fbpx Det er på tide å tenke nytt om psykisk helsetilbud Hopp til hovedinnhold

Det er på tide å tenke nytt om psykisk helsetilbud

Bildet viser inngangen til Sandnes DPS, avdeling Varatun.

Sandens DPS, avdeling Varatun, skal legge ned 13 sengeplasser. Nyheten har skapt mye uro. Det hadde vært forfriskende med en debatt om hvilke muligheter klinikken har for å redde de gjenværende sengeplassene.

Sandnesposten melder [krever abonnement] at klinikkledelsen heldigvis har funnet en løsning. Men løsningen er bare midlertidig, frem til sommeren. Men det viser at det er mulig å finne løsninger. Helse Stavanger rapporterer om mangel på legespesialister som årsaken til nedleggelsen. Det ser derfor ut som de går imot politiske føringer om å verne om det psykiske helsetilbudet, i stedet for å tenke nye løsninger.

Usikkerheten og uvissheten for pasienter, brukere, pårørende og ansatte er fortsatt stor. Helseminister Ingvild Kjerkol har sagt at psykisk helsevern skal skjermes, og nedbygging av døgnplasser skal stoppes. Likevel bygger Helse Stavanger ned ved Sandnes DPS. Hva blir konsekvensene?

Konsekvensene blir store

Det er den enkelte pasient og deres pårørende som bærer konsekvensene når tilbud til mennesker med psykiske lidelser legges ned. Vi ser ofte at utfordringer på systemnivå forplanter seg etter noen år. Da kan en ikke lenger gi pasienter et godt nok tilbud.

Hvilken konsekvens denne nedleggingen vil ha for befolkningen i Sandnes, Strand og Hjelmeland på lengre sikt er uklar. Vår erfaring og vurdering er at nedleggingen vil ha stor konsekvens for tilstrømmingen av pasienter til hele klinikk psykisk helse og rus.

Forebygging av tilstander under utvikling blir en saga blått, og kun det mest nødvendige ytes helsehjelp til. Lokalt samarbeid med kommunal psykisk helsetjeneste forutsetter at hele kjeden av tjenester er tilgjengelig – lokalt.

Sengeplassene er uerstattelige

Noen pasienter trenger behandling og omsorg hele døgnet, gjerne for en lengre periode. For at mennesker med store helsebehov skal komme i posisjon til å dra nytte av de polikliniske tilbudene, må vi ha sengeposter som fungerer.

Miljøterapi og sykepleie i rammene av en sengepost er ikke mulig å erstatte, og kompetansen dyktige spesialsykepleiere og andre helseprofesjoner i tverrfaglig team har bygget opp over tid, står i fare for å forsvinne og forvitre.

Når en er innlagt på en døgnpost, er en i behov av døgnkontinuerlig behandling og omsorg. Dette kan ikke erstattes med ukentlige terapitimer.

Presset er allerede stort

At man fra sommeren reduserer sengeantallet, vil tilspisse en allerede utfordrende situasjon. Vi erfarer allerede at pasientene i klinikk psykisk helse og på DPS har et større hjelpebehov når de først blir innlagt.

Kravet til kortere liggetid for pasienter gir utfordringer med mulighetene til å gi den enkelte god, tilpasset behandling og miljøterapi.

Sykepleiere i sengeposter må ofte gå i kompromiss med hva som er god faglig praksis og må senke standarden til hva som er «godt nok» for å få driften til å gå rundt.

Kan sykepleiere være løsningen?

Det hadde vært forfriskende med en debatt om hvilke muligheter klinikken har for å redde de gjenværende sengeplassene ved Sandnes DPS samt å lage en mer bærekraftig ordning der man er mindre avhengig av legespesialister for å sikre drift.

Tiden er moden for å se nytt på hvordan vi kan fordele ansvar og oppgaver slik at vi kan få det beste ut av de ulike fagprofesjonenes kompetanse.

Med færre sengeplasser blir vi også utfordret på å forebygge innleggelse for mennesker som med riktig hjelp kunne klart å håndtere sine utfordringer hjemme. Det skaper stor frustrasjon når pasienten som ikke oppleves å være klar for utskrivelse må dra hjem før tiden for å skape plass for pasienter som oppleves å være i større hjelpebehov.

At spesialsykepleiere kan spille en ny rolle for å komme tidlig inn for å forebygge forverring, og å sikre gode overganger når pasientene skrives ut, er en mulig løsning for fremtiden.

Hvor blir de av?

Norge er verdensledende med tanke på antall lege- og psykologspesialister per innbygger. Tall fra SSB viser stor økning av både leger, psykologer og spesialister innen psykisk helsevern de siste 13 årene samtidig som døgnplasser er vesentlig redusert.

Man kan spørre seg om hvor alle disse lege- og psykologspesialistene blir av etter at det offentlige har finansiert utdanning og spesialisering. Det virker lite attraktivt for lege- og psykologspesialister å jobbe på døgnavdelinger hvor mennesker med omfattende hjelpebehov er. Hvordan få flere lege- og psykologspesialister til å bidra til denne viktige delen av vår offentlig helsetjeneste?

Vi i Norsk Sykepleierforbund (NSF) og NSFs faggruppe innen psykisk helse og rus (SPoR) forventer at Helse Stavanger finner en god løsning som opprettholder tilbudet også på sikt, skaper forutsigbarhet og i tillegg styrker psykisk helse fremfor å kutte i tilbudet som foreslått. Vi bidrar gjerne med dokumentasjon og i samtaler.

Innlegget ble først publisert av Stavanger Aftenblad.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse