fbpx Oksygenbehandling av premature barn på respirator Hopp til hovedinnhold

Oksygenbehandling av premature barn på respirator

Sykepleiernes vurderinger vedrørende tilpasning av oksygen var ufullstendige fordi de baserte seg på mangelfull informasjon eller forståelse.

Dette er konklusjonen i en studie av sykepleieres oppfatninger av egne vurderinger knyttet til premature barns oksygenbehov. Studien kartla hvilke kliniske og fysiologiske observasjoner sykepleierne oppfattet at de vurderte ut ifra. Studiens forskningsspørsmål ble gjennomført som en survey med ett måletidspunkt. Sykepleiere med minst to års relevant erfaring som arbeidet i minst 50 prosent stilling med premature barn som fikk respiratorbehandling ved de fem universitetssykehusene i Norge (n=221), ble invitert til å delta. Av disse deltok 50 prosent (n=111). Data ble samlet inn ved hjelp av et spørreskjema som var utviklet spesielt for denne studien. Spørsmålene var relatert til hvor ofte kunnskap om fysiologiske faktorer som hemoglobin oksygen dissosiasjonskurven Hb–O2-kurven, partialtrykk av oksygen og karbondioksid, pH, barnets kroppstemperatur, puls, blodtrykk og hemoglobininnhold i blodet inngikk i sykepleiernes vurderinger. I tillegg til enkelte faktorer knyttet til respiratorbehandling, ble sykepleierne også spurt om de gjorde kliniske observasjoner av hudfarge, respirasjonsbevegelser, auskultasjon av lungelyder og barnets samarbeid med respiratoren. Sykepleierne kunne rangere svarene fra nesten aldri til nesten alltid med fem valgmuligheter. På spørsmål om bruk av Hb– O2-kurven svarte 17 prosent at de brukte den ofte eller nesten alltid, 26 prosent noen ganger og 53 prosent sjelden eller aldri. Bruk av Hb–O2 kurven var kun assosiert med bruk av oksygenmetning, men ikke med bruk av partialtrykk til oksygen og karbondioksid, pH i blodet eller barnets temperatur. Blant annet på bakgrunn av dette resultatet konkluderer forfatterne med at det er avstand mellom den forskningsbaserte kunnskapen på områdene og den praksisen sykepleierne selv beskriver at de utøver. 

 

Kommentar:

Forskningsartikkelen omhandler et svært spesialisert og komplisert kunnskapsområde som er grunnleggende og viktig innenfor sykepleie til premature barn på respirator. Studien er basert på sykepleiernes egne vurderinger av sine observasjoner og vurderinger. Den reiser to viktige spørsmål om hva sykepleierne faktisk gjør av observasjoner og vurderinger, samt hvordan sykepleierne som gir respiratorbehandling til premature barn samarbeider om vurderinger og justeringer av oksygenbehandlingen med de ansvarlige legene.  

 

Referanse:

Solberg MT , Hansen TWR, Bjørk IT . Nursing assessment during oxygen administration in ventliated preterm infants. Acta Paediatr 2011;100:193–7.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse