fbpx Livet med uforklarte brystsmerter Hopp til hovedinnhold

Livet med uforklarte brystsmerter

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Det kan være tøft å få en diagnose, men også når diagnosen uteblir.

«Living with unexplained chest pain: Experiences of information needs and physical activities»

Psykiatrisk sykepleier Ingrid Ølfarnes Røysland har i sin doktorgrad sett på hvordan pasienter med uforklarte brystsmerter opplever dagliglivet, hvilke informasjonsbehov de har og betydningen av fysisk aktivitet.

  • Doktorand: Ingrid Ølfarnes Røysland
  • Disputas: 4. mars 2020
  • Utgått fra: Universitetet i Stavanger

3 svar fra Røysland

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Avhandlingen viser at for mennesker som lever med uforklarte brystsmerter, innebærer det et liv i eksistensiell usikkerhet. Hvordan man selv opplever kroppens symptomer påvirker sterkt personens helsesituasjon. Sårbarhet og yteevne balanseres i daglige aktiviteter. Men ved å være fysisk aktive og delta i høyintensitets-treningsprogram for personer med uforklarte brystsmerter, opplever flere at de mestrer symptomene og får en lettere hverdag med bedre helse og trivsel.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Avhandlingen er artikkelbasert. Tre ulike kvalitative metoder er brukt for å best besvare forskningsspørsmålene: Artikkel 1. Kvalitativ innholdsanalyse (Graneheim & Lundman, 2004). Artikkel 2. Fenomenologisk, hermeneutisk tilnærming (Lindseth & Norberg, 2004). Artikkel 3. Grounded theory (Strauss & Glaser, 1967, Glaser, 1978)
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Forskningen bidrar til innsikt og forståelse for en gruppe som det er lite oppmerksomhet rundt. Å utforske opplevelser til disse pasientenes dagligliv er av vesentlig betydning for sykepleie- og helsevitenskap. Funnene kan brukes til videre forskning om hvordan det oppleves å leve med uforklarte brystsmerter, og dessuten identifisere helseutfordringer som ikke alltid er gitt nok oppmerksomhet. Videre kan funnene brukes til å utvikle verktøy som på et tidlig stadium kan hjelpe pasientene til å oppnå god helse og trivsel i dagliglivet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse