fbpx Dette er de nye koronatiltakene Hopp til hovedinnhold

Dette er de nye koronatiltakene

Regjeringen legger frem koronatiltak

Maks ti gjester hjemme, men inntil 20 én gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden. Dette er blant de nye koronatiltakene regjeringen la frem tirsdag.

Begrensninger på antall gjester i private hjem, skjenkestopp, munnbindpåbud i gitte situasjoner og maksimalt 50 personer i begravelser.

Dette er noen av de mange nye koronatiltakene regjeringen, ved statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) la frem tirsdag kveld.

Dermed ligger det an til at førjulstida i år også blir annerledes for familier som vil samles i større juleselskaper. I fjor var det et råd om at man ikke burde ha mer enn fem gjester i tillegg til sin egen husstand. I år er rådet maks ti, men én gang i løpet av høytiden kan man samles inntil 20.

Skjenkestopp ved midnatt

Det vil i løpet av få dager dessuten igjen innføres skjenkestopp ved midnatt og krav om bordservering på utesteder.

Den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt ble etter å ha vært innført en lang periode vinteren og våren 2021, opphevet søndag 20. juni, mens den i Oslo ble værende en drøy uke til.

Siden den gang har det vært åpent for skjenking, men nå skal altså kranene igjen stenges klokka 24. Meteren gjeninnføres på skjenkesteder.

Det er gått 74 dager siden daværende helseminister Bent Høie (H) pakket bort meterstokken, og nå tar altså Støre-regjeringen den frem igjen.

Avstandskravet har vært et av de viktigste av regjeringens koronatiltak gjennom pandemien.

Næringslivet har flere ganger vært kritiske til kravet, siden det blant annet åpner for færre publikummere på arrangementer, mindre kapasitet på utesteder og i butikker.

(Artikkelen fortsetter nedenfor faktaboksen.)

Fakta
De nye tiltakene

Avstand og sosial kontakt

 • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Anbefalingen gjelder ikke barn i barnehager og barneskoler. Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.
 • Man bør ikke ha flere enn ti gjester hjemme utover egen husstand. Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene. Alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.
 • Treff andre utendørs når det er mulig.
 • Organiserte fritidsaktiviteter
 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.
 • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.
 • Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Skoler, barnehager og SFO

 • Jevnlig testing i skoler med høyt smittetrykk.
 • Kommunene skal ved behov igjen ta i bruk trafikklysmodellen i skoler og barnehager. Utgangspunktet er grønt nivå, med mindre noe annet besluttes lokalt.
 • Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler bør så raskt som praktisk mulig innføre undervisning i mindre grupper og mer digital undervisning. Studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk i laboratorier eller ferdighetstrening, bør prioriteres for fysisk undervisning.
 • Universiteter, høgskoler og fagskoler bør legge til rette for eksamen og obligatoriske kurs, enten digitalt eller fysisk der det er praktisk mulig med godt smittevern. Det samme gjelder for andre utdanningsinstitusjoner for voksne.

Arbeidsliv

 • Anbefaling om 1 meters avstand og økt bruk av hjemmekontor.
 • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som skillevegger eller lignende.
 • Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

Lufting

 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Forskriftsfestede tiltak:

Arrangementer og sammenkomster

 • Maksimalt 20 personer på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler
 • Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser, se nedenfor.
 • 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.
 • Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
 • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
 • Skjenkestopp klokken 24:00 på arrangementer med skjenkebevilling.
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Serveringssteder

 • Påbud om at serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.
 • Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet.
 • Alkohol kan kun serveres ved bordene.
 • Skjenkestopp klokken 24.00.
 • Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet. Kommunene skal igjen ta i bruk trafikklysmodellen. Tiltaksnivået er grønt med mindre det besluttes noe annet lokalt. Det kan bli aktuelt å igjen sette alle barnehager og skoler i landet på gult nivå.
 • Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, bingohaller, spillehaller, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.
 • Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Med unntak av bibliotek, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
 • Bransjeveiledere bør gjeninnføres for bl.a. treningssentre og svømmehaller.

Munnbind

 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
 • Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.
 • Det er allerede nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.

Hjemmekontor

 • Påbud om at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor der det er mulig uten at det går ut over tjenester som krever tilstedeværelse som er viktig og nødvendig for virksomheten, for eksempel for å ivareta barn og sårbare grupper.

Karantene

 • Karanteneplikt for nærkontakter med en bekreftet smittet hvor det er mistanke om omikron, utvides til også å gjelde øvrige nærkontakter, ikke bare husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Mer om tiltakene og bakgrunnen på Helse- og sosialdepartemtets hjemmesider.

Nær overbelastning

– Vi er allerede nær en overbelasting på flere sykehus, sa Støre på pressekonferansen tirsdag.

Han la til at med en fortsatt smitteøkning kan man om få uker risikere at man ikke får gitt nødvendig helsehjelp til alle som trenger.

Munnbindkrav

Regjeringen innfører nå også påbud om munnbind når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand en rekke steder.

Stedene munnbindpåbudet gjelder, er blant annet i butikker, på serveringssteder og i kollektivtransport.

Anbefalingen gjelder også på arbeidsplasser der det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer, som skillevegger og liknende.

Munnbind på arbeidsplassen gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

Fersk risikovurdering

Tirsdag offentliggjorde også Folkehelseinstituttet (FHI) sin siste risikovurdering og anbefalinger i rapporten Risiko ved covid-19-epidemien og ved omikronvarianten i Norge [pdf]. Her ble situasjonen beskrevet som alvorlig.

FHI påpekte blant annet at antallet smittetilfeller øker raskt og etterfølges av en økning av innleggelser. De viste videre til økende belastning i ulike deler av helsevesenet som følge av syke pasienter, økt sykefravær blant helsepersonellet og mindre tilgang på vikarer fra utlandet.

Ifølge FHIs vurdering er det grunn til å anta at omikronvarianten er betydelig mer utbredt enn det man kan ha oversikt over, men samtidig anses det lite sannsynlig at denne mutasjonen gir mer alvorlig sykdom hos vaksinerte.

Like fullt antas det at omikron i betydelig grad kan forverre sykdomsbyrden og helsetjenestebelastningen som epidemien allerede gir.

FHI regner det som sannsynlig at omikron senest januar 2022 er blitt dominerende i Norge, men at vaksinasjon vil gi høy grad av beskyttelse mot alvorlig sykdom, uansett variant.

Strammer også inn i Sverige

Tirsdag ble det også kjent at Sverige innfører nye tiltak for å bekjempe pandemien.

Blant annet innføres det nasjonale koronapass og anbefalinger om hjemmekontor. Sosialminister Lena Hallengren sier at det også kan aktuelt å innføre hjemmeundervisning og avlysninger av sosiale treffe hvis situasjonen blir mye mer alvorlig.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse