Stem inn en sykepleier!

Bildet viser en hånd som slipper en stemmeseddel ned i en papireske. På stemmeseddelen er det bilde av en sykepleier.
STEM PÅ TRYGGERE TJENESTER: Uansett hvilket parti du stemmer på, vil jeg oppfordre deg til å stemme for tryggere helsetjenester ved å gi personstemmer til helsepersonell, skriver Bjørnhaug Johansen.

Bruk stemmeseddelen til å få folk som kan helse og omsorg inn i kommunestyrene, oppfordrer Liv Bjørnhaug Johansen. 

Kommunene behandler stadig sykere brukere og mer komplekse tilstander, mens bevilgningene ligger på samme nivå som i 2014. Dette viser en rapport NSF nylig har lagt frem.

Det er et stort press på helsetjenestene i kommunene. Det er snart valg, og vi skal til urnene for å være med å avgjøre hvem som skal forvalte de knappe midlene de neste fire årene. Det vi snakker mest om, er selvfølgelig hvilket parti vi skal stemme på, men jeg mener det også er verdt å gjøre seg noen tanker om hva slags kompetanse vi ønsker at de kommende kommunestyremedlemmene skal ha med seg inn i rådhuset.

Lokaldemokratiet i praksis

Det er nemlig sånn at kommunene styres av en administrasjon som ledes av en rådmann, en administrasjonssjef, som altså ikke er demokratisk valgt, men ansatt. Dennes jobb er å legge frem forslag for kommunestyret som skal stemme over saker, for så å fatte vedtak. Ofte ligger det allerede en tydelig anbefaling fra rådmannen i disse framleggene.

Videre er det opp til kommunestyret å stille kritiske spørsmål, avdekke om saken er godt nok utredet og om forslaget vil få noen negative konsekvenser som ikke har kommet frem i rådmannens utredning. I neste omgang skal de forsikre seg om at vedtaket som ble fattet, faktisk følges opp. Det er sånn et kritisk lokaldemokrati skal fungere.

Trenger helsepersonell i styrene

Men om et kommunestyre skal være i stand til å gjøre jobben sin, vil jeg hevde at vi er avhengig av at det sitter folk der som har god kjennskap til sakene som skal behandles. Kommunestyret er representert av folk med ulik yrkesbakgrunn. I helse- og omsorgskomiteen – i min kommunen – har ingen av representantene helsefaglig bakgrunn. 

Det er ikke gitt at en lærer eller en revisor kan lese mellom rådmannens linjer i en omorganiseringssak på et helsehus, eller et sparetiltak i hjemmesykepleien og faktisk forstå konsekvensene av tiltaket. For å sikre kritiske, demokratiske prosesser i kommunehelsetjenesten, trenger vi helsepersonell i kommunestyrene.

Stem for trygg helsetjeneste

I kommune- og fylkestingsvalg kan du gi personstemmer. Etter kandidatenes navn på lista, står stillingstittelen deres. Uansett hvilket parti du stemmer på, vil jeg oppfordre deg til å stemme for tryggere helsetjenester ved å gi personstemmer til helsepersonell. Ved å krysse av i boksen foran kandidatens navn, eller ved å føre opp kandidater fra andre lister, kan du dytte sykepleiere, hjelpepleiere, ergoterapeuter, vernepleiere og leger litt opp på lista og øke deres sjanse for en plass i kommunestyresalen.

Antall eldre øker, og kommunehelsetjenestens oppgaver blir mer kompleks uten at budsjettene justeres. Rådmenn over hele landet kommer til å trenge mer helse per krone om de ikke innser at budsjettene må økes. Skal vi sikre trygge, forsvarlig og verdige tjenester, mener jeg vi trenger kommunestyrer med helsepersonell som har kunnskap nok til å gi motstand til administrasjonens forslag til innsparing.

Les også:

Høyreregjeringen styrer mot en varslet krise i eldreomsorgen

Bildet viser en pleier som holder hendene til en eldre kvinne som sitter i rullestol
FLERE ELDRE: – Tjue år frem i tid vil det være dobbelt så mange over 70 år, tre ganger så mange over 80 år og fire ganger så mange over 90 år. Det vi gjør nå, avgjør om vi kommer til å lykkes med å håndtere oppgavene som følger med en aldrende befolkning, skriver innleggsforfatterne.

Vi mangler allerede i dag flere tusen sykepleiere. Samtidig får kun halvparten av de kvalifiserte søkerne tilbud om studieplass i sykepleie, skriver Martin Henriksen og Ingvild Kjerkol (Ap).

Kommune- og fylkestingsvalget handler for mange om hva slags arbeidsplasser vi skal ha. For andre om hvilket helsetilbud vi får når vi blir gamle, og om vi må forholde oss til mange ulike pleiere og helsefagarbeidere i møte med kommunale helse- og omsorgstjenester, enten man får tjenester hjemme eller skal bo i eldrebolig.

Derfor er lokalvalget også et valg om hvilket samfunn vi skal ha. Høyreregjeringen ruster ikke Norge for fremtiden når de ikke klarer å utdanne nok eller holde på de ansatte innenfor de viktige helse- og omsorgsyrkene. Kommunene kan heller ikke ansette helsepersonell som ikke finnes.

En aldrende befolkning

Tjue år frem i tid vil det være dobbelt så mange over 70 år, tre ganger så mange over 80 år og fire ganger så mange over 90 år. Denne økningen er allerede i gang, og fra 2025 vil sykehusene og kommunene begynne å få store utfordringer.

Det vi gjør nå, avgjør om vi kommer til å lykkes med å håndtere oppgavene som følger med en aldrende befolkning. Hvis vi ikke oppretter nok studieplasser til helsefagene, og ikke får fagfolk til å bli i disse yrkene, går vi mot en varslet krise.

LES: ...

Les også: