fbpx – Tilbud som ABC er investering i kvinnehelse Hopp til hovedinnhold

– Tilbud som ABC er investering i kvinnehelse

– Jordmorforbundet NSF mener en kunnskapsbasert og sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg bør prioriteres, skriver Kristin Holanger.

Planlegging av nye sykehus gir et dårligere tilbud for fødekvinner og kutt i tjenestene som går i motsatt retning av kunnskapsbasert praksis og forskning.

Det er utfordrende å ta økonomiske motargumenter på alvor når helseforetakene går med stort overskudd samtidig som våre jordmødre opplever underbemanning, for høy arbeidsbelastning og at tilbud som både kvinner og jordmødre er fornøyd med planlegges bort. Fagmiljøet er samstemt: Tilbud som ABC bør utvides og ikke legges ned! 

Kontinuitet gir best resultater

Helse- og omsorgsministeren sa under spørretimen forrige uke at ABC-enhetens fødselstilbud, som i dag finnes på Ullevål, vil finnes på Nye Aker og Nye Rikshospitalet i 2030. OUS lover videre enerom og plass til alle partnere i nytt sykehus med multifunksjonsrom.

Enerom og plass til partner er bra og ønsket. Men våre tillitsvalgte som er en del av prosessen med Nye OUS, er alvorlig bekymret.

Jordmorforbundet NSF og NSF med flere har sendt bekymringsmelding på plantegningene fordi ABC ikke har fått arealer i nye OUS og i praksis nedlegges. Vi er bekymret på vegne av fremtidens fødetilbud og manglende differensiering i fødselsomsorgen.

Vi vet at det er kapasitetsutfordringer i tjenestene i dag både innen bemanning og fysisk plass. Jordmorforbundet har lenge varslet behovet for endrede finansieringsmodeller i tjenestene og tiltak mot kommende bemanningskrise.

I Jordmorforbundets medlemsundersøkelse (2022) svarer 65 prosent av jordmødrene at deres inntrykk er at kapasitetshensyn veier tyngre enn kvinnens behov for oppfølging når det avgjøres om hun skal skrives ut eller ikke. Over 70 prosent svarer at kvinner reiser hjem før amming er etablert. 44 prosent svarer at hjemmebesøk av jordmor tilbys senere enn retningslinjenes anbefaling på 1–3 dager etter hjemkomst.

Entydig forskning

Det gis inntrykk av at det ikke er viktig om det heter multifunksjonsrom eller om det er en fysisk atskilt enhet som ABC, men forskningen er entydig.

Forskning viser at lavrisikofødsler i vanlig fødeavdeling har flere unødvendige tiltak enn på en fysisk atskilt lavrisikoenhet. For å oppnå de beste resultatene for alle fødende er det behov for enheter og jordmødre med forskjellig spesialkompetanse.

Ifølge stortingsmeldingen «En gledelig begivenhet» (2008–2009) skal omsorgen for gravide og fødende være differensiert og kontinuerlig. I Helsedirektoratets veileder «Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen» heter det: «En helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg skal være i tråd med Verdens helseorganisasjons (WHO) verdier og prinsipper.» Det innebærer blant annet at omsorgen for normale svangerskap og fødsler bør være «demedikalisert og basert på hensiktsmessig og nødvendig teknologi».

Hva ønsker kvinnene?

En ny norsk studie (2021) av 8400 kvinner viser hva som er viktig for dem når de skal føde.Resultatene viser at kvinner vil ha en omsorg som ivaretar mer enn den medisinske sikkerheten.

Kvinner har også sosiale og følelsesmessige behov under en fødsel. Omsorgen må føles personlig og ekte. Den fødende ønsker å kjenne at jordmora virkelig bryr seg om henne og at hun blir sett og hørt. Det er videre viktig for kvinner å føle seg trygge. De ønsker en følelse av kontinuitet i omsorgen, og de ønsker også i større grad at partneren blir involvert og ivaretatt.

Kontinuitet i omsorgen har fødekvinnene etterspurt siden 1990-tallet (Legkvinnekonferansen) og vi er ikke i mål. Interesseorganisasjoner som Bunadsgeriljaen, Barselopprøret og Landsforeningen 1001 dager vitner om at kvinner krever en fødselsomsorg med mer individuelt tilpasset tjenester.

Forskningsbevisene foreligger, brukerne etterspør det og Verdens helseorganisasjon anbefaler sammenhengende jordmortjeneste.

Viktig investering

Å investere i jordmorkompetanse er helsefremmende og vil sikre likeverdige helsetjenester i hele landet.

En systematisk Cochrane oversikt fra 2016 inkluderte 15 studier av høy kvalitet med til sammen 17 674 kvinner. Oversikten fant at omsorgsmodeller med sammenhengende relasjon mellom kvinnen og hennes jordmor reduserte bruk av epidural, ga færre instrumentelle forløsninger og episiotomier.

Det ble færre premature fødsler før uke 37 og færre dødfødsler før og etter uke 24. Kvinnene var mer fornøyd, og organiseringen var kostnadseffektiv.

Invester i kvinnehelse, invester i jordmødre!

Gratulerer med kvinnedagen!

Fakta
Jordmorforbundets medlemsundersøkelse 2022

I januar 2022 gjennomførte Jordmorforbundet NSF en medlemsundersøkelse. Følgende hovedfunn ønsker vi å trekke frem:

  • Kun 27 prosent av de nyutdannete jordmødre fikk tilbud om 100 prosent fast stilling. 55 prosent fikk tilbud om deltid, og nær 10 prosent fikk ikke tilbud om jordmorstilling. 77 prosent av jordmødrene ønsket en høyere stillingsandel en tilbudt, og flertallet ønsket full stilling.
  • Kun 29 prosent av jordmødrene svarer at gravide de har kontakt med tilbys NIPT og tidlig ultralyd i tråd med ny bioteknologilov.
  • 62 prosent av jordmødrene svarer at de har vurdert å slutte som følge av arbeidspresset de opplever på jobb. 22 prosent av jordmødrene har redusert stilling som følge av for stort arbeidspress.
  • Kun 35 prosent av jordmødrene har mulighet på sitt arbeidssted til å gi kvinner som ønsker oppfølging etter abort et tilbud.
  • Over 70 prosent svarer at kvinner reiser hjem før amming er etablert.
  • 65 prosent svarer jordmødrene svarer at deres inntrykk er at kapasitetshensyn veier tyngre enn kvinnens behov for oppfølging når det avgjøres om hun skal skrives ut eller ikke.
  • 44 prosent svarer at hjemmebesøk av jordmor tilbys senere enn retningslinjenes anbefaling på 1-3 dager etter hjemkomst.
  • 48 prosent tilbyr etterkontroll hos jordmor etter fødsel.
  • På spørsmål om «hva er den viktigste forutsetningen for at du skal bli i din stilling til pensjonsalder» svarer 43 prosent mindre arbeidspress og 40 prosent høyrere lønn.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse