet ønsker å ha tilgang på adekvate pensjonister i det offentlige.

Inger Hilde Haugland

Operasjonsykepleier
9 months 2 weeks siden

Har nylig blitt pensjonist. Er 62 år. Har pensjonert meg tidlig, med planer om å jobbe 19,9 %.
Etter å ha jobbet mitt yrkesaktive liv på sykehus, med et høyt arbeidstempo, gledet jeg meg til kun å jobbe noe. Har tilbud om jobb flere steder, da det som kjent er mangel på sykepleiere. Denne ordningen må ikke endres.

Dieter

OP spl
9 months 2 weeks siden

Tja, åpenbart er det frmdeles for mange sykepleier her i landet. Har en venn i India som fortalte at det er en ny corona variant på vei som skal være ca 20x mer dødelig en den vi har opplevd. For det minste får vi da igjen applaus fra balkongene🤔

Dieter

OP spl
9 months 2 weeks siden

Tja, åpenbart er det frmdeles for mange sykepleier her i landet. Har en venn i India som fortalte at det er en ny corona variant på vei som skal være ca 20x mer dødelig en den vi har opplevd. For det minste får vi da igjen applaus fra balkongene🤔

Marit Barstad

Sykepleier
9 months 2 weeks siden

Stat tjener på masse pensjonerte sykepleiere,
Sparer på pensjon.
Får billig arbeidskraft i sykepleiere, på dårlig lønn. Men samme jobb som før!

Anita Uggedal

Sykepleier
9 months 1 week siden

Hvor er sykepleierforbundet. På tide de kommer på banen og gjør noe med dette!!!!!!!

Hilde Aartun Haraldseide

Pensjonert sykepleier
9 months 1 week siden

Jobber 3 hver helg med fast avtale som spl i sykehjem. Behovet for faglært arbeidskraft er vedvarende stort og pensjonistressursen i kommunen er av stor betydning for god nok fagleg inndekning, særlig i vakante helgestillinger. Resultat av endringen er oppsigelser av helgestillinger og større utfordringer for arbeidsgiver å skaffe kvalifisert arbeiskraft i helgene. Håper NSF kan forhandle frem ei ny ordning som stimulerer spl til å jobbe.

Andre Murray

Sykepleier
9 months siden

Staten er bare grådig snakk on å drepe den gås som lager den gylden egg.

Roar Edvardsen

Psykiatrisk sykepleier
9 months siden

Sykepleierne har blitt utnyttet i alle år.

Lea Vahviala

Sps.spl.
9 months siden

Kan man jobbe ubegrenset i enkeltmannsforetak på private sykehus ved uttak av AFP?

Margit Øygarden Bergaust

Sykepleier
8 months 4 weeks siden

Er sykepleier og har jobbet som ringevikar mer eller mindre i 100 % dei siste åra etter jeg ble pensjonist.
Ønsket ikke å jobbe på pensjonist lønn lenger, derfor meldte jeg meg inn i vikarbyrå og fikk jobb. Kanskje det er flere pensjonister som velger vikarbyrå, dersom dette urimeleg forslaget fra regeringen blir vedtatt.
Mange pensjonister har ikke opparbeid seg 100 % pensjonspoeng, fordi mange gikk ned i stilling da barna var små slik jeg gjorde.
Det er ikke den beste måten å løse sykepleier mangelen på ved øke bruk av vikarbyrå, men med dette forslaget vil det forsterke bruken av vikarbyrå.
Vi pensjonister har lang og bred arbeidserfaring og kan stille opp på kort varsel.
Under pandemien kunne vi jobbe ubegrensa på tariff, da mangel på sykepleiere var stor , men sykepleier mangelen er like stor nå kanskje større på landsbasis.
Så la pensjonister få den lønnen de fortener. Det er mange som ønsker å stå lenger i jobb og som pensjonist er det lettere å jobbe, da vi selve bestemmer hvor mye og lenge vi ønsker å jobbe.
Hilsen en sykepleier som liker å jobbe.

Anne Andfossen

Pensjonert jordmor
8 months 3 weeks siden

Jeg pensjonert meg som 62 åring i april, en økonomisk beslutning basert på at jeg kunne fortsette å jobbe ekstra vakter inntil 19.9% stilling. Fem måneder senere, fikk jeg opplysning om endringen i pensjonsreglene fra januar 2024. Jeg føler meg lurt. Jeg har en lang og bred erfaring. Jeg har jobbet nattevakter i 30år på travle fødeavdelinger, først på Ullevål og senere på Bærum. Jeg har nesten aldri vært borte fra jobben og har gitt alt for mine damer inne på fødestuene. Jeg har alltid vært faglig engasjert og mener at jeg er en god jordmor. Jeg har fortsatt mye å bidra med på en travel fødeavdeling. Nå står jeg igjen fortvilet og skuffet. Skal jeg jobbe videre, ved siden av pensjonister fra andre yrkesgrupper og utfører en jobb som trenger en mye høyere utdanning, med et helt annet ansvarsnivå for den samme pensjonistlønn? Skal jeg veilede nyutdannet jordmødre og tjener mindre lønn en de gjør? Er det lønnsomt for avdelingen å dekke opp ledige vakter ved å betale kostbare overtidstimer til de faste ansatte, istedenfor betaler timelønn til en erfarende pensjonist? Jeg forstår ikke at sykepleierforbundet støtter endringen, jeg føler meg sviktet av mine egne.
Jeg har søkt jobb inn en privat virksomhet.

Aase Marie Øygarden

Opr spl - pensjonist. Jobber privat.
8 months 3 weeks siden

Men hvor er ledelsen på alle helseforetak, hører ikke noe bekymring fra dem! Det er vel der ansvaret for bemanning ligger?
Eller trur dem på pensjonistlønn?

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse