fbpx Tro på egen mestring hos personer med KOLS Hopp til hovedinnhold

Tro på egen mestring hos personer med KOLS

Sterk tro på egen mestring hos personer med KOLS som starter på et pasientopplæringsprogram, bidrar til bedre helsestatus og høyere livskvalitet etter kurset.

Nytt fra internasjonal forskning presentert og kommentert av Anners Lerdal, redaktør i Sykepleien Forskning og professor ved Høgskolen i Buskerud.

Dette er ett av funnene i denne longitudinelle studien av personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) som gjennomgikk et pasientopplæringsprogram. Hensikten var å evaluere utviklingen av helsestatus og livskvalitet samt hvordan deltakernes mestringstillit påvirket disse forholdene. Med begrepet mestringstillit (selfefficacy) menes i hvilken grad en person har tro på egen evne til å lykkes i å gjennomføre oppgaver som er nødvendig for å håndtere en spesiell situasjon. Personer som var 35 år og eldre, hadde KOLS-diagnose og kunne lese og forstå norsk ble forsøkt rekruttert til studien. Personer som hadde fått oksygenbehandling over lengre tid eller hadde en ustabil hjertesykdom ble ikke inkludert. Hundre personer med KOLS sa seg villig til å delta. Data ble samlet inn ved hjelp av internasjonalt validerte spørreskjema før de startet opplæringsprogrammet og ytterligere tre ganger i inntil 12 uker etter at opplæringen var avsluttet. Opplæringsprogrammet varte i seks uker og foregikk poliklinisk. Innholdet omfattet fysisk trening, undervisning og psykososial støtte. Et flerfaglig team bestående av en lungelege, to sykepleiere, en fysioterapeut med spesialutdanning i lungesykdommer, en farmasøyt, en sosionom og en ergoterapeut sto for gjennomføringen. Opplæringen bygget på Banduras sosialkognitive læringsteori. Et viktig poeng i denne teorien er troen på at våre handlinger formes av våre forventninger til resultater av handlinger og til vår egen mestring. Samt av vår tolkning av de konsekvensene handlingene våre får i vår samspill med andre. Studien viste at deltakerne rapporterte mindre psykososiale konsekvenser på grunn av sykdommen i etterkant av opplæringsprogrammet. Eldre deltakere hadde færre symptomer, bedre fysisk kapasitet og forbedret helsestatus etter gjennomføringen av opplæringen enn yngre deltakere.

 

Kommentar

Alle helseregioner har etablert lærings- og mestringssentre for personer med ulike helseproblemer. Denne studien er et eksempel på forskning som beskriver lærings- og mestringsprosessene deltakeren gjennomgår samt sammenhengene mellom disse og utviklingen av helsestatus.

 

Referanse

Bentsen SB, Wentzel-Larsen T, Henriksen AH, Rokne B, Wahl AK. Self-efficacy as a predictor of improvement in health status and overall quality of life in pulmonary rehabilitation – An exploratory study. Patient Educ Couns 2010.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse