fbpx Sykehuset Telemark overprøver Folkehelseinstituttet Hopp til hovedinnhold

Sykehuset Telemark overprøver Folkehelseinstituttet

Sykehuset Telemark HF Skien søker nå akuttsykepleier. Stillingsannonsen er oppsiktsvekkende og bryter med arbeidsmiljøloven, skriver advokat Kjersti P. Amundsen.

Stillingsannonsen er oppsiktsvekkende. Sykehuset krever at arbeidstaker må være fullvaksinert mot både covid -19 og influensa. Arbeidssøkere som ikke vil oppgi vaksinestatus, anses som diskvalifisert. Begge deler bryter med arbeidsmiljøloven.

Bildet viser faksimilie av en stillingsannonse

Begrunnelsen for vaksinekravet er at sykehuset vurderer vaksinering nødvendig for å kunne utføre arbeidsoppgavene på en forsvarlig måte. Oppgitt lovgrunnlag for kravet er spesialisthelsetjenesteloven § 2–2 og helsepersonelloven § 4 som gjelder forsvarlig organisering og utøvelse av helsetjenester. (Se nærmere under)

En politisk beslutning

Folkehelseinstituttet har gått offentlig ut (Twitter) og sagt at vaksinering nå er en politisk beslutning. Det handler ikke om helse.

Vi vet i dag at covid-19-vaksinen verken hindrer smitte eller sykdom.

Hvorfor skal da ikke en akuttsykepleier kunne utføre sitt yrke forsvarlig uten å være vaksinert?

Alle tiltak arbeidsgiver iverksetter, må være saklig begrunnet og ikke mer inngripende enn nødvendig for å oppnå formålet. (se arbeidsmiljøloven § 9–1 under).

Vi vet nå også at mange har fått alvorlige bivirkninger av covid-vaksinen. Økt risiko for myokarditt er etter hvert anerkjent som en vaksinebivirkning. Det samme gjelder langvarige menstruasjons- og blødningsforstyrrelser. Hvorvidt fertiliteten vil bli påvirket, vil kun fremtidig forskning vise.

Brudd på arbeidsmiljøloven

Hvilke vurderinger har sykehuset gjort med hensyn til hva (om noe) som oppnås av forsvarlighet med vaksinekravet, i forhold til hvilken risiko arbeidstaker pålegges å utsette seg for ved å ta vaksinen?

Sykehuset går i annonsen også hardt ut med å klargjøre at søkere som ikke vil opplyse vaksinestatus, blir behandlet som om de er diskvalifisert for stillingen og henviser til arbeidsmiljøloven § 9–3. Arbeidsgiver har etter denne bestemmelsen ikke lov til å be om andre helseopplysninger enn de som er nødvendige for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen. (se under)

Med det kunnskapsgrunnlaget vi i dag har om vaksinens manglende effekt når det gjelder å hindre smitte, innebærer stillingsannonsen brudd på arbeidsmiljøloven. Den virker å være basert på en tro på covid-vaksinens smittehindrende effekt som det i dag ikke er grunnlag for.

Fakta
Lovgrunnlaget

Helsepersonelloven § 4. Forsvarlighet

Første ledd:

«Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.»

Spesialisthelsetjenesteloven § 2–2. Plikt til forsvarlighet

«Helsetjenester som tilbys eller ytes i henhold til denne loven skal være forsvarlige. Spesialisthelsetjenesten skal tilrettelegge sine tjenester slik at personell som utfører tjenestene, blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter, og slik at den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert tjenestetilbud.»

Arbeidsmiljøloven § 9-1. Vilkår for kontrolltiltak i virksomheten

Første ledd:

«Arbeidsgiver kan bare iverksette kontrolltiltak overfor arbeidstaker når tiltaket har saklig grunn i virksomhetens forhold og det ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren.»

Arbeidsmiljøloven § 9-3. Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse

(1) Arbeidsgiver må ikke i utlysningen etter nye arbeidstakere eller på annen måte be om at søkerne skal gi andre helseopplysninger enn dem som er nødvendige for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen. Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å innhente helseopplysninger på annen måte.

(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvilke opplysninger som kan innhentes etter denne paragraf.

3 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Lars L

1 år 5 måneder siden

Håper dette blir innklaget til rette organer - Helsetilsynet, Fylkesmannen, Sivilombudsmannen og eventuelt Likestillingsombudet eller hva de forskjellige organene heter.

Hvor er Sykerpleieforbundet eller fagbevegelsen?

Jon Faller

Sykepleier spes adm
1 år 5 måneder siden

Da jeg så den stillingsutlysning - som juridisk fremstår litt vel kreativ - kommenterte jeg flere steder:

Verken spesialisthelsetjenesteloven §2.2 eller helsepersonelloven §4 hjemler tvangsmedisinering av friske mennesker, ansatte eller jobbsøkende. Paragrafene gir heller ikke rett til innsyn i noens personsensitive journalopplysninger - som fx hvilke medisiner man har tatt.

Hva gjelder arbeidsmiljøloven §9-3:
"1) Arbeidsgiver må ikke i utlysningen etter nye arbeidstakere eller på annen måte be om at søkerne skal gi andre helseopplysninger enn dem som er nødvendige for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen. "

Premisset mangler. Det er ikke dokumentert at det er nødvendig å være covid-vaksinert for å utføre stillingens oppgaver. En frisk sykepleier gjøre det meste.
Og enda verre: I dag kan det dokumentert hevdes at vaksinerte utgjør en større risiko for pasientsikkerheten i sykehus enn uvaksinerte.. fordi de fleste pasienter er vaksinerte og derfor tåler covid dårligere. Og vaksinerte smitter mest..

Jeg oppfatter henvisningene som en grov forvrengning av lovens hensikt. De er ment å beskytte brannvesenet mot søkere i rullestol, ikke om friske folk har tatt høyst omdiskuterte medisiner mot sykdommer de ikke har..

Ulf Nygaard

Nyhetsredaktør, Sykepleien
1 år 5 måneder siden

Vi har etter publiseringen av dette meningsinnlegget fått følgende uttalelse fra Sykehuset Telemark. Kravet i stillingsannonsen er altså en feil fra sykehusets side:

«Vi er gjort kjent med dette og jobber nå med å fjerne dette kravet fra alle våre stillingsannonser – dette er et krav som har blitt hengende etter covid.»

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse