fbpx Pålitelighet og gyldighet av måleverktøy for sykepleieraktiviteter Hopp til hovedinnhold

Pålitelighet og gyldighet av måleverktøy for sykepleieraktiviteter

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Hvordan kan ledere av intensivavdelinger dra nytte av et måleverktøy som Nursing Activities Score (NAS)?

« Assessment of Nursing intensity with Nursing Activities Score in Norwegian Intensive Care Units »

I sitt doktrogradsarbeid har Siv Anna Ulla Britt Karlsson Stafseth testet påliteligheten og gyldigheten til måleverktøyet Nursing Activities Score (NAS) med henblikk på kostnader for sykepleiepersonell og nytteverdi for ledere av intensivavdelinger.

  • Doktorand: Siv Karlsson Stafseth
  • Disputas: 25. september 2019
  • Utgått fra: Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Tre svar fra Stafseth

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Forskningen bidrar til en økt forståelse for betydningen av å måle intensivpasienters behov for sykepleie, det vil si å beregne gjennomsnittlig tid som trengs for forskjellige aktiviteter. Det er avansert overvåkning og monitorering, hygiene, mobilisering, administrative oppgaver, samt støtte til pasient og pårørende. Organstøttende behandling som respirator, dialyse og så videre måles også. Dette gjøres med et internasjonalt verktøy: Nursing Activities Score (NAS). Verktøyet ble pilottestet på fire intensivenheter i 2008, og per i dag er det cirka 45 intensivenheter i Norge som registrerer verdier daglig på hver pasient, og som da kan belyse bemanningsbehovet for intensivsykepleiere. Registreringene inngår i Nasjonalt kvalitetsregister og gjøres for det meste elektronisk av sykepleieren som har pasientansvar.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Kvantitativ deskriptiv statistikk med korrelasjonsanalyser for å teste reliabilitet og med faktoranalyser for validitet. Totalt tre datainnsamlinger på sju intensivenheter, med 6500 pasienter inngår i den siste studien. Faktoranalysen viste at NAS måler intensivsykepleie i forhold til tre viktige områder: «relasjon/forhold», «forebygging» og «behandling». Oppsummert kan NAS-tall identifisere å beskrive personalkostnader for sykepleiere.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Hvert år behandles og pleies cirka 14 000 pasienter med 65 000 liggedøgn på intensivavdelinger i Norge. Et døgn kan prises til cirka 25 000–60 000 kroner i sykepleiekostnader. Pasientene er kritisk syke og ressurskrevende med store kostnader for samfunnet. Det er derfor viktig at sykehusene bemanner avdelingene med rett antall sykepleiere og rett kompetanse for å ivareta pasienter og pårørende, samt ivareta pasientsikkerhet og forsvarlig behandling.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse