fbpx Redsel for å falle blant kvinner med osteoporose Hopp til hovedinnhold

Redsel for å falle blant kvinner med osteoporose

Kvinner med osteoporose som hadde gjennomgått et treningsprogram og undervisning reduserte sin bekymring for å falle gjennom det påfølgende året etter gjennomføringen.

Dette går frem av en uttesting av et tremåneders langt sirkeltreningsprogram kombinert med tre timer undervisning som reduserte deltakernes redsel for å falle. Intervensjonen ble testet ut i en randomisert kontrollert studie. Deltakerne ble rekruttert blant pasienter med osteoporose som i tillegg hadde tidligere brudd i ryggen, ved poliklinikken på Sykehuset Østfold. 89 kvinner over 60 (60–83) år uten betydelig kognitiv svikt ble inkludert i studien. Kvinnene ble tilfeldig fordelt i en intervensjons- og en kontrollgruppe. Innholdet i intervensjonen samsvarte med europeiske retningslinjer for rehabilitering for pasientgruppen. Hensikten med treningen var å forbedre mobilitet, balanse og å forbedre kroppsholdningen, samt gi undervisning om sykdommen og risikofaktorer for fall. Treningen var et sirkeltreningsopplegg ledet av fysioterapeut. Aktivitetene hadde moderat aktivitet, varte i 60 minutter, to ganger i uken i tre måneder. Den tretimers lange undervisningen besto av informasjon om mestringsteknikker, kroppsbevissthet og ergonomiråd, og da spesielt om gjennomføring av aktiviteter i dagliglivet. Redselen for å falle ble målt ved hjelp av 16 spørsmål fra den norske versjonen av Falls Efficacy Scale – International. Skårene på de enkelte spørsmålene summeres til en skala fra 16–64. Skårer fra 16–22 regnes som lite bekymret og skårer fra 23–64 som svært bekymret. En skår over 26 tolkes som økt risiko for å falle. Deltakerne fylte ut skjemaet før oppstart, og etter tre og tolv måneder.

Forskerne fant at intervensjonsgruppen hadde mindre bekymringer for å falle etter tre måneder og enda færre og klinisk signifikant mindre bekymringer etter tolv måneder sammenliknet med før oppstart. Andelen som rapporterte fall i studieperioden var lik i begge gruppene.

 

Referanse

Olsen CF, Bergland A. The effect of exercise and education on fear of falling in elderly women with osteoporoses and a history of vertebral fracture: results of a randomized controlled trial. Osteoporos Int. doi: 10.1007/s00198-014-2724-3.

 

Kommentar:

Funnene i studien gir støtte for at det fysioterapiledete treningsopplegget og undervisningen reduserer kvinnenes bekymringer for å falle. Bekymringen for å falle hos kvinner med osteoporose som har opplevd brudd i ryggen er assosiert med reduksjon i livskvalitet. Forskningsmessig støtte for kliniske tiltak er viktig for å få kunnskap om tiltakene virker etter intensjonen.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse