fbpx Hundrevis av hull i St. Olavs sommerturnus Hopp til hovedinnhold

Hundrevis av hull i St. Olavs sommerturnus

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Kenneth Grip Kenneth Grip

Foretakstillitsvalgt Kenneth Sandmo Grip har sammen med Fagforbundet og Delta sendt bekymringsmelding til sykehusdirektøren.

24. mai ble styret ved St. Olavs hospital muntlig orientert om ferieavvikling 2018. Det ble sagt at alle klinikker og avdelinger med unntak av kirurgisk klinikk har fått dekket behovet for ferievikarer.

– Dette står i skarp kontrast til det vi tillitsvalgte får meldinger om, sier NSF-foretakstillitsvalgt Kenneth Sandmo Grip.

Bekymringsmelding

NSF, Fagforbundet og Delta er alle bekymret for ferieavviklingen.

– Det er årsaken til at vi sammen sendte en bekymringsmelding til direktøren, sier Grip.

I bekymringsmeldingen ber de tillitsvalgte direktøren om å undersøke hvor i lederlinjen informasjonen stopper.

– Det er viktig at vi finner ut om og i tilfelle hvor i organisasjonen ferieavviklingsstatus blir omformulert og sminket slik at vi er sikre på at styret orienteres om realiteter, ikke om ønskesituasjoner.

Hundrevis av «hull» i turnus

Grip har flere eksempler på hull i turnuser han har fått meldinger om.

– Hovedintensiv har per nå over 100 huller i turnus. Thorax intensiv har meldt at de har over 70 huller, mens lungeovervåkning mangler dekning for 16 vakter med spesialsykepleierkompetanse. I tillegg er det rapportert at akuttmottaket i Orkdal har rundt 100 huller i turnus, sier han.

Fagforbundene er bekymret for at turnuser ved enkelte avdelinger også inneholder ansatte som etter all sannsynlighet ikke vil arbeide i ferien.

Leier inn vektere

Også akuttpsykiatrien ved Østmarka har meldt om bemanningsproblemer.

– Østmarka har meldt om 200 hull per nå. Hullene er særlig knyttet til kveld og helg, sier Grip.

Etter det Grip kjenner til, har akuttseksjonen ved Østmarka kun fått 20 prosent av vikarbehovet dekket.

– I tillegg vurderer arbeidsgiver å leie inn vektere for å garantere for ansattes trygghet.

– Det er selvfølgelig uakseptabelt at en er så dårlig bemannet at det blir et mulig tiltak. Flere av våre tillitsvalgte og ledere sier at situasjonen i år er verre enn i fjor. Generelt hører vi at det ikke er noen som planlegger med sykefravær, sier Grip.

Ber ledere ta ny gjennomgang

Alle tre fagforeningene er enige om at planleggingen foran årets sommer ikke er realistisk og ber i bekymringsmeldingen om at ledere også ser på gjennomsnittlig fravær når de planlegger ferie.

– Har dere hørt noe fra direktøren etter at dere sendte bekymringsmeldingen?

– Jeg har snakket med ham på telefonen, men jeg er fremdeles bekymret, sier Grip og legger til:

– Jeg er bekymret fordi jeg vet at mange baserer driften på at ingen blir syke, kombinert med at man allerede har en tendens til å planlegge å fylle huller med egne ansatte.

Det betyr ifølge Grip at ledelsen i noen tilfeller planlegger overtidsbruk.

– Det vil selvfølgelig få konsekvenser som at arbeidsmiljøloven brytes med hensyn til arbeidstid.

Han tror ikke at noen nødvendigvis bevisst feilinformerer, men synes det er alvorlig at mangel på kompetanse i ferien har blitt så vanlig at ledelsen kun bryr seg om å referere til avdelingene som har det verst til enhver tid.

– Det er fint at man har mest fokus på dem, men man kan ikke automatisk si at alle andre har det fint av den grunn, sier Grip.

Det blir ny gjennomgang

Etter at de tillitsvalgte sendte bekymringsmeldingen, er St. Olavs hospital i ferd med å ta en ny gjennomgang for å få en oppdatert status på bemanning i ferien.

– Jeg forventer at vi møtes jevnlig for å oppdatere hverandre. Tradisjonelt fikses turnuser og vikarer hyres inn daglig i denne perioden. En turnus som er krise en dag, kan være i orden før ferien starter. Men både vi og arbeidsgiver er avhengig av informasjon fra de lokale enhetene, og der det ikke er mulig å få fatt i flere vikarer, må vi sammen finne løsninger som gjør ferieperioden god. Både for pasienter, dem som avvikler ferie og for dem som er igjen på jobb, sier Grip.

NSF har laget egen sommeravtale

Dersom kommuner og sykehus har problemer med bemanningen under ferieavviklingen, har arbeidsgiverne mulighet til å inngå en avtale med NSF. I grove trekk handler det om at sykepleiere frivillig utvider sin arbeidstid mot kompensasjon.

NSFs sommeravtale:

 • Inngås mellom NSF sentralt og virksomheten. Avdelinger og lokale tillitsvalgte inngår deretter en lokal avtale.
 • Minimum godtgjøring er 680 kr per time for sykepleier og 730 kr per time for spesialsykepleier, jordmor og helsesøster.
 • Daglig arbeid skal ikke overstige 12,5 timer.
 • Ukentlig arbeidstid skal ikke overstige 60 timer.
 • Minimum åtte timer arbeidsfri i løpet av 24 timer.
 • Kompenserende hvile skal sikres.
 • Minimum 28 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av sju dager.
Fakta
Ferie - Dette bør du vite

Tariffoppgjøret i 2000/2001 førte til at offentlig ansatte fikk en femte ferieuke. Den ekstra ferieuken gjør også at feriepengesatsen har gått fra 10,2 prosent til 12 prosent. Dette var en del av lønnsoppgjøret, og er ikke en del av ferieloven.

Viktig for deg som jobber deltid

Også deltidsansatte har krav på fem uker ferie, eller 30 feriedager, men ...

Du kan ikke kreve å dele opp ferien i enkeltdager uten avtale med arbeidsgiver. Dersom din vanlige arbeidstid er tre dager i den uken du tar ferie, har du brukt en ferieuke og ikke tre feriedager. Det samme gjelder hvis du jobber turnus med et forskjellig antall vakter per uke.

Rett og plikt til ferie

Arbeidstakere har rett og plikt til å avvikle full ferie, også om du skifter jobb. Arbeidsgiver har i tillegg plikt til å sørge for at arbeidstakerne tar ut full ferie.

Arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med arbeidstaker eller arbeidstakers tillitsvalgte i god tid før ferien skal avvikles.

Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige, har arbeidsgiver siste ord i saken. 
Arbeidstaker kan likevel kreve å få avvikle tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september.

Arbeidstaker kan som hovedregel kreve å få vite når han eller hun skal ta ferie senest to måneder på forhånd.

Hva om jeg blir syk i ferien?

For å ha rett til ny ferie må du ha vært 100 prosent sykemeldt. Hvis det skjer, kan du kreve alle feriedagene utsatt.

Arbeidstakere må dokumentere kravet med legeerklæring, og gi det til arbeidsgiver så raskt som mulig. Blir du 100 prosent sykemeldt før ferien, kan du kreve å få utsatt ferien til senere i året. Også et slikt krav må dokumenteres med legeerklæring.

Ferie under fødsels- og omsorgspermisjon

Arbeidstakere har rett, men ikke plikt, til å avvikle ferie i løpet av permisjonstiden mens de får fødselspenger eller adopsjonspenger. Permisjonen forskyves da tilsvarende den perioden du har ferie.

Arbeidstakere bestemmer selv når ferien skal avvikles i ferieåret. Ferie som ikke blir avviklet innenfor ferieåret skal overføres til neste år.

Ferie i oppsigelsestiden

Hvis du sier opp jobben kan ikke arbeidsgiver legge ferien i oppsigelsestiden uten at du gir ditt samtykke. Du kan også nekte å ta ut allerede fastsatt ferie i oppsigelsestiden.

Som arbeidstaker har du også krav på ferie hos din nye arbeidsgiver hvis du ikke fikk avviklet ferie i din gamle jobb. Dette gjelder dersom du begynner i ny jobb innen 30. september.

Les mer om dine rettigheter og plikter hos Arbeidstilsynet

Tips oss

Hvordan ser ferieavviklingen ut på din arbeidsplass? Tips oss om hvordan sommeren forløper ute i helsevesenet på godt og vondt.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse