fbpx Livskvalitet hos personer med sykelig overvekt Hopp til hovedinnhold

Livskvalitet hos personer med sykelig overvekt

Pasienter som står på venteliste for kirurgisk behandling for sykelig overvekt, hadde dårligere livskvalitet enn befolkningen for øvrig.

Dette var ett av funnene i en studie av sammenhengen mellom smerter i muskler og skjelett, depressive symptomer og helserelatert livskvalitet hos personer som ventet på kirurgisk operasjon på grunn av sykelige overvekt. Med sykelig overvekt menes her personer som har en body mass index (BMI) (vekt [kg]/ høyde [m]2) på over 40 eller høyere, eller mellom 35 til og med 40, med samtidig alvorlig sykdom.

I tverrsnittstudien deltok 51 pasienter som sto på venteliste for Duodenal-switchoperasjon ved Førde sykehus. Gjennomsnittsalderen i utvalget var 37 år og 28 av deltakerne var kvinner. I tillegg til data fra kliniske undersøkelser, ble pasientenes helserelatert livskvalitet (HrL) målt ved hjelp av spørreskjemaet Short Form–36 Health Survey (SF–36). I tillegg til et generelt spørsmål om vurdering av egen helse, måler spørreskjemaet åtte dimensjoner: fysisk funksjon, rollebegrensning knyttet til dårlig fysisk helse eller tilsvarende begrensninger knyttet til følelsesmessige problemer, smerter, vitalitet, generell helse, sosial funksjon og mental helse. Skåringer fra disse domenene omregnes også til en fysisk og en psykisk helsedimensjon. Multivariate analyser viste en serk sammenheng mellom muskel-skjelettsmerter og lavere skår på både fysisk og psykisk helsedimensjon (standardiserte betaverdier på henholdsvis: –0,52 og –0,27). Depressive symptomer var relatert til psykisk helse (standardisert betaverdi: –0,71). I disse analysene ble det samtidig kontrollert for sammenhenger mellom alder, kjønn, BMI og samsykdommer i forhold til fysisk og psykisk helse. I utvalget oppga 91,7 prosent at de hadde muskeskjelettsmerter og 33,3 prosent hadde skårer over cut-off verdien for depresjon.

Kommentar:

Studien viser en høy andel med helseplager og redusert HrL sammenlignet med befolkningen for øvrig blant personer som venter på operasjon for sykelig overvekt. Sammenhengene mellom muskelskjelettsmerter, depresjon og HrL var sterke i denne studien.

Referanse: Andersen JR, Aasprang A, Bergsholm P, Sletteskog N, Vage V, Natvig GK. Predictors for health-related quality of life in patients accepted for bariatric surgery. Surg Obes Relat Dis 2009;5:329-33.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse