fbpx Hvorfor skal sykepleie være en universitetsutdanning? Hopp til hovedinnhold

Hvorfor skal sykepleie være en universitets­utdanning?

Bildet viser sykepleierstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus inne i et undervisningsrom. Alle har uniformer på.
Hva betyr det for sykepleierstudentene å ha utdanning fra universitet i stedet for høyskole? Her er sykepleierstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Illustrasjonsfoto: John Anthony Hughes/HiOA

Flere høyskoler søker om å bli universitet. Hva har dette å si for sykepleiefaget?

I dag er det mange som får sin bachelor- og mastergrad i sykepleie ved et universitet. Snart blir dette normen. Høgskolen i Oslo og Akershus sendte sin søknad om å bli akkreditert som universitet i slutten av februar 2017, og uken etter sendte Høgskolen i Sørøst-Norge sin søknad. Hvilken betydning får dette for utviklingen av sykepleiefaget, og hvorfor er temaet viktig?

Økt anseelse fra universitet

Ifølge Kunnskapsdepartementet trenger Norge flere med høyere utdanning – spesielt innenfor områdene barnehage og skole, helse- og sosialtjenester, økonomi, ledelse og teknologi. Konkurransen om studentene tilspisser seg i et utdanningsmarked preget av globalisering og økt mobilitet blant studentene. Et av svarene på disse utfordringene er å tilby profesjonsutdanninger på universitetsnivå. En slik satsing kan være et virkemiddel for å gi profesjonsfag som sykepleie nødvendig faglig tyngde og økt internasjonal anseelse.

For deg med bachelorgrad i sykepleie er det tvilsomt om det betyr så mye om du er utdannet ved et universitet eller en høyskole så lenge du holder deg hjemme i Norge. Hvis vi ser større på det, kan utdanning fra et universitet gi norske sykepleiere store fordeler i internasjonale sammenhenger. Betegnelsen «University College», som er den engelske oversettelsen av «høyskole», betyr ingenting når du er utenfor Skandinavia. Hvis du derimot kan skilte med en bachelor- eller mastergrad fra et universitet, får utdanningen din økt anseelse i utlandet.

Se til legene

Når profesjonsutdanningen sykepleie blir en universitetsutdanning, vil dette også stille nye krav til forskning og utviklingsarbeid (FoU). Profesjonsrelevant FoU utvikles gjennom tett samarbeid med praksisfeltet. Legene har lange tradisjoner med å kombinere forskning og praksis på universitetssykehusene, mens andre helseprofesjoner sliter med å få fotfeste som forskere i spesialisthelsetjenesten.

Kanskje kan universitetsstatus gi nye muligheter for kombinerte stillinger der sykepleiere med doktorgrad både arbeider og forsker på sykehuset? Eller de kan ha en viss stillingsprosent på universitetet, der de underviser og veileder sykepleierstudenter?

Knytter FoU til praksis

Høyskolene, som (forhåpentligvis) snart blir universiteter, bør kanskje orientere seg mer mot andre deler av helsetjenesten. Allerede i 1996 fikk Institutt for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo i oppdrag fra Statens helsetilsyn å utarbeide en nasjonal plan for å utvike undervisningssykehjem.

Utdanning fra et universitet kan gi norske sykepleiere store fordeler i internasjonale sammenhenger.

Fra 2011 er slike institusjoner organisert som Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, som finnes i alle fylker. Med sykepleie som universitetsutdanning vil utviklingssentrene være naturlige samarbeidspartnere. Høgskolen i Sørøst-Norge foreslår å opprette pilotprosjekter med universitetssykehjem og universitetshjemmesykepleie for å knytte FoU nærmere praksisfeltet. Hensikten er å sikre integrasjon av praksis, teori og forskning.

Et annet argument er at et universitet har frihet til å utvikle sammenhengende utdanningstilbud på alle nivåer. For eksempel kan de opprette nye mastergrader i sykepleie og utvikle kurs for både master- og ph.d.-studenter. Vi må også utvikle kurs på engelsk, slik at vi kan få flere utenlandske sykepleiere til å ta bachelor-, master- og ph.d.-utdanningen sin i Norge.

Derfor er jeg positiv til sykepleie som universitetsutdanning, selv om praksisfeltet ikke ser nytten av dette umiddelbart.