fbpx Hvem deltar i hjerterehabilitering etter utblokking av koronarkar? Hopp til hovedinnhold

Hvem deltar i hjerterehabilitering etter utblokking av koronarkar?

Bildet viser personer som er på rehabilitering med fysisk trening.

Tilbudet om hjerterehabilitering varierer etter geografisk tilhørighet, spesielt for pasienter som har gjennomgått utblokking av koronarkar.

Verdens helseorganisasjon beskriver hjerterehabilitering som summen av alle aktiviteter som er nødvendige for å redusere risikoen for at pasientene skal rammes av ny hjerte- og karsykdom. Internasjonale retningslinjer anbefaler at alle pasienter med kjent hjerte- og karsykdom skal få tilbud om hjerterehabilitering med endring av livsstil, håndtering av risikofaktorer og psykososial støtte.

I Norge har tilbudet om hjerterehabilitering vært svært varierende etter geografisk tilhørighet. I tillegg har det vist seg at tilbudet særlig varierer for pasienter som har gjennomgått utblokking av koronarkar (Percutaneous Coronary Intervention, PCI).

Målet med den store norske studien til Olsen og medarbeidere var å anslå hvor mange pasienter som deltok i hjerterehabiliteringsprogrammer etter PCI. De ønsket også å beregne hvilke variabler som er med på å bestemme graden av deltakelse. 

De 9013 deltakerne i studien ble rekruttert fra 2008–2011 fra NorStent-studien, som omfattet alle norske sentre som utfører PCI. Alle deltakerne i studien hadde da gjennomgått sin første PCI. Tre år etter ble de samme personene bedt om å svare på et spørreskjema om deltakelse i hjerterehabilitering. 7068 pasienter sendte inn svar, og resultatene viste at bare 27,6 prosent hadde deltatt i hjerterehabiliteringsprogrammer.

Deltakelsen var lavest i Nord- og Vest-Norge. Menn deltok sjeldnere enn kvinner, og deltakelsen avtok med økende alder. Studien viste også at pasienter som deltok i slike programmer, oftere var yngre, overvektige, høyt utdannet og hadde vært gjennom en akutt hjertesykdom.

Referanse

Olsen SJ, Schirmer H, Bønaa KH, Hanssen TA. Cardiac rehabilitation after percutaneous coronary intervention: Results from a nationwide survey. European Journal of Cardiovascular Nursing; 2017. DOI: 10.1177/1474515117737766.

Kommentar

Det er prisverdig at norske sykepleiere deltar i store nasjonale studier som kan få betydning for bedre folkehelse. I vår opplyste del av verden er det overraskende få pasienter som deltar i slike rehabiliteringsprogrammer når de fleste vet at livsstilsendringer som vektnedgang, røykeslutt og mer mosjon er det som gir bedre helse.

Studien til Olsen og medarbeidere viser at norske kvinner er mer motiverte enn menn, og dette er oppløftende sammenliknet med tidligere forskning på samme pasientgruppe. Sykepleiere og annet helsepersonell har fortsatt store utfordringer med å motivere pasienter til å delta i slike rehabiliteringsprogrammer.

Les hele studien her:  Cardiac rehabilitation after percutaneous coronary intervention: Results from a nationwide survey

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse