fbpx Sykepleierstudenter litt mindre tilfreds enn studenter flest Hopp til hovedinnhold

Sykepleierstudenter litt mindre tilfreds enn studenter flest

Studiebarometeret for 2020 måler studentenes tilfredshet med lærestedene. Her kan du se resultatene fra de ulike studiestedene for sykepleierstudentene. Praksisperioden og 13 studiesteder er evaluert hver for seg.

Sykepleierstudentene er en tanke mindre tilfredse med studieprogrammene sine, sammenliknet med studenter i andre utdanninger.

Det nasjonale gjennomsnittet for svar på spørsmålet «alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på?» er 4,0, mens det for sykepleierstudentene er 3,9.

Tallene er svært stabile over tid og gikk bare litt ned i 2020.

Brutt ned på ulike temaer, ligger sykepleieutdanningene i hovedsak litt under landsgjennomsnittet i tilfredshet.

Unntaket er spesielt «Tilknytning til arbeidslivet», der sykepleierstudentene er klart mer tilfredse enn gjennomsnittet.

Koronaundervisning

Overgangen til nettbasert undervisning var markant for sykepleierstudentene. Tidligere oppga 65 prosent at ingen undervisning var nettbasert, høsten 2020 oppga 89 prosent at alt eller over halvparten var nettbasert.

40 prosent sa at undervisningstilbudet ble «betydelig redusert», 44 prosent «noe redusert». Dette er en del mer enn de nasjonale tallene for alle studieretninger.

Dårlig faglig utbytte

Det faglige utbyttet av undervisningen etter 12. mars ble «mye dårligere» ifølge 34 prosent av sykepleierstudentene, og «dårligere», ifølge 42 prosent.

Det nasjonale gjennomsnittet for studenter i alle studieretninger var her henholdsvis 24 prosent og 46 prosent. Ergo er sykepleierstudentenes tall noe bedre enn det nasjonale gjennomsnittet.

Halvparten blir ikke forsinket

57 prosent av sykepleierstudentene oppga at de ikke vil bli forsinket med utdanningen grunnet økt digitalisering, dette er noe lavere enn det totale, nasjonale tallet for alle studenter.

Et mindretall på 14 prosent av sykepleierstudentene tror de vil bli forsinket, mens 28 prosent svarte «vet ikke».

Digital flopp?

Mange sykepleierstudenter er uenige i at underviserne laget gode opplegg for nettbasert undervisning.

På skalaen fra 1 til 5 sa 15 prosent seg «helt uenig» (alternativ 1) i påstanden om at den digitale undervisningen var god, i motsatt ende svarte bare 9 prosent seg enig i at de var «helt enige» (alternativ 5) i at den digitale undervisningen var god.

I Studiebarometeret 2020 var det inkludert sju spørsmål om tilfredshet med praksis. De fleste av disse spørsmålene er nye av året.

På spørsmålene om arbeidsoppgavene var relevante, svarer studentene relativt likt fra et studiested til et annet. I grafikken under kan du se hvilken skår ditt studiested fikk i undersøkelsen.

Blant studiestedene er det Lovisenberg som i gjennomsnitt får de høyeste skårene. Men det er små ulikheter, jevnt over rangerer studentene sine læresteder nærmere 5 enn 1, hvor 5 er mest tilfredsstillende.

Skal man trekke frem noen som rangeres lavere enn andre, er dette Universitetet i Stavanger – hvor svært få rangerer noe tema over 3 av 5. Universitetet rangeres også lavt under kategorien «vurdering», lavest av alle, med en skår på 3,2 av 5 mulige.

Lovisenberg godt likt

Om man rangerer studiestedene etter gjennomsnittsskår, er det Lovisenberg som jevnt over har mest fornøyde studenter. Deretter følger Høgskolen i Østfold, med Høyskolen i Oslo på tredjeplass.

I kategorien «vurdering» er det Østfold og Innlandet som rangeres høyest, med Lovisenberg på en tredjeplass.

I oversikten over er ulike temaer valgt ut av plasshensyn. Vi har utelatt temaer som «Tilbakemelding og veiledning», «Organisering», «Engasjement» og «Forventninger». Disse temaene vil du finne mer om her.

Fakta om Studiebarometeret

Den nasjonale studentundersøkelsen er utført for åttende gang. Undersøkelsen ble utført høsten 2020. Om lag 30 000 studenter svarte på undersøkelsen (som utgjør 44 prosent av de spurte). 1800 studieprogram fordelt på 41 institusjoner deltar.

Studentene angir grad av enighet på en skala som går fra «1 = Ikke enig» til «5 = Helt enig». Spørsmålet som stilles er f.eks. «Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på». Det er mulig å svare «Vet ikke», det svaret har ikke en tallvalør.

Alle resultater ligger ute på nettstedet www.studiebarometeret.no 

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.