fbpx – Vi løser ikke sykepleiermangelen i kommunal sektor ved å utdanne flere sykepleiere Hopp til hovedinnhold

– Vi løser ikke sykepleier­mangelen i kommunal sektor ved å utdanne flere syke­pleiere

Bildet viser Reidun Stavland
BEKYMRET: – I lys av dagens situasjon og de fremskrevne tallene, blir jeg svært bekymret. Det må gjøres noe nå – både for pasientene, men også for de kommende studentene, skriver Reidun Stavland, fylkesleder i NSF Vestland. Foto: Ellen Morland

Skal det ha noen hensikt å øke andelen studieplasser må kommunehelsetjenesten fremstå mer attraktiv. Og studentene må ikke blir overlatt til ufaglærte, skriver Reidun Stavland.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

I forbindelse med en debatt under Arendalsuka 2021 uttalte KS-leder Bjørn Arild Gram følgende, som svar på sykepleierkrisen i kommunehelsetjenesten:

«Det er nok ungdommer som står i kø for å bli sykepleiere.»

Ja, det er veldig mange ungdommer som står i kø for å bli sykepleier. Det er fordi sykepleie er verdens beste yrke, og det gir deg som ferdigutdannet sykepleier mange ulike muligheter til å velge arbeidssted.

Det må gjøres noe med frafallet

Det at så mange ønsker å bli sykepleier løser imidlertid ikke utfordringene med å rekruttere og beholde sykepleiere i kommunal sektor. Det er fordi frafallet fra yrket er for stort.

Frafallet fra kommunal sektor er spesielt stort.

Frafallet fra kommunal sektor er spesielt stort. Arbeidsbelastningen og tidspresset i tillegg til lav lønn er årsaker som oppgis til frafallet. I løpet av de første ti årene etter endt utdanning har 20 prosent av de nyutdannede sluttet. Det må gjøres noe med frafallet fra yrket.

I 2021 mangler vi i Norge 7000 sykepleiere og spesialsykepleiere. I årene som kommer vil tallet øke betraktelig. I 2035 antas det at tallet vil øke til over 31 000. Bare kommunal sektor alene, vil ha stort behov for sykepleiere i de kommende årene, blant annet sett i lys av den økende andel av eldre.

Har ikke nok ressurser

Studiestart 2021 er i gang. I år som i fjor var det svært mange som ville bli sykepleier, og det er allerede et overopptak til sykepleiestudiet. De ulike studiestedene tar altså inn flere studenter enn det de, som utdanningsinstitusjon, har ressurser til å følge opp.

Både utdanningsinstitusjonene og praksisplassene har utfordringer.

I løpet av de neste tre årene skal disse studentene gjennom både teoretiske og praktiske studier. Både utdanningsinstitusjonene og praksisplassene må ha nok ressurser til å kunne ta imot og følge opp de aktuelle studentene slik at de får den undervisning, veiledning og oppfølgning som de har krav på for å kunne mestre yrket på en god måte.

Slik situasjonen er i dag, har både utdanningsinstitusjonene og praksisplassene utfordringer med å imøtekomme kravet til rett kompetanse for å kunne undervise og veilede studentene i teoretiske og praktiske studier.

Må oppnå læringsutbytte

NOKUT stiller krav om førstekompetanse til stillinger i akademia. Dette er allerede en utfordring ved flere utdanningsinstitusjoner. Utfordringen vil forsterke seg ettersom de som per i dag innehar førstekompetansen i løpet av de neste ti årene vil gå over i pensjonistenes rekker.

Vi har nok dokumentasjon på arbeidshverdagen for sykepleiere i kommunal sektor. NOVA-rapporten 14, 2020 «En utvikling må snus» sier også at erfaringene studentene gjør seg i praksis, tas med inn i vurderingen om kommunehelsetjenesten erfares som en attraktiv arbeidsplass etter endt utdanning.

Norsk Sykepleierforbunds undersøkelse og faktisk og planlagt bemanning som blir gjennomført i alle fylker hvert år, viser at svært mange vakante sykepleierstillinger blir erstattet med ufaglærte. Det går ut over pasientkvaliteten, men jeg vil også påstå at det også vil gå ut over kvaliteten i utdanningen.

For at studentene skal oppnå sine læringsutbytter i de kliniske studiene, må de få veiledning av autoriserte sykepleiere. Den økende andelen av ledige sykepleiervakter i kommunehelsetjenesten er ikke forenlig med behovet til studentene.

Må gjøre seg mer attraktiv

I lys av dagens situasjon og de fremskrevne tallene, blir jeg svært bekymret. Det må gjøres noe nå. Både for pasientene, men også for de kommende studentene. Kommunehelsetjenesten må bli mer attraktiv som arbeidsplass.

De vil i alle fall ikke velge kommunehelsetjenesten når de er ferdig utdannet.

Så Bjørn Arild Gram, skal du øke andelen studieplasser, må du først gjøre kommunehelsetjenesten mer attraktiv slik at studentene ikke blir overlatt til ufaglærte. For det er det du er i ferd med å gjøre!

Og de vil i alle fall ikke velge kommunehelsetjenesten når de er ferdig utdannet med de erfaringene de gjør seg.

For de har faktisk et valg til å velge det bort!

Les også:

– Brent student skyr ilden

Bildet viser Gjermund Øysteinsson Moe, nestleder i NSF Møre og Romsdal
MÅ TRÅ TIL: – For at våre framtidige kolleger skal fullføre studiene og bli værende i sykepleieryrket, må et helt apparat trø til og vise interesse, skriver Gjermund Øysteinsson Moe, nestlederen i NSF Møre og Romsdal (avbildet).   Foto: Karin Bell Trældal

– Praksisstudiene påvirker hvor sykepleierstudenter søker jobb etter endt studie. Derfor må kommunene satse på gode praksisperioder for studentene, og særlig i sykehjem og hjemmesykepleie, skriver Øysteinsson Moe.  

Startskuddet har gått for studiestart! Tusenvis av sykepleierstudenter har startet en fantastisk reise gjennom 180 studiepoeng til målet: bachelor i sykepleie!

Det kribler nok i magen til mange av studentene, forhåpningene er høye og iblandet litt redsel når man skal bevege seg ut i en ny stor verden. For at våre framtidige kolleger skal fullføre studiene og bli værende i sykepleieryrket, må et helt apparat trø til og vise interesse.  

Veilederne er avgjørende

Det er ikke mange månedene før de skal bevege seg ut i praksisfeltet. Halvparten av sykepleierutdanningen er praksisstudier. Når det skjer, åpner det tilgang til framtidig arbeidskraft for sykehusene og kommunene.  

Undersøkelser NSF Student (studentorganisasjonen i Norsk Sykepleierforbund) har utført blant avgangsstudenter, viser at mange studenter velger å søke jobb de stedene de har hatt gode opplevelser i praksis. Både ved siden av studiene og særlig ved fullført utdannelse.

Sykepleiere må ha tid til å veilede.

Kompetente praksisveiledere er avgjørende for at sykepleierstudentene gjennom praksisstudiene skal knytte sammen teori med de praktiske ferdighetene. Dette må være sykepleiere som har tid til å veilede. De må være opptatt av å dele den livsviktige kompetansen videre. De må ha store stillinger slik det blir kontinuitet – både for studenten og sykepleieren. 

Ikke godt nok rustet

Virkeligheten er ikke alltid sånn som ønsket. Sykepleiermangelen preger hverdagen og som de fleste vet, blir den også større om det ikke tas grep. Undersøkelser gjennomført av Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser at om lag 18 prosent av vaktene hvor det skulle vært sykepleier i kommunehelsetjenestene, enten blir erstattet av personer med annen og lavere kompetanse, ufaglærte assistenter eller ikke erstattes i det hele tatt.

Nesten hver femte sykepleier er altså ikke til stede! Det får konsekvenser for kvalitet, arbeidspress og for veiledning av studenter. For studenten kan det bety at man ikke får gjøre oppgaver som gir læring og som videre vil medføre at studenten ikke blir rustet til å gjøre den jobben sykepleiere skal gjøre.  

Et varsku til arbeidsgiver

NSF har flere studier som viser at arbeidspresset på sykepleierne er veldig høyt. Veiledere kommer ofte i rollekonflikt fordi det er ikke tid nok til veiledning av studentene. Når oppgavene blir for mange og tiden for knapp, vil pasientenes behov alltid gå foran studentenes. 

Vi vet at gode praksisopplevelser rekrutterer.

Rekrutteringssituasjonen i kommunene er spesielt utfordrende. NSF Student undersøker årlig hvor avgangsstudentene ønsker å jobbe. Den seneste undersøkelsen viser at én av ti nyutdannede sykepleiere har sykehjem eller hjemmesykepleien som førsteprioritet. Hver tiende! Dette må kommunenes ledere og politikere ta på alvor.  

Dette er et varsku til arbeidsgivere!

Legg vekt på sykepleierstudentenes praksisperioder i sykehjem og i hjemmesykepleie. Gi studentene kvalitetssikrede praksisplasser med gode veiledere som former fremtidens sykepleiere. Dette er god investering fordi vi vet at gode praksisopplevelser rekrutterer!  

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.