fbpx Stadig flere sykepleiere mener de gjør andres arbeidsoppgaver Hopp til hovedinnhold
Ny undersøkelse

Stadig flere sykepleiere mener de gjør andres arbeidsoppgaver

I 2018 mente rundt 6 av 10 sykepleiere at de daglig utførte arbeidsoppgaver andre burde gjort. Nå nærmer andelen seg 7 av 10.

Sykepleiere flest vasker, rydder, lager mat og går ut med søpla. Kompetanseheving og kvalitetsutvikling blir det mindre tid til.

I 2018 gjennomførte Sykepleien en spørreundersøkelse om hva sykepleiere faktisk bruker arbeidstiden sin på. Den ble publisert i 2019 i utgaven «Hva er egentlig sykepleie?» .

Denne våren har vi gjentatt undersøkelsen, og lite tyder på at utviklingen går i ønsket retning.

Urinvask og kaffekoking

For selv om sykepleieres fagkompetanse er svært ettertraktet og sykepleiermangelen økende, er det nå en større andel som bruker av sin dyrebare arbeidstid på ting de selv ikke anser som sykepleieroppgaver.

En uttrykker sin frustrasjon slik: «Det er ikke noe fristende å gå på jobb hver dag for å vaske urin og koke kaffe etter tre års studie.»

«Har blant annet fått spørsmål om å stake opp tett do, måke frem nedsnødde biler, fikse heis og basseng», skriver en annen.


 

Ønsker meg husmor på avdelinga
Anonym sykepleier

Økende tendens

I den nye undersøkelse oppgir 69,5 prosent sykepleiere at de daglig utfører oppgaver de ikke vil definere som sykepleieroppgaver. I 2018 var andelen 62,9.

Nå som den gang, er det oppgaver knyttet til renhold sykepleierne mener stjeler aller mest av deres verdifulle tid.

I 2018 var det 70 prosent som mente de brukte for mye tid på renhold. I 2024 har andelen økt til 75 prosent.

Tilsvarende hadde andelen som mente de brukte for mye tid på mat og måltider, økt fra 58 til 63 prosent. 

For svaralternativet «pasientnært arbeid som ikke er helserelatert» er økningen enda større, fra 51 til 63 prosent.


 


 

Sykepleiere blir poteter som skal brukes til alt
Anonym sykepleier

– Flere og flere oppgaver

Tid er et begrenset gode, og når noe tar for mye tid, blir det gjerne for lite annet. 

«Sykepleiere må ta over flere og flere oppgaver, og det leder til mindre tid til pasientrettede oppgaver», kommenterer én.

En annen skriver: «Vi gjør altfor mye oppgaver som ikke krever den kompetansen vi innehar. Og får gjerne for lite tid til ting vi faktisk burde få gjort.»

Det flest sykepleiere opplever at de bruker for lite tid på, er kompetanseutvikling. I 2024 som i 2018, var det 73 prosent som mente de brukte for lite tid på dette.

Hvem skal gjøre det, da?

Sykepleiere føler oftest at de gjør oppgaver helsefagarbeidere, renholdspersonell eller kjøkkenpersonell burde gjort.

Over halvparten mener også de ukentlig utfører oppgaver pasienten selv burde gjort, og andelen øker for alle disse gruppene.

Andelen sykepleiere som oppgir at de ofte utfører legers oppgaver, har derimot holdt seg stabil på 48 prosent.


 

Her brukes sykepleiere til alt; kjøre mat til hjemmeboende, vaske pasientrom mellom pasienter, vaske og tørke arbeidstøy og pasienttøy og så videre. Alt dette gjøres i tillegg til sykepleieroppgaver.
Anonym sykepleier

Forskjell på folk

Ikke alle sykepleiere blir satt til å gjøre andres arbeidsoppgaver i like stor grad. Sorterer vi resultatene fra undersøkelsene etter for eksempel arbeidssted, ser vi at sykehusansatte opplever dette noe sjeldnere enn ansatte på sykehjem og i hjemmetjenesten. (Se diagram nedenfor.) 

Sammenligner vi tallene fra 2018 med 2024, ser vi at andelen som utfører slike oppgaver daglig, øker over hele linja, uavhengig av arbeidsplass.

Undersøkelsen fra 2018 indikerte at man til en viss grad kunne «utdanne seg vekk» fra å måtte uføre andre profesjoners arbeidsoppgaver. Spesialsykepleiere oppga i alle fall at de gjorde dette vesentlig sjeldnere enn vanlige sykepleiere.

I 2024 er det fortsatt en forskjell, men den har minsket. (Se diagram nedenfor.)


 


 

På min arbeidsplass får man høre at man er en god sykepleier om man har vasket kjøkkengulv, ryddet ut av oppvaskmaskin og så videre
Anonym sykepleier

Har tro på oppgavedeling

I den nye undersøkelsen fikk deltakerne et ekstra spørsmål om i hvilken grad de trodde bedre oppgavedeling kunne bidra til å løse sykepleiermangelen.

Og sykepleierne ser ut til å ha trua.

43 prosent har krysset av for «i svært stor grad», mens ytterligere 45 prosent svarte «til en viss grad». Til sammen blir dette hele 88 prosent, men under tre prosent til sammen valgte å krysse av ved alternativene «i svært liten grad» og «i ingen grad».

Hvor stor tro sykepleierne har på at oppgavedelingen faktisk vil bli bedre, er et annet spørsmål.

En respondent sier det slik i sitt fritekstsvar: «Det har vært snakket om oppgavedeling i en årrekke, men det stopper med bare snakk.»


 

Det er mangel på sykepleiere, og da må arbeidsoppgavene spisses, andre arbeidsgrupper må ta over oppgaver. En må bruke riktig kompetanse på riktig plass.
Anonym sykepleier
Fakta
Om undersøkelsene
  • Første undersøkelse ble gjennomført i perioden 12. september til 5. november 2018.
  • Spørreskjema ble sendt ut digitalt til 10 012 tilfeldige medlemmer av Norsk Sykepleierforbund.
  • Totalt besvarte 3412 personer hele eller deler av undersøkelsen.
  • Andre undersøkelse ble gjennomført i perioden 11. til 25. april 2024.
  • Spørreskjema ble sendt ut digitalt til 20 277 tilfeldige medlemmer av Norsk Sykepleierforbund.
  • Totalt besvarte 2303 personer hele eller deler av undersøkelsen.
  • I hovedtallene er kun respondenter som oppgir at de jobber som sykepleiere inkludert, dersom ikke annet er oppgitt.

2 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Per Viggen

Pensjonert sykepleier
1 month 1 week siden

Med en svarprosent på litt over 11, spørs det om dette er helt representativt for standen som sådan. Men spørreundersøkelse er jo alltid morsomt!

Christoffer

Helsefagarbeider
1 month siden

Med Loen vedtaket som NSF utførte på årsmøte i 1989 så er det vel ikke annet å vente enn at sykepleierne måtte gjøre andre oppgaver enn kun de sykepleiefaglige oppgavene. Det er bra de har snudd på dette og i dag ansetter hjelpepleiere/helsefagarbeidere på sykehus igjen,og at oppgavedeling kan bidra til et bedre samarbeid mellom de ulike yrkesgruppene.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse