fbpx Kvaliteten på psykiatrisk poliklinisk behandling Hopp til hovedinnhold

Kvaliteten på psykiatrisk poliklinisk behandling

Kvinner, eldre, pasienter med partnere, de med lavest utdanningsnivå og de som var yrkesaktive var mest fornøyd med kvaliteten på tjenesten.

Dette går fram av en studie hvor pasienter som fikk poliklinisk behandling på psykiatriske poliklinikker i Sverige vurderte behandlingstilbudet de fikk.

 Studien hadde et tverrsnittsdesign. Data ble samlet inn ved hjelp av spørreskjemaet Quality in Psychiatric Care-Out-Patient (QPC-OP). Deltakerne til studien ble rekruttert fra 15 poliklinikker i tre fylker i Sverige av resepsjonistene som tok imot pasientene som møtte til timeavtaler. De som var 18 år og eldre, møtte ved en av poliklinikkene i studien, kunne snakke og lese svensk og hadde kognitiv funksjon god nok til å besvare spørsmålene, ble inkludert i studien. Pasienter som tilfredsstilte inklusjonskriteriene og som ønsket å delta fylte ut spørreskjemaet anonymt og leverte dette i en forseglet konvolutt. QPC-OP består av 15 spørsmål om pasientenes sosiodemografiske bakgrunn og bruk av poliklinikken. I tillegg inngår 30 spørsmål som måler følgende åtte dimensjoner: møtet, bemyndiget deltakelse, deltakelse – informasjon, utskrivning, støtte, miljø, pårørende og tilgjengelighet. Av de 2292 som tilfredsstilte inklusjonskriteriene, ble 1618 skjemaer levert inn hvorav 1340 var så fullstendig utfylte at de ble brukt i analysene. Kvinner utgjorde 69 prosent av utvalget og gjennomsnittsalderen på deltakerne var 40 år. Kvinner, eldre, pasienter med partnere, de med lavest utdanningsnivå og de som var yrkesaktive var mest fornøyd med kvaliteten på tjenesten. Kvinnene og de som var eldre rapporterte også bedre psykisk helse enn menn og yngre. Kortere ventetid, bedre informasjon og møte med færre yrkesgrupper var relatert til bedre egenrapportert psykisk helse.

 

Kommentar

Studier har vist at det kan være store sosiale ulikheter i befolkningens helsetilstand. Det er derfor interessant å undersøke om tilfredsheten med ulike behandlingstilbud varierer med brukernes sosiodemografiske bakgrunn. At enkelte brukergrupper er mindre tilfreds enn andre bør få oss til å stille spørsmål ved om disse gruppene får et tilfredsstillende behandlingstilbud.

 

Referanse:

Lundqvist LO, Ahlstrom G, Wilde-Larsson B, Schroder A. The patient’s view of quality in psychiatric outpatient care. J Psychiatr Ment Health Nurs 2012. DOI: 10.1111/j.1365-2850.2012.01899.x.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse