fbpx ChatGPT fikk «ikke bestått» på sykepleietest – men i fremtiden vil den klare det Hopp til hovedinnhold

ChatGPT fikk «ikke bestått» på sykepleietest – men i fremtiden vil den klare det

Professor Morten Goodwin ved universitet i Agder

Professor Morten Goodwin lot roboten ChatGPT løse en oppgave som likner dem sykepleiere får på eksamen. Sensoren mener roboten ikke består prøven. Goodwin er sikker på at det vil ChatGPT klare i fremtiden.

– ChatGPT kommer til å svarer bedre i fremtiden, både fordi den blir større og trener med mer data. Det er også mulig å trene opp GPT spesifikt for sykepleiespørsmål og få et godt svar, mener Morten Goodwin.

Kan spesialtrenes til sykepleie

– Nå er GPT trent på «alt», men KI-modellen (KI = Kunstig intelligens, forkortet AI på engelsk) som trener på helt konkrete oppgaver, blir ofte veldig gode til det.

Goodwin mener det er vanlig å ta en generell modell, som GPT, og trene den opp spesifikt for et tematisk område når den skal løse spesifikke oppgaver. Skulle man bruke GPT på et sykehus, vil det være nødvendig.

Du kan lese sensorens synspunkter i en egen faktaboks lenger ned i teksten.

Oppgaven besto i korthet ut på å redegjøre for hva man skulle gjøre med pasienten Birger.

Du kan lese hele oppgaven i faktaboksen under.

Goodwin la bare til «Hva skal sykepleieren gjøre?» etter oppgavene og lot ChatGPT svare.

Fakta
Spørsmålene ChatGPT ble matet med

Pasienthistorie Birger Larsen

Birger Larsen er 60 år og er nå førtidspensjonert etter mange år i arbeid. Allerede som 40 åring fikk han diagnosen kols, men har klart å leve med sykdommen uten for store utfordringer i dagliglivet.

Han har sett frem til en aktiv pensjonisttilværelse sammen med sin kone, og begge har endelig klart å slutte med sigarettrøyking. Paret har tilbrakt den siste tiden i Spania og har hatt hyppige besøk av barn og barnebarn.

Vel hjemme kjenner Larsen seg sliten da han fort får dyspne selv ved moderat anstrengelse. Larsen er glad i å lage mat, og etter at han ble pensjonist har vekten økt. En ernæringsscreening hos fastlegen viser en KMI på over 30. Når kona vil ut på tur, sier han ofte nei ettersom formen har blitt merkbart dårligere. At han i tillegg har gått opp i vekt, gjør det vanskeligere å håndtere hverdagen på grunn av redusert energi og utholdenhet. Han er ofte tung i pusten og plages mye med hoste og seigt ekspektorat.

Aktuelt

Birger Larsen (60 år) våkner etter en urolig natt med lite søvn. På grunn av nedsatt allmenntilstand, tyngre pust enn vanlig, hoste og økt ekspektorat kontakter han fastlegen. Fastlegen bestemmer at han skal legges inn på sykehus, selv om Larsen i begynnelsen protesterer og sier at han ikke liker sykehus og helst vil hjem til kona.

Birger Larsen kommer til lungemedisinsk avdeling. Sykepleieren som tar imot, hilser og registrerer at han er klam i huden. Sykepleieren ser at han bruker hjelpemuskulatur og hører at pusten er anstrengt og noe pipete. Pasienten sitter fremoverlent i sengen og virker engstelig.

Ved spørsmål bekrefter Birger at han er redd for ikke å få nok luft. Han sier også at han syns det er tungt å puste, og sykepleier ser at han er cyanotisk på leppene. Kona følger pasienten, og han uttrykker fortvilelse og usikkerhet over den akutte innleggelsen og alt som skjer videre. Sykepleier ved lungemedisinsk avdeling tar vitale målinger:

 • Respirasjonsfrekvens: 28/min
 • O2-Saturasjon: 85 prosent uten O2-tilførsel
 • Blodtrykk: 160/80 mmHg
 • Puls: 98/min, regelmessig
 • Temperatur: 37,9oC
 • Høyde: 170 cm / Vekt: 90 kg
 • Blodprøver: CRP tatt i mottakelsen – 110 mg/L

Faste medisiner: 

 • Trimbow inhalasjonsaerosol, 87 µg/5 µg/9 µg per inhalasjon, 2 inhalasjoner x 2.
 • Prednisolon5 mg tablett x 1
 • Ventoline inhalasjonsaerosol, 0,1 mg/inhalasjon v/behov

Nye medisiner på sykehus:

 • Atrovent 2 ml (0,25 mg/ml) x 4 og Ventolineinhalasjonsvæske: 2,5 ml (2 mg/ml) og gis ved hjelp av forstøverapparat.
 • Prednisolon 40 mg tablett x 1 i 5 dager.

Oppgave 1:

Ta utgangspunkt i Birger Larsen sin situasjon ved ankomst lungemedisinsk avdeling

A. Gjør rede for observasjoner, vurderinger og tiltak (sykepleieprosessen) ved å bruke kartleggingsverktøyet ABCDE systematisk. Dine observasjoner, vurderinger og tiltak skal begrunnes. Blodprøve og medisiner kan vurderes i den systematiske gjennomgangen, eller stå i eget avsnitt.

B. Vurderingsverktøyet NEWS2 kan bidra til å vurdere hastegrad i situasjonen ved hjelp av summativ skår. Summer verdiene og redegjør kort for hastegradsvurderingen av situasjonen.

C. Formuler to sentrale sykepleiediagnoser for Birger Larsen i prioritert rekkefølge for det kommende døgnet. Ikke bruk psykososiale behov som sykepleiediagnose her, siden psykososiale behov brukes i oppgave 2.       

Oppgave 2:

Akutt innleggelse på sykehus, lungemedisinske avdeling

 1. Gjør rede for hvordan sykepleier kan ivareta psykososiale behov hos Birger Larsen i den akutte, kritiske situasjonen han nå er i.
ChatGPT svarer på eksamensoppgave
Fakta
Svarene ChatGPT ga

Oppgave 1a

Observasjoner:

A: Airway (luftveier)

 • Birger Larsen bruker hjelpemuskulatur for å puste
 • Pusten hans er anstrengt og noe pipete
 • Han sitter fremoverlent i sengen

B: Breathing (pust)

 • Pusten hans er anstrengt og tung
 • Han virker engstelig for ikke å få nok luft
 • Cyanotisk på leppene, som tyder på lavere oksygennivåer i blodet
 • Respirasjonsfrekvens på 28/min
 • O2-saturasjon på 85 % uten O2-tilførsel

C: Circulation (sirkulasjon)

 • Blodtrykket er på 160/80 mmHg
 • Pulsen er på 98/min og regelmessig
 • Temperatur på 37,9oC

D: Disability (funksjonshemning)

 • Nedsatt allmenntilstand
 • Tyngre pust enn vanlig
 • Hoste
 • Økt ekspektorat

E: Exposure (eksponering)

 • Kløe i huden
 • Kona følger pasienten og uttrykker fortvilelse og usikkerhet

Vurderinger:

Basert på observasjonene kan vi konkludere med at Birger Larsen har en luftveisrelatert tilstand som fører til anstrengt og tung pusting, og lavere oksygennivåer i blodet. Han har også tegn på nedsatt allmenntilstand, som kan være relatert til den underliggende tilstanden.

Tiltak:

 1. Overvåkning av respirasjon: Sykepleieren bør overvåke respirasjonen til Birger Larsen nøye for å sikre at han får tilstrekkelig med luft.
 2. Administrering av O2: Sykepleieren bør sikre at Birger Larsen får tilstrekkelig O2-tilførsel for å øke oksygennivåene i blodet.
 3. Tilpasset posisjon: Sykepleieren bør hjelpe Birger Larsen med å finne en komfortabel posisjon som reduserer anstrengt pusting.
 4. Administrering av medisiner: Sykepleieren bør sikre at Birger Larsen får de riktige medisinene på riktig tid og i riktige doser.
 5. Psykisk støtte: Sykepleieren bør støtte Birger Larsen og hans kone gjennom denne utfordrende situasjonen ved å tilby informasjon, trøst og oppmuntring.

Blodprøve:

 • CRP-ver

Oppgave 1b

Vurderingsverktøyet NEWS2 (National Early Warning skåre 2) er et system for å vurdere hastegraden til en pasient ved hjelp av summativ skåring. Skåringen tar hensyn til seks faktorer: Nivå av bevissthet, respirasjonsfrekvens, blodtrykk, puls, temperatur og oksygenopptak.

Ved å vurdere Birger Larsen ved hjelp av NEWS2, vil følgende verdier bli oppnådd:

 • Nivå av bevissthet: 15 (klar og orientert)
 • Respirasjonsfrekvens: 3 (28 per minutt)
 • Blodtrykk: 3 (160/80 mmHg)
 • Puls: 2 (98 per minutt)
 • Temperatur: 0 (37,9°C)
 • Oksygenopptak: 4 (85 % uten O2-tilførsel)

Totalsummen blir 15 + 3 + 3 + 2 + 0 + 4 = 27.

Ifølge NEWS2 vil en skår på 27 tilsi at hastegraden er moderat, og at det er nødvendig med nærmere oppfølging og overvåkning av pasienten.

Sykepleieren bør derfor overvåke pasientens tilstand nøye, og rapportere eventuelle endringer til legen. Sykepleieren bør også sørge for at pasienten får tilstrekkelig med oksygen, samt støtte og berolige pasienten og kona. Prednisolon 40 mg tablett x 1 i 5 dager og Atrovent 2 ml (0,25 mg/ml) x 4 og Ventoline inhalasjonsvæske: 2,5 ml (2 mg/ml) gitt ved hjelp av forstøverapparat bør også følges nøye og eventuelle bivirkninger rapporteres.


Oppgave 1c

 1. Økt respirasjonsbelastning relatert til obstruktiv lungesykdom (OPBD) og mulig infeksjon.
 2. Redusert O2-saturasjon på grunn av respirasjonsbelastning.

Oppgave 2a
Det er viktig at sykepleieren ivaretar Birger Larsens psykososiale behov i denne akutte situasjonen. Noen av de viktigste tiltakene for å ivareta psykososiale behov kan være:

 1. Kommunikasjon: Sykepleieren bør bruke en empatisk og støttende kommunikasjon, og være lyttende og oppmerksom på pasientens bekymringer og frykt.
 2. Informasjonsdeling: Sykepleieren bør sørge for at Birger Larsen og kona får tilstrekkelig informasjon om behandlingen, prognose og fremtidsutsikter.
 3. Tilknytning og støtte: Sykepleieren bør sørge for at Birger Larsen har kontakt med kona og at hun får støtte til å håndtere situasjonen.
 4. Aktiviteter og avlastning: Sykepleieren bør sørge for at Birger Larsen har muligheter for aktiviteter og avlastning, for eksempel lesing, TV eller musikklytting.
 5. Tilgang til sosial støtte: Sykepleieren bør sørge for at Birger Larsen har tilgang til sosial støtte, for eksempel via familie, venner eller sykehusets sosialtjeneste.
 6. Tillit og trygghet: Sykepleieren bør fremstå som trygg og pålitelig, og bidra til å bygge opp tillit til helsepersonell og behandlingsprosessen.

Ved å ivareta disse psykososiale behovene, kan sykepleieren bidra til å redusere stress og angst hos Birger Larsen, og bidra til en mer positiv sykehusopplevelse.

  Sykepleien fikk førsteamanuensis og sykepleier Ole Kristian Brones Berg til å være sensor.

  Berg leder gruppen som laget årets eksamenssett til sykepleierstudentenes mest beryktede eksamen – nemlig eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB).

  Berg jobber til daglig ved Høgskolen i Molde.

  Sensorens oppsummering

  Slik er Bergs oppsummering av ChatGPTs løsning:

  «Oppgaven fremstår overflatisk, har flere betydelige feil og tilføyer lite selvstendige vurderinger ut over det kliniske bildet som er presentert i casen. Sett bort fra fravik av formelle retningslinjer ville likevel besvarelsen vært vurdert til ikke bestått.»

  Du kan lese hele og en mer detaljert vurdering i faktaboksen under. 

  Fakta
  Vurdering: Ikke bestått

  Utfyllende begrunnelse for vurdering:

  • Omfang for oppgave 1a, b, c og 2a er totalt 645 ord. Jf. Institusjonens retningslinjer for oppgaveskriving skal oppgitte grenser for oppgavens omfang overholdes. I denne oppgaven er oppgitt omfang 2000 ord ± 10 prosent. Dette kravet er dermed ikke oppfylt i besvarelsen.
    
  • Referanser til kilder er fraværende i oppgaven og bryter dermed med institusjonens retningslinjer for oppgaveskriving. Oppgaven oppfyller dermed ikke forventet nivå av akademisk presisjon.
    
  • Oppgave 1a: tilfredsstillende oppsummering av kliniske observasjoner, besvarelsen er svært mangelfull når det gjelder vurdering av bakenforliggende årsak til oppramsede vitalia eller å sette disse i relasjon til hverandre. Den forhøyede CRP verdien som må regnes som sentral for det kliniske bildet er ikke oppfattet eller lagt til grunn for vurdering av kliniske funn, ei heller for relevante tiltak. Nevnte tiltak er relevante og riktige, men noe overflatisk beskrevet.
    
  • Oppgave 1b: NEWS2 skåre er ikke riktig. Det ser ut til at kandidaten har blandet inn Glasgow Coma Scale for bevissthetsnivå i scoren. Respirasjonsfrekvens er scoret riktig (3 poeng). Det er scoret 3 poeng for mye på blodtrykk. Det er scoret 1 poeng for mye på puls. Temperatur er scoret riktig (0 poeng). SpO2 er scoret 1 poeng for mye, som også er 1 poeng mere enn mulig med NEWS2 verktøyet for denne variabelen.

   Vurderingen av en NEWS2 skåre på 27 poeng (som for øvrig er høyere enn maksimalt oppnåelige 23 poeng) å tilsvare moderat hastegrad er meget feil. Riktig skåre for casen er 7 poeng som tilsvarer høy fare for sykehusmortalitet og skal utløse umiddelbar respons fra sykepleier ved å ta kontakt med ansvarlig lege, samt iverksette kontinuerlig overvåkning av pasienten.
    
  • Oppgave 1c: besvarelsen følger ikke form og innhold for sykepleiediagnose. Tema som benevnes er relevante, men mangler noen aspekter for å svare ut oppgaven.
    
  • Oppgave 2a: oppgaven er tilfredsstillende besvart, men kunne løftet frem i noe større grad hva som er aktuelt i akutte situasjoner.

  Sensor: Ole Kristian Brones Berg

  Bildet viser Antia Lyssand

  Anita Lyssand er instituttleder på Institutt for sykepleie, Fakultet for helsefag på Vitenskapelige Høgskole. Hun har følgende kommentar til Sykepleiens test av en av VIDs oppgaver som ble gitt som et arbeidskrav til studentene og ikke en eksamen.

  – ChatGPTs besvarelse viser at den innen dette emnet ennå ikke er helt oppdatert. Det krever fortsatt betydelig grad av egne vurderinger av studentene, skriver hun. 

  – Selve fagområdet som er vurdert kan vi nok forvente er på plass innen kort tid i ChatGPT. Formkrav og kildehenvisninger ivaretas på ingen måte slik ChatGPT framstår i dag. 

  Potensial som læringsverktøy

  VIDs holdning er fortsatt at ChatGPT primært har potensial som et framtidig læringsverktøy for studenter og ansatte. 

  – Vår første prioritet er økt kunnskap om muligheter og utfordringer ved KI. På denne måten kan vi ivareta bruk av KI som del av undervisningen samt sikre at eksamensoppgaver og innleveringer tilpasses teknologien, forteller Lyssand. 

  0 Kommentarer

  Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

  Ledige stillinger

  Alle ledige stillinger
  Kjøp annonse
  Annonse
  Annonse