fbpx Measuring Quality of Life among Older adults. Validation of the Norwegian WHQOL-Old Hopp til hovedinnhold

Measuring Quality of Life among Older adults. Validation of the Norwegian WHQOL-Old

Validering av den norske versjonen av livskvalitetsinstrumentet WHOQOL-Old.

Bakgrunn: Det finnes ingen gullstandard for hvordan eldres livskvalitet kan måles.

Hensikt: Å validere den norske versjonen av livskvalitetsinstrumentet WHOQoL-Old blant syke og friske eldre samt å undersøke den tidligere bruken av begrepet og måling av livskvalitet. WHOQoL-Old er utviklet i et internasjonalt samarbeid (WHOQoL-Group) gjennom tre faser. Avhandlingen bygger på arbeidet i fase 3.

Metode: Av 499 artikler fra syv databaser ble 47 inkludert i studie 1. Statistisk sentralbyrå trakk et randomisert og stratifisert utvalg på 490 fra den norske befolkningen over 60 år. 401 eldre uten kommunal hjelp besvarte et spørreskjema via posten, 89 eldre med kommunal hjelp deltok i et strukturert intervju med samme spørsmålspakke. En studie testet de psykometriske egenskapene ved WHOQoL-Old. To studier testet forholdet mellom operasjonaliserte variabler som helse, alder og omgivelser basert på en anerkjent livskvalitetsmodell.

Resultat: Litteraturstudien viste ingen konsensus om hvordan livskvalitet måles, liten bruk av definisjon av livskvalitet og begrepsmodeller. Den empiriske studien viste delvis at modulen WHOQoLOld er valid. Området død/døende er aktuelt blant friske og syke og området for sensoriske forhold blant syke. Empirien bekreftet delvis den teoretiske modellen ved at omgivelser og opplevd helse har en direkte effekt på livskvalitet, og en indirekte effekt via depressive symptomer, fysisk funksjon (ikke syk gruppe) og helse på livskvalitet.

Konklusjon: Avhandlingen bidrar til å vise at et begrepsmessig rammeverk kan benyttes i validering, at livskvalitet må sees i sammenheng med andre begrep både i forskning og klinikk. Studien har betydning for hvordan helsepersonell velger å innhente informasjon om livskvalitet og bruker dataene i arbeidet med eldre.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse