fbpx Multikulturelle pårørende på intensivavdeling Hopp til hovedinnhold

Multikulturelle pårørende på intensivavdeling

For at pasienter ikke skulle bli for engstelige, ønsket noen pårørende med ikke-vestlig bakgrunn å holde informasjon om sykdomstilstanden til sine nærmeste hemmelig for dem.

Dette var ett av funnene i en studie som undersøkte multikulturelle pårørendes erfaringer med sykepleiere på intensivavdeling når en av deres nærmeste var innlagt. Et hermeneutisk forskningsopplegg som bygde på Gadamers tenkning ble benyttet for å utforske ikke-vestlige pårørendes erfaringer. Fem deltakerne fra tre universitetssykehus i en helseregion i Norge ble rekruttert til studien. Inklusjonskriteriene som deltakerne måtte innfri var at en av deres nærmeste skulle ha vært kritisk syk og innlagt på intensivavdeling minst tre dager i løpet av de siste seks månedene, være mellom 18 og 70 år, ha en ikke-vestlig etnisk eller kulturell bakgrunn og kunne forstå og snakke norsk. Informantene i utvalget hadde en gjennomsnittsalder på 29 år, var stort sett første generasjon innvandrere fra Somalia, Kina, Sri Lanka, Vietnam og Eritrea. Deres religiøse tilknytning var til islam, buddhisme, hinduisme eller kristendom. Spørsmålene forskeren stilte omhandlet konkret sykepleierepisoder de hadde opplevd, kommunikasjonen med sykepleierne og deres tilfredshet og eventuell utilfredshet med måten de var blitt behandlet på av personalet på intensivavdelingen. Intervjuene ble tatt opp på bånd og skrevet ut verbatimt. Data ble analysert ut fra en fenomenologisk hermeneutisk metode.

Det overordnede tema som fremgår av funnene var «strevet med å bevare familiens kulturelle tilhørighet innenfor sykehussystemet ». Dette innebar å filtrere informasjonen for å redusere bekymringer, å forstå og bli forstått, beskytte kulturelle tradisjoner og samhandling mellom rolle, regler og forventninger.

Kommentar:

Studiens funn beskriver hvordan pårørende med ikke-vestlig kulturell bakgrunn kan ha et verdisyn som er annerledes enn det vestlige. Spesielt synes dette å gjelde synet på paternalisme og autonomi. Den ulike verdiforståelsen kan skape etiske dilemma for sykepleierne og andre helsepersonell som har ansvar for ikke-vestlige pasienter.

Referanse:

Høye S, Severinsson E. Multicultural family members› experiences with nurses and the intensive care context: A hermeneutic study. Intensive Crit Care Nurs 2010;26:24–32.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse