fbpx Her er en ny type oppgavedeling innført i hjemmetjenesten Hopp til hovedinnhold

Her er en ny type oppgavedeling innført i hjemmetjenesten

Bildet er et oversiktsbilde over Bergen

Erfaringer fra Bergen kommune viser at tydeligere roller og ansvar gir positive resultater.

Ny oppgavedeling i helsetjenestene har blitt et viktig tema, spesielt for å sikre bærekraft i tjenestene. Helsepersonellkommisjonen har pekt på dette som et kritisk innsatsområde. En ny undersøkelse fra NSF viser at mange sykepleiere mener andre kan utføre flere av deres oppgaver. 

Bedre oppgavedeling kan potensielt løse sykepleiermangelen, og helsetjenesten kan dra nytte av å bruke og utvikle andre faggruppers kompetanse mer effektivt. For å oppnå bærekraft må også arbeidsmiljøet forbedres slik at ansatte trives og blir i jobbene sine. Spørsmålet er om nye former for oppgavedeling kan utvikles uten å gå på bekostning av arbeidsmiljø eller kvalitet.

To team

Siden 2019 har Bergen kommune jobbet med HeltOm-modellen i hjemmebaserte tjenester for å møte sykepleiermangelen. Modellen består av to team: helsetjenesteteam for sykepleiere og omsorgsteam for helsefagarbeidere og assistenter. Det har ført til tydeligere oppgavedeling og nye roller og ansvarsområder for alle ansatte. 

Ansatte har fått større faglig handlingsrom, mer autonomi og må involvere seg i sitt arbeid på nye måter, noe som i faglitteraturen om HR-ledelse kalles arbeidsprosesser med høy involvering. Denne typen jobber kan øke motivasjon, engasjement, jobbtilfredshet og læring – og redusere fravær. Likevel kan de også føre til intensivering av arbeidet, som kan skape stress og utmattelse.

Følte økt ansvar og autonomi

Når ny oppgavedeling medfører økt autonomi, må det utvikles et godt støtteapparat rundt den enkeltes arbeid. I det ligger også å gi ansatte den nødvendige informasjonen og kompetansen og belønne dem for økt involvering. Vår studie av HeltOm-prosjektet fant at helsefagarbeidere og assistenter i omsorgsteam følte økt ansvar og autonomi, spesielt med overvåking av pasienter og administrativt ansvar. 

Sykepleiere i helsetjenesteteam fikk mer tid til sykepleiefaglige oppgaver og opplevde at deres fagkompetanse ble mer effektivt utnyttet. Begge gruppene hadde jobber med høy involvering. Imidlertid manglet støtteapparatet i den tidlige fasen elementer som klar rolledefinisjon og tilstrekkelig kompetanseutvikling.

Implementert i alle enheter

Nye modeller for oppgavedeling som omfordeler oppgaver, redefinerer roller og forskyver ansvar, krever høy involvering. For å takle utfordringene må nye roller og ansvarsområder tydelig defineres, nødvendig kompetanse identifiseres og utvikles, og samarbeid og informasjonsdeling på tvers av faggrupper og team må videreutvikles.

HeltOm er nå implementert i alle enheter i Bergen kommunes hjemmebaserte tjenester. Det har skjedd etter en stegvis prosess over flere år med betydelig ressurser investert i videreutvikling av modellen og støtteapparatet rundt jobbene. Erfaringene er hovedsakelig positive, og ansatte ønsker ikke å gå tilbake til den tradisjonelle organiseringen.

Det viser at oppgaver og ansvar kan fordeles på nye måter med gode resultater, og at ny oppgavedeling må ses i sammenheng med arbeidssystemet oppgavene utføres innenfor. Det kreves investering i støtteapparatet rundt den enkeltes jobb og et tilstrekkelig langt tidsperspektiv for utviklingsarbeidet. Uten dette kan en kanskje omfordele oppgaver, men det er lite sannsynlig at både arbeidsmiljø og kvalitet vil ivaretas. Lykkes en ikke med dette, er det tvilsomt om oppgavedelingen vil bidra til mer bærekraftige tjenester.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse