fbpx Vi behøver et verdiskifte Hopp til hovedinnhold

Vi behøver et verdiskifte

Bildet viser en tegning av en sykepleier i sykehuskorridoren

Sykepleiere har et personlig ansvar for at egen praksis er faglig, etisk og juridisk forsvarlig, skriver innleggsforfatteren.

Med nytt år, ny sykehustale og endringer i det politiske landskapet er det betimelig å tenke litt høyt rundt verdier. Men først – hva er egentlig en verdi?

Enkelt forklart kan vi si at det som betyr mye for deg eller meg er en verdi. Når virksomheter meisler ut nye mål, strategier og handlingsplaner er det derfor viktig å være enige om de verdiene som skal prege organisasjonen. Ikke minst bør man tenke på de etiske retningslinjene som et moralskt kompass.

Etikk vs. økonomi

I september 2019 skrev Dagens Medisin at det ble registrert over 16 000 korridorpasienter på norske sykehus de tre første månedene i 2019. Det gir oss som sykepleiere en dårlig følelse å ønske pasienten velkommen med et tilbud om korridorplass. For økonomer og logistikere kan det virke som om det bare er tall blant mange andre tall.

Ifølge et innlegg i Dagsavisen i juli 2019 har antall somatiske senger i Norge blitt sterkt redusert de siste årene og er nå betydelig lavere i Norge (3,3 senger per 1000 innbygger) enn gjennomsnittet i OECD-land (4,9 senger per 1000 innbygger). I sykehus teller man antall senger på korridor klokken 07.00 på morgenen. I realiteten er antall korridorpasienter langt høyere. Om tellingen hadde blitt gjennomført klokken 14.00 hver dag, hadde statistikken vært enda mer dyster.

Hyppige lovbrudd

Enhver virksomhet må løse sine lovpålagte oppgaver, ellers blir det som regel kroken på døra. På de avdelinger som har korridorpasienter er det sannsynligvis hyppige lovbrudd. Det kan synes som om problemet rommer en vesentlig dissonans mellom øverste ledelse, deres forslag og hva fagfolk med skoene på måtte mene. Sykehus er en spesialistorganisasjon, og da er det en håpløs strategi å plassere pasienter hvor som helst. 

Styrene følger ikke opp utfordringene systematisk.

Styrene for sykehusene ble sett i kortene i 2018. Da ble det foretatt en undersøkelse rundt kvalitet og pasientsikkerhet i sykehusene. Funnene var nedslående. Det viste seg at styrene ikke fulgte opp utfordringene systematisk, og de ivaretok ikke godt nok sitt ansvar med å påse at styringssystemene fungerte. Det virker til at økonomi og rapporter troner øverst.

Har et personlig ansvar

I flere år har helseministeren hatt en nullvisjon angående korridorpasienter. Likevel får det ingen konsekvenser når dette ikke følges. Det er sykehusets øverste ledelse som bærer ansvaret for organiseringen. Det er ikke en god løsningen å skrive ut pasientene tidligere til kommunehelsetjenesten om man ikke har nok sengeplasser. 

I kapittel 1.3 i Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere vises det til at sykepleieren har et personlig ansvar for at egen praksis er faglig, etisk og juridisk forsvarlig. Det er viktig å huske dette når pasienter må få bekken på korridor, når legevisitt blir gjennomført og ikke minst når pasientene skal sove med lysarmaturer som aldri tar kvelden.

Trenger et verdiskifte

Et verdiskifte vil innebære et bytte av autoritet. Hvilke argumenter skal veie tyngst? Det er helt innlysende at økonomer og statistikere er uunnværlige for driften av helsetjenestene, men de må plasseres litt bak i båten.

Ledere som har det etiske og faglige blikket for god kvalitet i pasientbehandlingen, verdsetter kompetanse, krever etisk refleksjon i medarbeidergruppene og fremmer god medvirkning må sitte ved roret. Dette er komponenter som bør vinne frem i en ledelsesstruktur. Helsetjenestene lider om ikke dette preger organisasjonen.

Sykepleiere bør makte å stå i jobben til de når pensjonsalder.

Sykepleiere bør makte å stå i jobben til de når pensjonsalder, og det må være en god balanse mellom oppgaver og ressurser. Med andre ord må dem med skoene på lyttes til på ordentlig. Om vi ser på de medarbeiderundersøkelsene som er gjennomført de siste årene, Arbeidstilsynets ulike tilsyn og Sintef sin undersøkelse angående sammenhengen mellom sykefravær og arbeidsforhold blant sykepleiere, er det ufattelig mye å ta tak i. 

Vi behøver klokskap

Vi behøver klokskap og ledere som ser i riktig retning. Kjære ledere; det er ikke illojalt å stå på de svakes side. Helsevesenet er til for pasientene – og de må ivaretas. Framover er det varslet en krise med snart 6000 ubesatte sykepleierstillinger.

God og trygg pasientbehandling er avhengig av kompetanse og kontinuitet. Bent Høie meddelte noen kloke tanker i sin sykehustale 14. januar. Han tok utgangspunkt i medarbeiderundersøkelsen ForBedring. Det er oppløftende om vi kan ha forventninger til ham som helseminister også når det gjelder arbeidsforhold i helsetjenestene. 

Jeg har ikke oversikt over forbedringsresultatene på de ulike sykehusene for 2019, men det er lett å sjekke ut om korridorpasienter gjør noe med arbeidsbelastningen og stabiliteten i de seksjoner dette er et problem. Det er å håpe at ledere på alle nivå er interessert nok.  

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse