fbpx Barrierer for godt tannstell på sykehjem Hopp til hovedinnhold

Barrierer for godt tannstell på sykehjem

Motstand fra pasientene og mangel på tid hos sykepleiere var den viktigste grunnen til ikke å utføre regelmessig og godt tannstell.

Sykepleierne har ansvar for at pasienter på sykehjem får nødvendig hjelp til tannstell. Hensikten med undersøkelsen var å utforske pasienters og sykepleieres vurdering av hindringer for å gjennomføre tannstell hos pasienter innlagt på sykehjem.

Studien hadde et tverrsnittsdesign hvor tannstatus til 527 pasienter ble undersøkt av tannpleier. I tillegg besvarte 494 helsepersonell et spørreskjema. Svarprosenten var 73. Studien ble gjennomført i Østfold på 11 sykehjem i 2010. I denne gruppen var 114 autoriserte sykepleiere, 243 hjelpepleiere/omsorgsarbeidere og 136 assistenter.

Tannpleiere vurderte pasientenes tenner ut fra en tannhelseindeks (mucosal plaque index) med sumskår fra 2 til 8. Tannhelsen til pasienter som fikk skåren 5 eller høyere ble klassifisert som dårlig. I tillegg ble opplysninger om pasientenes kognitive status, om de trengte hjelp til tannstell og hvor ofte de gjorde tegn til motstand mot tannstell registrert. Data innsamlet med spørreskjemaet omhandlet hjelpernes holdninger, atferd og kunnskaper om tannstell samt yrkeserfaring.

Studien viste at 48 prosent av pasientene hadde flere enn ti tenner og at 41 prosent av alle pasientene hadde dårlig tannhelse. Det var ikke forskjell i tannhelsen mellom de som fikk hjelp av helsepersonell til tannstell og de som pusset tenner selv eller i forhold til graden av pasientenes kognitive svikt. Pasienter som hadde mer enn ti tenner og pasienter som gjorde motstand overfor personalet mot tannstell hadde økt risiko for dårlig tannhelse. Hele 97 prosent av helsepersonellet rapporterte at de opplevde at pasienter daglig gjorde motstand mot tannstell, og 62 prosent oppga at det var vanskelig å prioritere nok tid til å hjelpe pasientene med nødvendig tannstell. Da personalet ble spurt om de hadde nok kunnskaper om tannstell, rapporterte yrkesgruppen med høyere utdanning at de hadde mer kunnskaper enn det de med lavere kompetanse oppga. 

 

Referanse:

Willumsen T, Karlsen L, Naess R, Bjorntvedt S. Are the barriers to good oral hygiene in nursing homes within the nurses or the patients? Gerodontology 2011.

 

Kommentar:

Studien viser at sykepleierne som er ansvarlige for at pasienter på sykehjem får nødvendig hjelp til tannstell har forbedringspotensial. Dette vil kreve enda mer oppmerksomhet i fremtiden siden pasienter på sykehjem i økende grad har flere tenner enn tidligere.

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse