fbpx Risiko for langtidssykemelding blant helse- og sosialarbeidere Hopp til hovedinnhold

Risiko for langtidssykemelding blant helse- og sosialarbeidere

« Psychosocial risk factors for long-term sick leave- a prospective study of the Norwegian working population. With a special emphasis on female health and social workers »

Cecilie Aagestad og medarbeidere fant blant annet at for kvinner i helse- og sosialyrker var den mest betydningsfulle risikofaktoren for langtids sykemelding vold og trusler om vold. Dette forklarer om lag 13 prosent av det legemeldte sykefravær på 21 dager eller mer for gruppen. Ifølge studien har dessuten kvinner i helse- og sosialyrker om lag 40 prosent høyere risiko for et legemeldt langtidssykefravær, sammenliknet med kvinner i øvrig yrkespopulasjon. Forskerne beregnet at om lag 70 prosent av den økte risikoen kan forklares av psykososiale og mekaniske (ergonomiske) risikofaktorer.

  • Doktordand: Cecilie Aagestad
  • Disputas: 27. januar 2017
  • Utgått fra: Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

3 spørsmål til Aagestad

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Resultatene antyder at arbeidsmiljøet er av stor betydning for forskjeller i sykefraværet mellom ulike yrkesgrupper. Et viktig funn er at høye emosjonelle krav, vold og trusler om vold, i tillegg til løft i ubekvem stilling forklarer en betydelig del av forskjellen i legemeldt sykefravær mellom kvinner i helse- og sosialyrker og kvinner i øvrige yrkesgrupper.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Data er hentet fra levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø i 2009, påkoblet tapte dagsverk fra NAVs sykefraværsregister i 2010. Studien er designet som en ettårs oppfølgingsstudie og har et prospektivt design. Sykefravær analyseres som et dikotomt utfallsmål, og sammenhengen mellom arbeidsmiljø og sykefravær vil dermed beregnes som odds rater med 95 % konfidensintervall. Kontrollering for potensielle konfunderende variabler vil gjøres ved å benytte multiple logistiske regresjonsmodeller.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Kunnskap om hvilke psykososiale arbeidsmiljøfaktorer som har betydning, vil være viktig for å kunne iverksette tiltak for å redusere sykefravær og uhelse i arbeidslivet. Dermed vil avhandlingen være nyttig for alle som arbeider med arbeidsmiljøspørsmål, det være seg ledere, ansatte, bedriftshelsetjenesten, tillitsvalgte og verneombud.

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse