fbpx Ny studie: Det er ikke lønnen som gjør at sykepleierne slutter, det er arbeidsforholdene Hopp til hovedinnhold

Ny nordisk studie: Det er ikke lønnen som gjør at sykepleiere slutter, det er arbeidsforholdene

Bilde fra svensk sykehus

De nordiske landene har omtrent samme utfordringer med stor mangel på sykepleiere, og at mange forlater yrket etter kort tid. En ny studie har undersøkt hvorfor og funnet svar.

Etter å ha studert sysselsettingstall for 2021 har Nationella vårrdkompentensrådet i Sverige slått fast at rundt 13 000 sykepleiere ikke jobber som dette lengre. 

Det koster det svenske samfunnet 5,5 milliarder kroner, hevder rådet ifølge en pressemelding fra Luleå tekniske universitet.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har operert med at tilsvarende tall for Norge viser at 17 000 sykepleiere jobber utenfor helse- og omsorgstjenesten. Da Sykepleien i 2023 fikk SSB til å undersøke hvor det ble av alle sykepleieren, kom de imidlertid frem til at tallet 17 000 er misvisende.

– Helsevesenet og utdanningssystemet er relativt like i Norden. Vi mener derfor at man i stor grad kan trekke generelle konklusjoner fra studien som er gyldige for alle nordiske land, sier Karolina Parding, professor i arbeidsvitenskap ved Luleå tekniske universitet (LTU).

Hun er en av de to forskerne bak studien.

Totalt har forskere ved LTU sett på hele 73 ulike forskningsartikler fra de nordiske landene fra perioden 2010 til 2020. De har tatt en såkalt litteraturgjennomgang.

Lønn var ikke så viktig

Hovedfunnet er at lønn ikke er avgjørende årsak til at sykepleiere forlater yrket, det er arbeidsforholdene som ikke er spiselige over tid.

Dette er det sykepleierne som slutter savner: 

  • Godt lederskap
  • Tid til å diskutere jobben med kollegene
  • Ha balanse mellom jobbkrav og kontroll
  • Bedre psykososialt arbeidsmiljø
  • En organisasjon med kontinuitet

Karolina Parding sier til svensk TV4:

– Man har kanskje ikke den støtten man ønsker fra ledere, man har ikke kontroll over arbeidet, man har for høye krav og må jobbe for raskt, man rekker ikke å ta pauser. Dessuten finnes det ikke rom for læring og kompetanseutvikling.

Forskerne mener at konklusjonene ikke er særlig overraskende, men de viser hvilke nøkkelområder arbeidsgivere og andre beslutningstakere innen helsesektoren og sykepleie må fokusere på for å beholde personalet. 

Omorganiseringer får folk til å slutte

De skriver i pressemeldingen at det er rimelig å anta at organisatoriske endringer som for eksempel økt gap mellom krav og kontroll påvirker viljen til å bli værende negativt. 

Det er en tydelig sammenheng mellom omorganiseringer og redusert evne til å beholde ansatte
Fra den svenske studien

I studien følger de opp med dette utsagnet:

«Årene etter omorganiseringer var forbundet med at ansatte forlot arbeidsplassen eller enheten, en reaksjon som særlig var knyttet til sammenslåinger, oppløsning av enheter og endringer i ledelsen.»

Advarer mot omorganiseringer 

Resultatet peker også på risikoene ved å gjennomføre organisatoriske endringer uten forskningsgrunnlag for hvilke effekter de kan få.

– Det trengs flere kvalitative studier og studier av andre yrkesgrupper innen helsevesenet for å få et tydeligere bilde. Videre trengs det mer forskning som kan vise hva som kreves for at de positive faktorene vi har identifisert skal komme til uttrykk, sier Karolina Parding ved LTU.

6 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Heidi Grande

helsesykepleier, pediatrisk sykepleier
1 month siden

Dette forskningsresultater kan enkelt sagt forstås på to måter. At lønn ikke er mindre viktig for sykepleierne. Eller at arbeidsforholdene er så krevende over lang tid at mange ikke ser annen utvei enn å slutte. Alternativet til å slutte er ofte å bli syk av arbeidspress, noe de fleste ønsker å unngå. Når vi opplever at lønna ikke står i forhold til kompetanse, ansvar og uholdbare arbeidsforhold blir avgjørelsen ikke så vanskelig, selv om vi opplever en sorg i forhold til å forlate et yrke og et fagområde som vi er glad i. Jeg mener derfor at denne forskningen ikke sier noe om betydningen av konkurransedyktig lønn (sammenlignet med mannsdominerte yrker)

Heidi Grande

Helsesykepleier Pediatrisk sykepleier
1 month siden

Rettelse: I setning nr. 2 skal det stå: At lønn er mindre viktig for sykepleierne".

Jenny

Sykepleier
1 month siden

Ikke "undergrav" betydningen av lønn. Den påvirker hele livsløpet vårt. Alt fra mulighet til å velge bolig til hvordan en får det som pensjonist...
Støtter tidligere kommentar: "Når vi opplever at lønna ikke står i forhold til kompetanse, ansvar og uholdbare arbeidsforhold". etc..så orker mange ikke mer til slutt...

Anne-Gun Agledal

Pensjonert Kreftkoordinator
1 month siden

Lønn er viktig i et så ansvarsfullt yrke. Er enig i at omorganisering med stadig nye ledere, bytte av arbeidssted, lite faglig påfyll, dårlig kontinuitet og et arbeidsmiljø som ikke tar vare på den enkelte sliter sykepleierne ut. Studier har jo visst at sykepleiere kan stå i travle hverdager viss organisering og arbeidsmiljø er forutsigbart og trygt, men viss det også mangler er det mange som velger andre arbeidsplasser eller pensjonerer seg tidligere enn de har tenkt.

Anne Reil

Psykiatrisk sykepleier
1 month siden

Det er et stort og alvorlig problem at det offentlige helsevesenet lekker personell generelt. Det er spesielt alvorlig at unge ikke har et ønske om å bli sykepleiere lengre. Skolene har rekruteringsproblemer, både i forhold til lærertilgang og studentsøknader. Vi kommer til å mangle sykepleiere veldig, ettersom etterkrigskullene blir eldre og pleietrengende. Vi er for første gang i dette landet, i en situasjon at vi har to kull pensjonister, men færre barnefødsler. Det er på høy tid at politikerne tar innover seg at New Public Management med omorganiseringer og nedleggelser av døgnplasser i helseforetakene ca hvert 5 år, spiser opp helsevesenet innenifra. Nå må en ny funansieringsmodell på plass. Vi ender opp med at det offentlige betaler for tjenester det private næringslivet tilbyr. Vi så barnehagebaronene, sykehjemsprofittørene, og nå nav spekulanter med konto i utenlandske skatteparadiser ungen har hørt om. Det blir så mange krav til de som er igjen, at vi ender opp med den høyeste sykemeldingsprosenten i Europa! Vi trenger flere døgnplasser, ikke færre!

Hilde

Sykepleier på sykehjem
1 month siden

Lønn er klart viktig, men opplever ikke at lønn er avgjørende for at jeg ble sykepleier, akkurat. Hvis man ikke trives, altså ikke har ok arbeidsforhold, så går man videre. Lønn og tillegg hjelper ikke les: er ikke viktig om man gruer seg til jobb. ( Tror det er det som menes her med ikke viktig) Om det er i strøk der det er langt til neste arbeidssted så skjønner jeg at sykefraværet skyter i taket. Å gå av vakt og å føle seg som en elendig sykepleier er ikke holdbart. Ledere er mye i økonomisk skvis, men dette må de håndtere om de vil ha søkere til stillinger og flinke folk som blir.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse