fbpx Bruk av hjemmerespirator Hopp til hovedinnhold

Bruk av hjemmerespirator

Entusiasme blant det lokale helsepersonellet hadde betydning for hvor utbredt det er med hjemmerespirator.

Bruk av hjemmerespirator varierer sterkt fra fylke til fylke og fra land til land. Dette var bakgrunnen for ønsket om å studere hvilke forklaringer helsepersonell, som arbeider med disse pasientene, hadde til at det var så stor variasjon. Grounded Theory ble brukt som forskningsdesign, og data ble samlet inn ved hjelp av fokusgruppeintervju. Deltakere var helsearbeidere med ulik profesjonsbakgrunn som arbeidet med pasienter med hjemmerespirator. Det ble opprettet fokusgrupper ved seks sykehus. Totalt deltok 34 personer. Antall pasienter med hjemmerespirator varierte fra 24 til 58 i fylkene som sykehusene hadde geografisk tilhørighet til. Intervjuene ble ledet av en moderator og varte fra 70 til 90 minutter. De ble tatt opp på bånd og nedskrevet verbatim. Diskusjonsguiden som ble brukt ble endret etter hvert ut fra fortløpende analyse av intervjuene. Analysen konkluderte med at entusiasme blant helsepersonalet, spesielt blant leger med spesialistutdanning i lungemedisin og anestesiologer, var overordnet og viktig for utbredelsen av hjemmerespirator i lokalområdet. Videre ble behovet for høy kompetanse blant helsepersonell vedrørende respiratorbehandling i hjemmet, rekruttering av nye pasienter og av helsearbeidere som arbeidet utenfor sykehuset, flerfaglig samarbeid og helsearbeidernes personlige holdninger til behandling beskrevet som viktige faktorer.

Studien konkluderer med at entusiasme ikke alene forklarer ulikheter i utbredelsen av hjemmerespirator. Kompetanse i det flerfaglige helseteamet, spesielt i kompliserte behandlingssituasjoner er en viktig forklaringsfaktor.

Kommentar:

I tillegg til høy kompetanse i en flerfaglig gruppe av helsepersonell, beskriver forskerne at entusiasmen blant personalet har sentral betydning for utbredelsen av hjemmerespiratorbehandling. Studien angir at helsearbeidernes grad av entusiasme kan ha innvirkning på hvilken type behandling pasientene får og understreker dermed viktigheten av at pasienter møter engasjerte helsearbeidere.

Referanse:  

Dybwik K, Tollali T, Nielsen EW, Brinchmann BS. Why does the provision of home mechanical ventilation vary so widely? Chron Respir Dis 2010: doi 10.1177/1479972309357497

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse