fbpx Livskvalitet hos kreftbehandlede pasienter Hopp til hovedinnhold

Livskvalitet hos kreftbehandlede pasienter

Studien sammenligner livskvalitet hos pasienter med ulike krefttyper og ulike behandlingsformer.

Bakgrunn: Hode-/hals- og nyrekreft forekommer omtrent like hyppig i Norge, og gruppene har omtrent lik risiko for tilbakefall og død. Hode-/halskreftpasienter får gjerne omfattende behandling bestående av strålebehandling, cellegift og/eller kirurgi, med følgetilstander som kan ha stor innvirkning på daglige funksjoner. Nyrekreftpasienter blir vanligvis behandlet med bare ett kirurgisk inngrep.

Hensikt: På tross av forskjellen i behandling viser resultatene at det for begge diagnosegruppene ser ut til at forholdet mellom psykososiale faktorer og helserelatert livskvalitet er tre til fire ganger så sterkt som forholdet mellom følgetilstander av behandling og helserelatert livskvalitet.

Metode: Data er innhentet ved bruk av tidligere validerte spørreskjemaer i kombinasjon med data fra klinisk journal. Spørreskjemane er delvis besvart under intervju, og delvis tilsendt via post. Det er utført ulike statistiske analyser, blant annet korrelasjons-, regresjons- og (M) ANOVA-analyser, samt faktoranalyse ved utvikling av et diagnosespesifikt spørreskjema.  

Resultat: Psykologisk stress ble funnet å være et mål på livskvalitet hos hode-/halskreftbehandlede pasienter. Personlighetstrekket nevrotisisme og bruk av unngåelsesmestring var forbundet med og forutsa, høyt nivå av psykologisk stress og nedsatt livskvalitet med mye av det samme mønsteret i begge pasientgruppene. Psykologisk stress, og til en viss grad også livskvalitet, ble funnet å være stabile målt over en fire års oppfølgingsperiode i hode-/halskreftgruppen.

Konklusjon: De nyrekreftopererte pasientene rapporterte livskvalitet avhengig av operasjonsmetode og kirurgisk tilkomst. Flankeopererte pasienter rapporterte lav livskvalitet; til dels lavere livskvalitet enn laryngektomerte hode-/halskreft pasienter, mens kikkhullsopererte pasienter rapporterte om livskvalitet på nivå med normalbefolkningsmaterialet. Valg av kirurgisk tilkomst ved nefronsparende kirurgi bør sees i lys av dette funnet. Et diagnosespesifikt livskvalitetsspørreskjema for nyrekreftopererte pasienter er også utviklet som del av studien.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse