fbpx Her har de ingen sykepleiere i toppledelsen Hopp til hovedinnhold

Her har de ingen sykepleiere i toppledelsen

St. Olavs hospital sett fra luften

St. Olavs hospital er det eneste helseforetaket i landet som ikke har sykepleiere representert på de øverste ledernivåene.

– Det stemmer at vi for øyeblikket ikke har noen med sykepleierbakgrunn på de øverste ledernivåene, men ingen i sykehusledelsen representerer noen spesiell yrkesgruppe.

Slik kommenterer HR-direktør Heidi Magnussen fraværet av sykepleiere i ledelsen ved St. Olavs hospital.

Les også: Færre sykepleiere blant sykehustoppene

Eneste uten sykepleiere

Sykepleien har i høst kartlagt grunnutdanningen til 764 ledere ved 24 norske helseforetak og regionale helseforetak.

St. Olavs hospital er det eneste av helseforetakene i undersøkelsen som ikke har noen sykepleiere representert på de to øverste ledernivåene.

Av de 29 høyest rangerte lederne ved St. Olavs finner vi derimot 19 leger, 1 psykolog, 1 bioingeniør og 1 fysioterapeut, samt 7 ledere uten helsefaglig bakgrunn.

– Ingen spesiell grunn

– Det er ingen spesiell grunn til at det er slik, sier HR-direktør Magnussen.

Hun påpeker at den forrige direktøren ved St. Olavs, Nils Kvernmo, hadde sykepleierbakgrunn.

– Vi har hatt noe utskifting av klinikksjefer i det siste, og har da søkt etter personer med relevant utdanning og kompetanse. Det har ikke vært noe dissens om disse tilsettingene.

Da Sykepleien gjorde en liknende kartlegging i 2010, hadde St. Olavs hospital 12 leger og 5 sykepleiere blant sine 24 ledere på de øverste nivåene.

– Er det vanskelig å finne kvalifiserte sykepleiere til slike lederstillinger?

– Jeg vet ikke om jeg vil si at det er generelt vanskelig, men ved de siste ansettelsene har vi hatt få med sykepleierbakgrunn som søkere, og valget har altså falt på medisinere.

(Artikkelen fortsetter nedenfor diagrammet.)Viktig med klinisk erfaring

15 av totalt 19 klinikksjefer ved St. Olavs har i dag medisinsk utdanning, ifølge oversikten fra helseforetaket selv.

– Hva vektlegges mest ved rekruttering av klinikksjefer hos dere?

– For slike stillinger legger vi vekt på klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten, men det er kombinasjonen av kompetanse som er viktig.

– Er det et mål med en viss variasjon og tverrfaglighet i ledelsen?

– Som nevnt ser vi ikke på disse lederne som representanter for spesielle yrkesgrupper. På ledernivå 3 og 4 er sammensetningen annerledes. Her finner vi mange sykepleiere.

– Vil dere igangsette noen tiltak som kan gi mer variert sammensetning på de øverste ledernivåene?

– Vi anser det ikke som noe mål i seg selv. Men vi har et ledermobiliseringsprogram der både leger, sykepleiere og andre yrkesgrupper deltar, og der vi jobber med å få opp aktuelle og kompetente lederkandidater.

Vil ha sykepleiere i alle ledd

Spesialsykepleier Gro Lillebø er foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved St. Olavs hospital.

Hun frykter noe går tapt når det ikke er en eneste sykepleier med i den øverste ledelsen.

– Vi skulle definitivt vært representert, og det burde være sykepleiere i alle ledd av ledelsen, sier hun.

Lillebø påpeker at sykepleiere tross alt utgjør den største profesjonsgruppen ved helseforetaket. Av rundt 10.500 ansatte er omtrent 4.000 sykepleiere.

– Vi har behov for å delta i strategiske beslutninger som vedgår vår arbeidsplass, sier hun.

– Det vil også sikre sykepleiefaglig begrunnede avgjørelser, som vil gi et høyere nivå på pasientbehandlingen. Når vi ikke er representert i ledelsen, blir vi helt avhengige av at det er god kommunikasjon mellom sykepleierledere på lavere nivåer og toppledelsen.

Ikke nok med velvilje

Lillebø understreker at det i dag er mange gode ledere på øvre nivå som kommuniserer godt med sykepleierledere lenger ned i hierarkiet.

Hun anser det likevel som problematisk at det tas avgjørelser som vedgår sykepleiere, uten at sykepleieledere inkluderes direkte i beslutningsprosessen.

– Faglige vurderinger som angår sykepleiertjenesten krever sykepleierkompetanse, og det er fare for at slike aspekter går tapt i kommunikasjonslinjene.

– Hva tenker du om at HR-direktøren ikke anser det som et mål i seg selv å få en mer variert sammensatt toppledelse?

– Når de fleste lederne kommer fra legeyrket, har de dette med seg i ryggmargen. Det er krevende å lede et sykehus, og når du ikke har noen ved siden av deg som kan vurdere behovene til sykepleiertjenesten, så er det ikke nok med bare velvilje. Det trengs også sykepleiefaglig kunnskap.

St. Olavs hospital hører inn under Helse Midt-Norge regionale helseforetak, og fraværet av sykepleiere blant ledere på nivå 1 og 2 gir også utslag på regionsstatistikken.

Mens det nasjonalt er 17 prosent sykepleiere blant ledere på de øverste nivåene i helseforetakene, er denne andelen kun 8 prosent for foretakene under Helse Midt-Norge. Helse Nord utmerker seg i motsatt ende, og har høyest andel sykepleiere i toppledelsen.


Fakta
Om undersøkelsen
  • Sykepleien har innhentet data om grunnutdanningen til ledere på ulike nivåer ved alle norske helseforetak med klinisk virksomhet, samt de fire regionale helseforetakene.
  • Alle helseforetakene utleverte informasjon om sin øverste ledergruppe (ledernivå 1 og 2) mens åtte helseforetak også leverte informasjon for avdelingsledere og andre ledere på nivået under ledergruppen.
  • Kartleggingen inkluderer data om grunnutdanning for 24 toppledere (nivå 1), 327 i øvre ledelse (nivå 2) og 413 på lavere nivå (nivå 3), til sammen 764 ledere.
  • Informasjon om grunnutdanning ble fortelt på fem hovedkategorier: lege, sykepleier, annet helsepersonell, økonom, annet.
  • Lederne med flere fullførte utdanningsløp eller ulike grader av tilleggsutdanning, ble kategorisert etter sin eventuelle helsefaglige eller økonomiske grunnutdanning.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse