fbpx Lillebø: Derfor stiller jeg til valg i forbundsledelsen Hopp til hovedinnhold

Lillebø: Derfor stiller jeg til valg i forbundsledelsen

Bildet viser Gro Lillebø

Med erfaring som forbundsstyremedlem og tillitsvalgt, samfunnsdebattant og sykepleieleder med beina i klinikk stiller jeg til valg og er klar til å ta ansvar som én av to nestledere, hvis landsmøtet vil. Godt valg!

Norsk Sykepleierforbund skal sette dagsorden. En viktig oppgave er politisk påvirkning for å sikre befolkningen best mulige helsetjenester.

Jeg vil jobbe for at både NSF og Unio blir tydeligere i samfunnspolitikken. Nøkkelord er tilgang til likeverdige helsetjenester og konsekvenser av sykepleiermangel og økende ulikhet. Distriktspolitikk, økonomi og samhandling i kommunehelsetjeneste og sykehus, satsning på ledelse og lønns- og arbeidsforhold som gjør at sykepleiere både vil og klarer å stå i yrket fram til pensjonsalder er viktig.

Jeg stiller til valg som én av to nestledere i NSF. Her er noe av det jeg brenner for:

Sykepleiernes samfunnsansvar

Sykepleiermangel, økonomisk ulikhet og todeling av helsevesenet truer retten til likeverdige helsetjenester. Et sterkt, offentlig helsevesen som rekrutterer og beholder sykepleiere, er helt nødvendig for å bekjempe dette. Om du er fattig eller rik, eller hvilken diagnose du har, skal ikke ha betydning. Det har det i dag.

Fattigdom og økonomisk ulikhet kan true folkehelsen. Innbyggere med lav sosioøkonomisk status har lavest helsekompetanse og er mest utsatt for dårlig helse, smitte og alvorlige sykdommer. Mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet dør 20 år tidligere enn andre av somatiske sykdommer. Rike mennesker kan kjøpe seg plass fremst i helsekøen fordi de har råd, og 32 av 70 offentligeide virksomheter har privat helseforsikring for sine ansatte. Vårt samfunnsansvar er å kjempe for alles rett til likeverdige helsetjenester og en velferd som forebygger helsetap og sykdomsrisiko.

Distriktspolitikken må sørge for opprettholdelse av helsetjenestene i distriktene. Da må kommuner og utdanningsinstitusjoner tiltrekke seg og beholde både sykepleierstudenter og sykepleiere. Gode praksisplasser i hele landet, veiledere med veilederutdanning og nedskriving av studielån er viktige virkemidler.

Helhetlig sykepleie, satsing på ledelse og bedre arbeidsvilkår

Jeg vil ha tett samarbeid med faggruppene både for NSF-fellesskapet, for mer helhetlig sykepleie og bedre pasientforløp. Helsefellesskapene trenger tettere sykepleie- og jordmorfaglig samarbeid i aksen sykehus–kommune. Det gagner pasienter og pårørende og utvikler det faglige lederskapet vårt.Vi må ta eierskap til det sykepleiefaglige lederansvaret vi har i hele helsetjenesten.

Ledersatsningen i NSF må fortsette. For stort lederspenn og for mange administrative oppgaver tar tiden fra viktig arbeid som sykefraværsforebygging, faglig ledelse og HMS-arbeid. Vi må ha flere sykepleiere i strategiske lederposisjoner og være der beslutningene tas. For å rekruttere og beholde sykepleiere må ledere ha ressurser og myndighet.

Jeg jobber som leder i dag og merker politiske prioriteringers påvirkning på sykepleiernes arbeidshverdag. Lokalt partssamarbeid er en viktig del av arbeidet. Å gå fra å være mangeårig tillitsvalgt inn i klinikknært arbeid har vært sunt og lærerikt. Fersk ledererfaring tror jeg er nyttig i forbundsledelsen, blant annet for å styrke lokalt partssamarbeid, samhandling kommuner og sykehus og hvordan beholde viktig kompetanse. Vi må i god dialog med fylkene, støtte ledere og tillitsvalgte i partssamarbeidet lokalt og særlig i de små kommunene og styrke tillitsvalgtopplæringen også for de erfarne. Godt partsamarbeid er en forutsetning for gode arbeidsplasser.

Når sykepleiere ønsker deltidsstillinger fordi turnus er tøft, må vi ta grep. I mange år har jeg jobbet med arbeidstid og helse. Det er viktig HMS-arbeid. VI må hjelpe tillitsvalgte og ledere i arbeidet med helsefremmende turnus. Forkortet hviletid mellom vakter er dokumentert helseskadelig. Det bør vi slutte med.

Sammen er vi sterke

Sykepleiere er ledere på mange nivåer: som ledere i tjenestene, koordinatorer i pasientforløpet, som tillitsvalgte og som veiledere for studenter. Med fokus på faglig ledelse, gode lønns- og arbeidsvilkår og et tydeligere samfunnsengasjement skal NSF fortsatt sette faget i front, bli regnet med og lyttet til. Jeg vil bidra til å vise hvorfor sykepleie gjør en forskjell og hvorfor velferdsstaten og tilgang til likeverdige, offentlige helsetjenester betyr noe for folkehelse og arbeidsliv.

Uten oss fungerer verken helsevesenet eller velferden. Sykepleiermangelen må derfor løses. Ansvars- og oppgavedeling ut fra pasientens behov er et virkemiddel. Det betyr ikke at sykepleiere skal erstattes med annen kompetanse, men at vi med faglig lederskap skal sikre riktig kompetanse på riktig sted.

Jeg har lang erfaring som tillitsvalgt og har vært streikeleder, ledet lokale lønnsforhandlinger og stått i både krevende og givende situasjoner med arbeidsgiver gjennom mange år. Jeg er samarbeidsorientert, tydelig i kommunikasjon og opptatt av å være en stemme for dem som ikke roper høyt. Med erfaring som forbundsstyremedlem, samfunnsdebattant, skribent og sykepleieleder med beina i klinikk stiller jeg til valg og er klar til å ta ansvar som én av to nestledere, hvis landsmøtet vil. 

Godt valg!

Gro Lillebø er én av fem kandidater til nestledervervet i NSF. De øvrige fire kandidatene er: Trine Bruseth Sevaldsen, Ragne Quinteros, Kai Øivind Brenden og Hanne Charlotte Schjelderup. Deres innlegg kan du lese nedenfor. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse