Doktorgrad Psykoedukativ familiebehandling slik pasienter med første episode psykose, familiemedlemmer og helsepersonell opplever det. En kvalitativ studie

En kvalitativ studie av effektene ved å delta i kunnskapsbasert familiebehandling etter førstegangs psykose.

Bakgrunn: Det er få studier som har undersøkt effekt av familiearbeid hos familier som opplever en psykose for første gang, og de studiene som er gjort viser motstridende resultater.

Hensikt: Studien utforsker hvordan pasienter med en første gangs psykose og deres familiemedlemmer opplever det å delta i en kunnskapsbasert familiebehandling og om de blir bedre av behandlingen. I tillegg ble helsepersonells utfordringer i å rekruttere og gjennomføre familiebehandlingen undersøkt.

Metode: En kvalitativ utforskende studie hvor tolv pasienter, fjorten familiemedlemmer og ni helsepersonell, ble intervjuet. Dataene ble transkribert og analysert ved systematisk tekstkondensering.

Resultat: Pasienter og familiemedlemmer har ulike behov som skal imøtekommes av helsepersonell. Det er viktig at disse behovene blir identifisert og avklart før behandlingen starter. Det er også viktig å identifisere angstnivå og lage strategier slik at pasienten kan klare å delta i behandlingen. Deltakerne opplevde at de fikk innsikt, lærte om egne varselsignaler, lærte nye kommunikasjonsteknikker og lærte å planlegge og løse problemer på en hensiktsmessig måte. Helsepersonell opplevde at de måtte ha høy klinisk og faglig kompetanse for å møte utfordringer knyttet til å planlegge og gjennomføre behandlingen.

Konklusjon: Studien ga viktig informasjon om hvordan helsepersonell skal rekruttere og gjennomføre familiebehandling slik at personer med en første episode psykose kan ha utbytte av behandlingen.

 Nøkkelord: Tidlig intervensjon, psykose, familie arbeid, kvalitativ metode.