fbpx Huller i sommerturnus: I Bokn løste de det med høy lønn Hopp til hovedinnhold

Huller i sommerturnus: I Bokn løste de det med høy lønn

Bildet viser et utsnitt fra en kalender.

Ny sommer, gammel utfordring: Helsevesenet skriker etter sykepleiere for å dekke alle hullene i sommerturnusen. Men i Bokn kommune har høy lønn og stipend løst sommerflokene.

I Bokn kommune har tillitsvalgte og kommunalsjefen sammen funnet løsninger som gjør at de kan ønske sommeren velkommen.

Nyutdannete sykepleiere får høyere lønn enn hva som er garantilønn for 10 års ansiennitet i kombinasjon med et stipend på 25 000 kroner for seks ukers sommerjobbing.

Trenger ikke leie inn vikarer

– Etter flere somre med bruk av innleide sykepleiere fra bemanningsbyrå som ikke fungerte tilfredsstillende, var begge parter enige om at de måtte ta grep om situasjonen. Målet om å gjøre en seriøs innsats for å rekruttere sykepleiere ble satt tidlig, sier hovedtillitsvalgt for NSF i Bokn kommune, Monica Kallevik.

– Erfaringene fra i fjor var overveldende. Vi har klart det i år igjen på grunn av gode lønnsbetingelser og har ikke behov for å leie inn vikarer, sier Kallevik til Sykepleien.

Gammel melodi

Hver sommer dukker et kjent problem opp ute i helsevesenet: Hvordan skal hullene i sommerturnusene dekkes opp? Det ser heller ikke ut til å bli lettere med årene. Ifølge NAVs bedriftsundersøkelse mangler Norge 5900 sykepleiere og spesialsykepleiere.

Sykepleien har loddet stemningen ute ved noen sykehus og i noen kommuner. Ikke alle har full oversikt, men at det også i år jobbes hardt for å dekke hullene i turnusen, virker klart.

LES: Hundrevis av hull i St. Olavs sommerturnus

Skuffet over Arbeidstilsynet

Ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) sier foretakstillitsvalgt, Mai-Britt Martinsen, at hun er bekymret foran årets ferieavvikling. 

Fjorårets bemanningsproblemer ved UNN på medisinsk intensivavdeling og hjerteovervåkning førte til at de tillitsvalgte varslet til Arbeidstilsynet. Det ble også skrevet mye i medier om ansatte og vikarer som jobbet altfor mange overtidstimer per uke.

Også Sykepleien skrev om saken hvor blant annet intensivsykepleiere jobbet 90 timers arbeidsuker.

– NSF på UNN er svært skuffet og frustrert over Arbeidstilsynet som ikke har fulgt opp dette varselet, bortsett fra et videomøte vi maste oss til etter medieoppslagene. Så langt vi vet, har de enda ikke tatt opp saken med arbeidsgiver, sier Mai-Britt Martinsen.

NSF har heller ikke fått svar på sine henvendelser når forbundet har prøvd å få kontakt med Arbeidstilsynet.

LES:  Sykepleiere jobbet 90-timers uker ved UNN

Bedre prosess i år

Martinsen sier det enda er for tidlig å vite hvor mange huller i sommerturnusen de har på UNN.

– Men vi har bedre prosesser på gang i år enn det vi hadde i fjor. I hvert fall slik NSF opplever det.

For første gang har UNN fått en sentral avtale om utvidet arbeidstid.

– Men vi ser at det er en jobb å gjøre for å få informasjon om denne avtalen til lokale ledere som sliter med turnusen. Det er også laget noen administrative ordninger som kan tas i bruk på ulike steder der det er spesielt kritisk med kompetanse i sommer. Dette er strengt ledelsesstyrt, sier Martinsen.

Kompensasjon

Der det defineres kritiske vakter, betaler UNN for frivillighet 1500 kroner per helgevakt ut over overtidsbetaling for sykepleier, og 2500 kroner til spesialsykepleier.

– For kritisk overtidsvakt i uken er beløpet for frivillighet 1000 kroner ekstra for sykepleier og 1500 kroner ekstra for spesialsykepleier, sier hun.

Martinsen utdypet at sykepleiere får 1500 kroner ekstra per vakt for frivillig å flytte alminnelig arbeidstid fra uke til helg, og 8000 kroner per uke for frivillig å flytte en ferieuke ut av ferieperioden.

– For noen er kritiske overtidsvakter i helg bedre lønnet enn vår avtale om utvidet arbeidstid. Det kan føre til at noen ikke ønsker å benytte seg av NSF sin sommeravtale, sier hun.

Martinsen sier at NSF argumenterer med at de ønsker å ha forutsigbarhet og å få lagt vakter inn i en turnus.

– Da har sykepleierne også rettigheter ved eventuelt sykefravær.

Nye løsninger ble for vanskelig

NSF ved UNN har også deltatt i en arbeidsgruppe som har jobbet med ferieplanlegging.

– Vi utredet muligheten for å opprette en egen sommeravdeling med utskrivningsklare pasienter. Utfordringen ble bemanningen av en ny avdeling. Det ble for dårlig tid til å få dette skikkelig organisert denne sommeren, men det kan være en mulighet på sikt, håper Martinsen.

Bedre i år enn i fjor på Lovisenberg

– På Lovisenberg sykehus ser det bedre ut enn tidligere år, men det er fortsatt huller i turnusen, opplyser hovedtillitsvalgt ved Lovisenberg, Anniken Klevjer Iversen, til Sykepleien.

På de medisinske sengepostene er det kun et fåtall vakter som ikke er dekket opp.

– I snitt er det snakk om 30 vakter per avdeling, og dette er først og fremst dag- og kveldsvakter i ukedagene, sier Iversen.

På medisinsk intensiv og overvåkning har det vært en stor utfordring med rekruttering.

– Der er det 225 ledige vakter i løpet av sommeren. De tomme vaktene er jevnt fordelt utover ukedagene og døgnet. Dette dreier seg om både sykepleiere og spesialsykepleiere.

På medisinsk akuttmottak er det 89 ledige vakter, og det er ifølge Iversen stort sett snakk om helgevakter.

– Alle disse avdelingene har sommeravtale som gjelder helgevakter. Avtalen er lik NSFs sentrale avtale, og det har tidligere ikke vært problem å dekke helgene med avtalen, sier Iversen.

Stenger kirurgisk avdeling

I avdeling for psykisk helsevern mangler Lovisenberg rundt 100 vakter på to av sengepostene, men de er inne i en rekrutteringsprosess nå.

– En del av disse vaktene kan også dekkes av andre yrkesgrupper enn sykepleiere, så jeg vil anslå at den faktiske mangelen på sykepleiere er 50 vakter, sier Iversen.

På kirurgisk avdeling er det sommerstengt, ettersom Lovisenberg kun har elektiv kirurgi.

– Det er bare anestesisykepleierne som jobber på sommeren på denne avdelingen, og de har en egen sommeravtale som gjelder for disse vaktene. Det er ingen hull i deres turnus.

Helse Bergen

Også Helse-Bergen har utfordringer i sommer, selv om NSFs hovedtillitsvalgt, Karen-Anne Stordalen, ikke hadde full oversikt da vi snakket med henne i slutten av mai.

– Det er stort sett avdelinger som ha samme bemanning døgnet rundt som sliter med å tette huller, som for eksempel intensivavdelinger, sier hun.

Sengepostene klarer stort sett å skaffe vikarer gjennom sykehusets eget bemanningssentral. Men de klarer ifølge Stordalen ikke å levere nok vikarer til å dekke opp sommeren.

– Sykehuset har en anstrengt økonomi, så de venter i det lengste med å bruke penger på å leie inn vikarer utenfra.

Får ikke åpnet demensavdelingen på Moer før i september

Mangel på sykepleiere gjør at Ås kommune ikke fikk åpnet skjermet avdeling for demenspasienter på Moer som planlagt 1. mai, melder Ås Avis.

– Selv om vi nå har fått ansatt de vi trenger er det vanskelig å starte opp mitt i en sommerturnus med ferieavvikling, derfor er åpningen satt til begynnelsen av september, sier helsesjef i Ås kommune, Marit Roxrud Leinhardt, til avisen.

Trondheim kommune

I Trondheim kommune ba Administrasjonsutvalget om en kartlegging over bemanningssituasjonen foran sommeren. Kartleggingen viser at kommunen har store problemer med å få nok sykepleiere og helsefagarbeidere. 27 av 35 enheter sier de sliter med rekrutteringen.

Flere funn

Kartleggingen viser mange likheter med fjorårets kartlegging.

Kun tre av de 35 enhetene sier de ikke har problemer med sykepleierdekningen.

Åtte enheter sier de har «mager» sykepleierdekning, men at den er forsvarlig.

15 enheter sier de ikke klarer å løse sykepleierdekningen om det oppstår høyere sykefravær enn forventet. 

Sju enheter sier sykepleiedekningen er problematisk, men at de stoler på at de skal klare å nok sykepleiere til at driften blir forsvarlig.

Tre enheter sier sykepleierdekningen er problematisk, og at de har gjennomført alle mulige tiltak uten å lykkes. De sier at de derfor vil gå over til å bruke andre yrkesgrupper.

Forventete hull i Trondheim

 • 50 prosent av enhetene svarer at de forventer 0 vakter uten sykepleier til stede
 • 31 prosent av enhetene svarer at de forventer 1–5 vakter uten sykepleier til stede
 • 11 prosent av enhetene svarer at de forventer 6–10 vakter uten sykepleier til stede
 • Tre prosent av enhetene svarer at de forventer 16–20 vakter uten sykepleier til stede
 • Seks prosent av enhetene svarer at de forventer 21 eller mer vakter uten sykepleier til stede

Tiltak for forsvarlig drift

Enhetene i Trondheim har i tillegg svart på spørsmål om hvordan de skal ivareta forsvarligheten på enheten på de vaktene der det ikke er sykepleier til stede. Her en oppsummering av de tiltakene som er iverksatt eller fremdeles jobbes med:

 • bruk av en vernepleier som har nok kompetanse til a ivareta forsvarlighet
 • avtale med trygghetspatruljen som kan benyttes pa oppgaver
 • enhetsleder og avdelingsleder (sykepleiere) som er bakvakt
 • sykepleiere som tar ekstravakt hvis nødvendig
 • forskyving av vakt
 • bruk av overtid

Hvordan ser det ut på din arbeidsplass? Sykepleien vil følge opp ferieavviklingen ute i helsevesenet gjennom hele sommeren. Send oss en mail om hvordan det går der du jobber. 

NSFs sommeravtale

Det er mulig for arbeidsgivere å inngå sommeravtaler med NSF sentralt. I utgangen av mai, hadde 18 arbeidsgiver inngått slike avtaler fordelt på sju sykehus og elleve kommuner. I fjor inngikk NSF 13 sommeravtaler.

– Har dere fått henvendelser fra tillitsvalgte angående årets ferieavvikling?

– De tillitsvalgte, både i kommuner og sykehus, kontakter først og fremst fylkeskontorene vedrørende ferieavvikling. Deretter kontakter rådgiverne på fylkeskontorene forhandlingsavdelingen. Når de kontakter oss er det gjerne for å få råd knyttet til hvordan de kan gå frem for å etablere avtaler om utvidet arbeidstid, skriver assisterende forhandlingssjef i NSF, Kari Tangen, i en e-post til Sykepleien.

Tangen understreker at det er arbeidsgiver som har ansvar for å søke om sommeravtale, og at det er de som sender søknad hit til NSF.

– Vi kontakter våre tillitsvalgte alle de stedene hvor det etableres slike avtaler.

Fakta
NSFs sommeravtale:

NSFs sommeravtale kan inngås mellom NSF sentralt og virksomheten. Avdelinger og lokale tillitsvalgte inngår deretter en lokal avtale.

 • Minimum godtgjøring er 680 kr per time for sykepleier og 730 kr per time for spesialsykepleier, jordmor og helsesøster.
 • Daglig arbeid skal ikke overstige 12,5 timer.
 • Ukentlig arbeidstid skal ikke overstige 60 timer.
 • Minimum åtte timer arbeidsfri i løpet av 24 timer.
 • Kompenserende hvile skal sikres.
 • Minimum 28 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av sju dager.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse