fbpx Frivillighetsorganisasjoner innen psykisk helse og rus: Fortviler over avslag på støtte Hopp til hovedinnhold
Frivillighetsorganisasjoner innen psykisk helse og rus:

Fortviler over avslag på støtte

Gunnar Thingnes, leder av Sykepleie på hjul

En rekke frivillighetsorganisasjoner innen psykisk helse og rusfeltet har reagert kraftig etter å ha mottatt avslag på sine søknader om statlig støtte. – Helt absurd, sier Gunnar Thingnes i Sykepleie på hjul om situasjonen.

«Søknaden avslås da den vurderes å falle utenfor formålet med tilskuddsordningen» står det i brevet Sykepleie på hjul nylig mottok fra Helsedirektoratet, som forvalter en rekke ulike støtteordninger.

En klage på vedtaket førte ikke frem, endelig avslag er mottatt og dermed står nå lavterskeltilbudet for mennesker i Oslos rus- og prostitusjonsmiljø i fare.

Avslaget gjelder søknad fra tilskuddsordningen «Aktivitetstilbud for personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester», som i 2023 har hatt en drøy kvart milliard kroner å fordele.

Sykepleie på hjul, som er en del av Fransiskushjelpen, søkte om 1,4 millioner.

At de ikke klarer å finne 1,4 millioner til dette synes jeg er helt absurd
Gunnar Tingnes, Sykepleie på hjul

– Vi har fått støtte fra ordningen i en rekke år, og disse midlene utgjør en stor del av budsjettet vårt, forteller leder av Sykepleie på hjul, Gunnar Thingnes.

Virksomheten opererer på gateplan i hovedstaden. Med en bil som base yter sykepleiere hjelp til personer i målgruppen som ikke kan, ønsker, greier eller har rett til å benytte seg av andre helsetiltak.

– For disse menneskene er ofte helsehjelp vanskelig tilgjengelig, og hele vår virksomhet passer godt inn i myndighetenes strategi på rusfeltet. At de ikke klarer å finne 1,4 millioner til dette synes jeg er helt absurd, sier Thingnes.

Skyldes regelendring

Avslaget begrunnes med en regelendring som trådde i kraft i 2022, og som sier at tilskudd skal gå til «aktivitetstilbud for målgruppen», mens den tidligere gitt til «aktivitets- og oppfølgingstilbud». 

Fransiskushjelpen fikk likevel støtte til Sykepleie på hjul fra ordningen også i 2022, og ifølge Thingnes tolket de dette som om deres virksomhet fremdeles ble vurdert til å oppfylle kriteriene. Avslaget for 2023 kom derfor som en overraskelse. 

– Vi har ikke fått signaler på at vi ikke passer inn i ordningen, og heller ikke blitt oppfordret til å søke på andre ordninger, sier han.

I sitt endelige avslag skriver Helsedirektoratet: «Selv om Stiftelsen Fransiskushjelpen fikk innvilget tilskudd i 2022 over samme regelverk som er gjeldende i 2023, er det likevel ikke slik at Helsedirektoratet kan fortsette å innvilge tilskudd til et tiltak som er vurdert utenfor formålet med tilskuddsordningen».

Flere reagerer

Sykepleie på hjul er langt fra alene. En rekke organisasjoner som jobber innen psykisk heles og rusfeltet, har i den siste tiden reagert på avslag om støtte, deriblant Angstringen.

«Plutselig, uten forvarsel eller tid til omstilling, går Angstringen Norge fra kr 2,5 mill. til kr 0 i støtte fra Helsedirektoratet og vil gå konkurs i nær fremtid», skriver organisasjonen i en pressemelding sendt ut tirsdag 25. april.

Organisasjonen opplyser at avslaget til dem blant annet begrunnes med at søkerorganisasjonene nå må være medlemsbaserte.

– Det ble altfor kort tid til å tilpasse oss de nye kriteriene, uttaler daglig leder i Angstringen, Sigurd Erdal-Aase i pressemeldingen.

Organisasjonen Atrop kaller på sin side det som skjer for en rasering av bruker- og pårørendetilbud i Norge.

«Regjeringens omlegging av tilskuddsordninger til organisasjoner får nå store konsekvenser og tvinger ATROP og andre organisasjoner som jobber med lavterskeltilbud, bruker og pårørendestøtte og ettervern i knestående», skriver de på sin hjemmeside.

Demonstrerer onsdag

Norske Kvinners Sanitetsforening har også reagert kraftig på at de ikke får støtte til sitt tilbud for pårørende innen rus og psykisk helse.

I en pressemelding datert 26. april skriver de at avslaget «kommer tre måneder inn i året, etter en kaotisk omlegging av tilskuddssystemet, med dårlig informasjon, ingen overgangsordninger eller involvering av organisasjonene det gjelder».

Sanitetskvinnene vil i dag, onsdag 26. april klokken 16, avholde en demonstrasjon foran Stortinget sammen med pårørende og støttespillere.

Blant politikere som vil holde appell på demonstrasjonen, er Guri Melby (V), Bård Hoksrud (Frp), Sandra Bruflot (H), Olaug Bollestad (KrF), Cecilie Myrseth (Ap), Kristoffer Robin Haug (MDG) og Marian Hussein (SV).

Omlegging og endringer

Regjeringen reduserte i sitt statsbudsjett for 2023 bruken av øremerkede midler og flyttet i stedet ressurser til søknadsbaserte ordninger. 

Dermed må flere organisasjoner nå søke direkte på tilskuddsordninger, der også reglene for tildelinger kan ha blitt endret, og etter klagerunde og endelige avslag, er det nå mange som nå altså for alvor merker konsekvensene av omleggingen.

11. april stilte Venstre-leder Guri Melby et skriftlig spørsmål til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i sakens anledning.

Hun spurte da om regjeringen ville komme med «nødvendige ekstra bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett for å unngå at frivillige organisasjoner som har bygd opp støttetilbud innenfor rus og psykiatri over lang tid, ikke må legge ned disse tilbudene».

«Rettferdig fordeling»

I sitt svar 21. april skrev Kjerkol at regjeringen ønsket «å bruke de samlede ressursene mest mulig effektivt på veien mot rettferdig fordeling og sosial utjevning» og at «alle bør ha lik anledning til å konkurrere om tilskuddsmidler».

Kjerkol hevder at det i flere år har blitt vanligere å øremerke tilskudd til navngitte organisasjoner uten konkurranse, men at en hovedregel i økonomiregelverket for staten er at «tilskudd skal gis fra en tilskuddsordning der en bevilgning blir utlyst og fordeles på flere mottakere på grunnlag av åpne søknadsprosesser og kjente tildelingskriterier».

Hun svarer også at tilbudet til brukerne «blir bedre når institusjoner, organisasjoner og stiftelser må spisse og tydeliggjøre omtalen av sine tilbud og rapportering på måloppnåelse».

– Vi ser at de store endringene i 2023 kom brått på

– Avvikling av øremerkede tilskudd er politiske beslutninger som ble kjent i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2023. Helsedirektoratet har hatt informasjonsmøter og orientert alle berørte organisasjoner ved å sende direkte e-post, skriver avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Elise Husum, til Sykepleien.

– På tilskuddsordningen Rådgivnings, støtte- og veiledningstjenester innen psykisk helse, rus og vold mottok vi for eksempel 62 søknader med et samlet søknadsbeløp på 216 mill. kroner. Det er tre ganger så høyt som tilgjengelige budsjettmidler i 2023 på 72 mill. kroner. Konsekvensene for den enkelte blir naturlig nok ikke klart før saksbehandlingen for ordningen er avsluttet, skriver Husum.

– Flere veletablerte tilbud til sårbare grupper innen rus og psykiatri hevdes å nå stå i fare. Hva råder HDIR de aktuelle organisasjonene til å gjøre for å redde tilbudene?

– Helsedirektoratet må forholde seg til tilskuddsbevilgningene fra Stortinget, og forvalte disse midlene på best mulig måte. Vi ser at de store endringene i 2023 kom brått på og skaper utfordringer for etablerte tilbud, og samtidig muligheter for nye tilbud. Fra vårt ståsted kan vi dessverre ikke gi annet råd enn at organisasjonene må følge med på fremtidige utlysninger av tilskuddsordninger, avslutter avdelingsdirektør Elise Husum. 

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Trond Jørgensen

Sykepleier
1 year 1 month siden

Nok et eksempel på ravbrekking av av Rus og Psykiatri satsingen til dagens regjering - Hurdal plattformen beskriver satsing på feltene Rus og Psykiatri- den glimrer med sitt fravær! Først terminering de fritt behandlings valg for Rus og Psykiatri pasienter og så struper de tilskuddsordninger for gruppen! Skammelig.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse