fbpx – Vi løser ikke sykepleiermangelen i kommunal sektor ved å utdanne flere sykepleiere Hopp til hovedinnhold

– Vi løser ikke sykepleier­mangelen i kommunal sektor ved å utdanne flere syke­pleiere

Bildet viser Reidun Stavland

Skal det ha noen hensikt å øke andelen studieplasser må kommunehelsetjenesten fremstå mer attraktiv. Og studentene må ikke blir overlatt til ufaglærte, skriver Reidun Stavland.

I forbindelse med en debatt under Arendalsuka 2021 uttalte KS-leder Bjørn Arild Gram følgende, som svar på sykepleierkrisen i kommunehelsetjenesten:

«Det er nok ungdommer som står i kø for å bli sykepleiere.»

Ja, det er veldig mange ungdommer som står i kø for å bli sykepleier. Det er fordi sykepleie er verdens beste yrke, og det gir deg som ferdigutdannet sykepleier mange ulike muligheter til å velge arbeidssted.

Det må gjøres noe med frafallet

Det at så mange ønsker å bli sykepleier løser imidlertid ikke utfordringene med å rekruttere og beholde sykepleiere i kommunal sektor. Det er fordi frafallet fra yrket er for stort.

Frafallet fra kommunal sektor er spesielt stort.

Frafallet fra kommunal sektor er spesielt stort. Arbeidsbelastningen og tidspresset i tillegg til lav lønn er årsaker som oppgis til frafallet. I løpet av de første ti årene etter endt utdanning har 20 prosent av de nyutdannede sluttet. Det må gjøres noe med frafallet fra yrket.

I 2021 mangler vi i Norge 7000 sykepleiere og spesialsykepleiere. I årene som kommer vil tallet øke betraktelig. I 2035 antas det at tallet vil øke til over 31 000. Bare kommunal sektor alene, vil ha stort behov for sykepleiere i de kommende årene, blant annet sett i lys av den økende andel av eldre.

Har ikke nok ressurser

Studiestart 2021 er i gang. I år som i fjor var det svært mange som ville bli sykepleier, og det er allerede et overopptak til sykepleiestudiet. De ulike studiestedene tar altså inn flere studenter enn det de, som utdanningsinstitusjon, har ressurser til å følge opp.

Både utdanningsinstitusjonene og praksisplassene har utfordringer.

I løpet av de neste tre årene skal disse studentene gjennom både teoretiske og praktiske studier. Både utdanningsinstitusjonene og praksisplassene må ha nok ressurser til å kunne ta imot og følge opp de aktuelle studentene slik at de får den undervisning, veiledning og oppfølgning som de har krav på for å kunne mestre yrket på en god måte.

Slik situasjonen er i dag, har både utdanningsinstitusjonene og praksisplassene utfordringer med å imøtekomme kravet til rett kompetanse for å kunne undervise og veilede studentene i teoretiske og praktiske studier.

Må oppnå læringsutbytte

NOKUT stiller krav om førstekompetanse til stillinger i akademia. Dette er allerede en utfordring ved flere utdanningsinstitusjoner. Utfordringen vil forsterke seg ettersom de som per i dag innehar førstekompetansen i løpet av de neste ti årene vil gå over i pensjonistenes rekker.

Vi har nok dokumentasjon på arbeidshverdagen for sykepleiere i kommunal sektor. NOVA-rapporten 14, 2020 «En utvikling må snus» sier også at erfaringene studentene gjør seg i praksis, tas med inn i vurderingen om kommunehelsetjenesten erfares som en attraktiv arbeidsplass etter endt utdanning.

Norsk Sykepleierforbunds undersøkelse og faktisk og planlagt bemanning som blir gjennomført i alle fylker hvert år, viser at svært mange vakante sykepleierstillinger blir erstattet med ufaglærte. Det går ut over pasientkvaliteten, men jeg vil også påstå at det også vil gå ut over kvaliteten i utdanningen.

For at studentene skal oppnå sine læringsutbytter i de kliniske studiene, må de få veiledning av autoriserte sykepleiere. Den økende andelen av ledige sykepleiervakter i kommunehelsetjenesten er ikke forenlig med behovet til studentene.

Må gjøre seg mer attraktiv

I lys av dagens situasjon og de fremskrevne tallene, blir jeg svært bekymret. Det må gjøres noe nå. Både for pasientene, men også for de kommende studentene. Kommunehelsetjenesten må bli mer attraktiv som arbeidsplass.

De vil i alle fall ikke velge kommunehelsetjenesten når de er ferdig utdannet.

Så Bjørn Arild Gram, skal du øke andelen studieplasser, må du først gjøre kommunehelsetjenesten mer attraktiv slik at studentene ikke blir overlatt til ufaglærte. For det er det du er i ferd med å gjøre!

Og de vil i alle fall ikke velge kommunehelsetjenesten når de er ferdig utdannet med de erfaringene de gjør seg.

For de har faktisk et valg til å velge det bort!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse