fbpx Sykepleielederes perspektiv på omsorg i kommunehelsetjenesten Hopp til hovedinnhold

Sykepleielederes perspektiv på omsorg i kommunehelsetjenesten

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Rita Solbakken beskriver sykepleieledelse som et hus der ulike rom gir plass til ulik type omsorg. 

«Omsorg for pasienten – kjernen i sykepleieledelse – En hermeneutisk studie fra sykepleielederes perspektiv i kommunehelsetjenesten»

Sykepleier Rita Solbakken har med sin doktorgradsavhandling utviklet en ny teori om omsorg i sykepleieleddelse i kommunehelsetjenesten. Hun beskriver slik ledelse som et hus med rom tilegnet henholdsvis omsorg for pasienten, for ansatte og for lederskapet.

  • Doktorand: Rita Solbakken
  • Disputas: 4. desember 2020
  • Utgått fra: Nord Universitet

3 svar fra Solbakken

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Avhandlingens hovedfunn sammenfattes i teorien «Huset skapt med omsorg i sykepleieledelse». Husets rom består av: omsorgen for pasienten – pasientens rom, omsorgen for ansatte – ansattes rom og omsorgen for lederskapet – lederskapets rom. Organisasjonen forstås som en ytre ramme mer enn et rom og står på en etablert verdigrunn som skaper det indre motivet for omsorg i sykepleieledelse. Sykepleielederne beveger seg bevisst mellom husets rom og posisjonerer seg der enten som iakttaker eller deltaker, samtidig som deres behov for kompetanse og for å inngå i et fellesskap synliggjøres. Teorien gir et viktig kunnskapsbidrag til hvordan omsorg for pasienten fremmes, krenkelse forebygges og lidelse lindres gjennom sykepleieledernes omsorg for pasienten, omsorg for ansatte og omsorg for sykepleielederen selv.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Studien som helhet har som hensikt å utvikle ny teori om omsorg i sykepleieledelse og er bygd opp av tre delstudier. Studien er en hermeneutisk studie, der delstudiene bygger på hverandre. Studien har perspektivet til sykepleiere som har mellomlederposisjoner. Jeg har anvendt tre ulike metoder for datasamling – én for hver artikkel: 1) En metasyntese med en internasjonal kontekst, 2) fokusgruppedialog, 3) visuell metode der jeg har kombinert tegninger med en påfølgende fokusgruppedialog. Metode 2) og 3) har en nordisk kontekst med sykepleieledere fra Norge, Sverige og Finland, som alle arbeider i kommunehelsetjenesten.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Avhandlingens hovedfunn kan påvirke praksis ved at teorien er et tilskudd til andre ledelsesmodeller, samt gir retning for at omsorg blir en anerkjent del av sykepleieledelse. Kunnskap fra avhandlingen er et bidrag i diskusjonen om betydningen av å ha ledere med sykepleiefaglig bakgrunn for pasientomsorg.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse