fbpx Derfor stiller disse ni sykepleierne til valg Hopp til hovedinnhold

Derfor stiller disse ni sykepleierne til valg

Illustrasjon av stemmeboks
STEMMETID: Hvorfor stiller sykepleiere til valg? Her svarer noen av dem. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Vi har spurt sykepleiere fra ulike partier om hvorfor de stiller til valg i år.

Se svarene til sykepleierkandidater fra:

ArbeiderpartietHøyreSenterpartietMiljøpartiet De GrønneFremskrittspartiet –  Sosialistisk VenstrepartiVenstreKristelig Folkeparti –  Rødt

 

Sykepleien sendte kandidatene fire likelydende spørsmål:

  1. Hvorfor stiller du som kandidat i årets kommunevalg?
  2. Hvilke saker vil du jobbe spesielt for, dersom du blir valgt inn?
  3. Hva har du med deg fra sykepleieryrket inn i politikken?
  4. Hvorfor bør nettopp sykepleiere stemme inn deg?

Her er hva de svarte:


Hilde Sprækenhus (født 1982)

2.-kandidat/varaordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Vega

Helsesykepleier

 

– Hvorfor stiller du som kandidat i årets kommunevalg?

– Jeg stilte til valg første gang i 2011 og kom inn i kommunestyret. Jeg syntes det var veldig lærerikt og interessant og valgte derfor å stille til valg igjen i 2015. Da fikk jeg plass i formannskap og ble valgt til varaordfører. Det politiske engasjementet har økt med erfaring. Derfor stiller jeg til valg også i år.

– Hvilke saker vil du jobbe spesielt for, dersom du blir valgt inn?

– Den viktigste saken jeg kommer til å jobbe med, er hele, faste stillinger. At ansatte ikke får huslån, ikke får mulighet til å tjene opp full pensjon og er avhengige av å ha en partner for å kunne klare seg økonomisk, er uakseptabelt. Ufrivillig deltid er særlig et problem i helsevesenet og i kvinnedominerte yrker. Hele, faste stillinger skal på plass i løpet av kommende valgperiode.

– Hva har du med deg fra sykepleieryrket inn i politikken?

– Jeg har vært fagorganisert helt fra jeg var sykepleierstudent og har med meg erfaringer fra organisasjonsliv. Sykepleierutdanningen og yrkeserfaring har jeg med i høyeste grad; det å møte ulike mennesker, være aktivt lyttende, tørre å ta ansvar.

– Hvorfor bør nettopp sykepleiere stemme inn deg?

– Det kan være tøft å være folkevalgt i dagens samfunn. Det handler ofte om «harde» verdier som økonomi, lovkrav, statistikk og så videre. Å ha folkevalgte i kommunestyret som også kan ha fokus på de «mykere» verdiene er viktig. Der tror jeg sykepleiebakgrunnen er viktig. Derfor bør sykepleiere stemme på sykepleiere i dag. Godt valg!


Iren Anita Halbostad (født 1952)

4.-kandidat for Høyre i Namsos

Geriatrisk sykepleier

 

Jeg ønsker å jobbe med økt bemanning på sykehjem og heltidsstillinger for sykepleiere.


Jorid Oliv Jagtøyen (født 1971)

1.-kandidat for Senterpartiet i Melhus. Tidligere ordfører.

Bedriftssykepleier og bonde

 

– Hvorfor stiller du som kandidat i årets kommunevalg?

– Fordi jeg vet jeg kan gjøre en forskjell i samfunnet.

– Hvilke saker vil du jobbe spesielt for, dersom du blir valgt inn?

– Skole, eldreomsorg, bolig, heltid/deltid.

– Hva har du med deg fra sykepleieryrket inn i politikken?

– Medmenneskelighet, forebyggendeaspektet med tidlig innsats hos både barn, unge og eldre. Fordelen med tverrfaglighet. Helhetssyn.

– Hvorfor bør nettopp sykepleiere stemme inn deg?

– Fordi jeg vil øke andelen heltidsstillinger, legge til rette for alternative turnuser og styrke helsesykepleierne i skole/ barnehage/VGS. 


Ingrid Reiersen Kartveit (født 1988)

3.-kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Sola

Sykepleier

 

– Hvorfor stiller du som kandidat i årets kommunevalg?

– For å støtte miljø og klima. Det er øverst på agendaen.

– Hvilke saker vil du jobbe spesielt for, dersom du blir valgt inn?

– Jeg vil jobbe spesielt for å få et klimabudsjett og klimaregnskap i kommunen. Jeg vil også jobbe for å få flere hele stillinger og økt bemanning i omsorgssektoren.

– Hva har du med deg fra sykepleieryrket inn i politikken?

– Jeg vet litt om hva som fungerer og ikke fungerer for sykepleiere og har kompetanse å bidra med innad i omsorgssektoren.

– Hvorfor bør nettopp sykepleiere stemme inn deg?

– Hvis de som jeg er opptatt av at de selv skal få en god arbeidsdag, med mindre uforutsigbarhet – at de får mulighet for en hel, fast stilling, at de kan få lån og får den tiden til pasienten de trenger – da bør de stemme inn meg.


Tom Staahle (født 1972)

1.-kandidat for Fremskrittspartiet i Ullensaker. Sittende ordfører.

Sykepleier

 

– Hvorfor stiller du som kandidat i årets kommunevalg?

– Jeg har drevet med politikk aktivt i snart 20 år og vært politisk interessert i mer enn 30. Å være med på å utvikle lokalsamfunnet er en viktig oppgave, og jeg som samfunnsinteressert ønsker å utvikle det i tråd med de verdier jeg står for: Frihet, selvstyre, bidra til utvikling og skape gode tjenester.

– Hvilke saker vil du jobbe spesielt for, dersom du blir valgt inn?

– Har hatt gleden av å jobbe med helse- og omsorgspolitikk i hele min politiske virksomhet. Forebygging, gode helsetjenester til små og store, god eldreomsorg, ha brukerperspektiv og selvbestemmelse med i tjenesteutforming. Øke grunnbemanning innen eldreomsorgen. Mer valgfrihet og et bredere tilbud av botilbud, pleietilbud og legge til rette for økt livskvalitet.

– Hva har du med deg fra sykepleieryrket inn i politikken?

Empati, evnen til å se komplekse problemstillinger og løse dem på en effektiv og fornuftig måte. Humane verdier og troen på menneskets evne til å ta vare på seg selv og utvikle sine ferdigheter.

– Hvorfor bør nettopp sykepleiere stemme inn deg?

– De som tror at vi mennesker kan mer og yte mer enn man kanskje skulle tro, bør stemme på meg. Samt at det å ha troen på det gode i hvert enkelt menneske og at den enkeltes unike egenskaper er en del av puslespillet som skaper de gode samfunn. Et samfunn der noen leder og går foran og gjennom godt samarbeid skaper de gode løsningene. Der kan jeg som sykepleierutdannet være en bidragsyter – derfor bør sykepleiere stemme på meg.


Vegard Johan Lind-Jæger (født 1984)

1.-kandidat/ordførerkandidat for Sosialistisk Venstreparti i Narvik

Sykepleier

 

– Hvorfor stiller du som kandidat i årets kommunevalg?

– Jeg stiller til valg for å gjøre min kommune til et bedre sted for alle innbyggerne, særlig de som trenger ekstra hjelp og støtte. Jeg mener at løsningen for å få økt tilflytting og flere etableringer i kommunen henger tett sammen med gode kommunale velferdstjenester og bolyst, og dette vil jeg kjempe for.

– Hvilke saker vil du jobbe spesielt for, dersom du blir valgt inn?

– Vi har en stor og økende andel som trenger ekstra hjelp fra kommunen, det være seg eldre, personer med funksjonsnedsettelser, personer med rus- og psykiatrilidelser og andre. Disse må få et godt tilbud, og i en knapp økonomi må vi organisere oss smartere heller enn å bare kutte hos dem som trenger hjelpen mest. Vi har stort sykefravær i Narvik kommune, og heller enn kutt, mener jeg vi må styrke grunnbemanningen og tilby hele faste stillinger. Da gir vi et bedre tilbud til brukere og pasienter, samtidig som vi får ned sykefraværet. Jeg har også et varmt hjerte for klima- og miljøarbeid i kommunen, og jobben med å redusere utslippene må først og fremst gjøres av oss i kommunene.

– Hva har du med deg fra sykepleieryrket inn i politikken?

– Veldig mye. Som sykepleier har jeg utviklet meg til å bli en bedre lytter og bedre til å kommunisere. Ti år innenfor rus og psykiatri har også lært meg å se bak fasadene til folk, at mennesker er mer enn førsteinntrykk. Jeg tar også med meg kunnskapen om, og verdien av å forebygge heller enn å reparere. Det at jeg har jobbet som sykepleier samtidig som jeg har vært politiker de siste årene, har også gitt meg innsikt i hvordan kutt, som bare er tall på papir i politikken, rammer tjenestene våre.

– Hvorfor bør nettopp sykepleiere stemme inn deg?

– Jeg vet også hvor utrolig godt det er å komme hjem fra jobb å vite at jeg har utøvet god sykepleie og hvor verdifullt mitt yrke er. Men jeg vet dessverre også hvordan det er å springe bena av seg på jobb, jeg vet hvordan det er å jage ekstravakter for å få lønna til å strekke til, og jeg vet hvordan det stikker i hjertet når jeg ikke har tid til å gjøre en god jobb. Derfor bør sykepleiere stemme på meg.


Anne-Marit Lillestø (født 1954)

2.-kandidat for Venstre i Ringerike

sykepleier

 

– Hvorfor stiller du som kandidat i årets kommunevalg?

– Jeg stiller til valg da jeg er svært samfunnsinteressert og ser det som en mulighet til å påvirke utviklingen i Ringerikesamfunnet. 

– Hvilke saker vil du jobbe spesielt for, dersom du blir valgt inn?

– Jeg har hele tiden jobbet for hele stillinger innenfor pleie- og omsorg. Jeg har sittet i fem perioder, og nå begynner jeg å se at det hjelper. I tillegg har jeg jobbet for å øke kompetansen blant de ansatte, og da spesielt få ansatt nok sykepleiere, eventuelt videreutdanne hjelpepleiere/helsefagarbeidere. Dette er saker som jeg fortsatt må jobbe for, dersom jeg velges inn, da vi ikke er i mål enda.

– Hva har du med deg fra sykepleieryrket inn i politikken?

– Erfaringene jeg har gjort meg som sykepleier i nærmere 42 år. Jeg ser hvordan kravene og forventningene hele tiden endres, i takt med utviklingen i samfunnet. Dette har vært særlig tydelig i etterkant av samhandlingsreformen, hvor pasienter som overføres til kommunen blir stadig dårligere og med krevende behandling som betyr at det trengs flere, og høyt utdannede sykepleiere til å ivareta disse oppgavene.

– Hvorfor bør nettopp sykepleiere stemme inn deg?

– Jeg har til hensikt å fortsatt jobbe for at vi skal kunne levere gode tjenester innenfor pleie- og omsorg i Ringerike kommune. Jeg vil jobbe for å øke bemanningen innenfor hjemmetjenesten, og særlig dette med rett kompetanse på rett sted. Blant annet for å sikre dette med legemiddelhåndtering, men også observasjoner, og så videre. Jeg ønsker også å styrke jordmortjenesten i kommunen for å sikre oppfølgingen av nyfødte og mødrene deres.


Jytte Sonne (født 1953)

1.-kandidat for Kristelig Folkeparti i Lillehammer og til fylkestingsvalget i Innlandet.

Sykepleier

 

– Hvorfor stiller du som kandidat i årets kommunevalg?

– Jeg stiller som kandidat fordi jeg gjerne vil være med å påvirke politikken.

– Hvilke saker vil du jobbe spesielt for, dersom du blir valgt inn?

– Miljøsaken er viktig, men jeg vil også jobbe spesielt for å få til et samfunn hvor enkeltmennesket føler seg verdifull, uansett.

– Hva har du med deg fra sykepleieryrket inn i politikken?

– Jeg har med meg hvordan man møter mennesker, og hvor viktig et godt arbeidsmiljø er for å yte god hjelp. De ansatte i en kommune er den viktigste ressursen.

– Hvorfor bør nettopp sykepleiere stemme inn deg?

– Jeg har et menneskesyn som sier at hvert enkelt menneske har en unik verdi. Jeg har bred erfaring med forholdet ansatte/ledere og kan bidra med dette inn i kommunens administrasjon.


Marthe J.R. Bastøe (født 1984)

2.-kandidat for Rødt i Sarpsborg

Sykepleier

 

– Hvorfor stiller du som kandidat i årets kommunevalg?

– Jeg stiller til valg fordi jeg opplever at samfunnet blir dratt mer og mer i retning av et kapitalistisk samfunn, der det er avkastning og inntjening som betyr mest, og menneskers behov og ressurser kommer langt bak i rekka. 

– Hvilke saker vil du jobbe spesielt for, dersom du blir valgt inn?

– Jeg brenner veldig for at samfunnet må forebygge mer, i stedet for å drive med brannslukking, som de ofte gjør i dag.

– Vold i nære relasjoner er et felt hvor jeg har personlig erfaring, og hvor jeg aldri vil gi opp kampen når det kommer til forebygging og hjelp til dem som har vært utsatt for dette. Det får så enorme konsekvenser for den enkelte, men også for samfunnet.

– Eldreomsorg står høyt på min agenda, både for mottaker og utøver. Jeg har jobbet noen år med mennesker med demenssykdom og mener dette er et spennende fagfelt som ofte er forsømt av kommunene. Jeg vil at de eldre som har behov for omsorgstjenester, skal oppleve mestring, livsglede og gode dager. Og jeg vil at dem som jobber innenfor feltet, opplever det samme. 

– Hva har du med deg fra sykepleieryrket inn i politikken?

– Jeg tror min trening i å se helheten, samt de bakenforliggende årsakene til ulike typer utfordringer, er en stor ressurs å ha med seg inn i politikken. Å lindre symptomer er viktig, men i de fleste tilfeller (i politikken) er det enda viktigere å finne årsaken til disse og gjøre noe med den. 

– Jeg har også kjent på kroppen hva turnusarbeid uten fast ansettelse betyr for den enkelte, samt frustrasjonen over aldri å ha tid nok til pasientene. Jeg har erfaring med hvor vanskelig det kan være å dekke opp vakter, og hvor stor betydning et godt arbeidsmiljø og fagmiljø har for den ansatte. Dette er noe jeg vil ta med meg, og jeg kommer til å benytte enhver anledning til å minne andre politikere på dette i budsjettforhandlinger. 

– Hvorfor bør nettopp sykepleiere stemme inn deg?

– Jeg vil kjempe for flere hender i helsevesenet, men også for at kvaliteten skal være tilfredsstillende. De ulike profesjonene må få fokusere på egne felt og få muligheten til å utvikle seg innen disse. Kompetanseheving og videreutdanning må legges til rette for, yrkene skal være mulig å kombinere med familieliv og sosialt liv, og ikke minst en helse som skal holde til etter pensjonsalder. Lønna må opp, faste ansettelser likeså. Samtidig mener jeg det viktigste en politiker kan gjøre, er å lytte til dem som jobber innenfor ulike yrker, når avgjørelser skal tas. Vi kan ikke ha det slik at en gjeng med politikere uten erfaring på feltet skal ta viktige avgjørelser, uten at de det handler om tas med på disse diskusjonene.

Les også:

Stem inn en sykepleier!

Bildet viser en hånd som slipper en stemmeseddel ned i en papireske. På stemmeseddelen er det bilde av en sykepleier.
STEM PÅ TRYGGERE TJENESTER: Uansett hvilket parti du stemmer på, vil jeg oppfordre deg til å stemme for tryggere helsetjenester ved å gi personstemmer til helsepersonell, skriver Bjørnhaug Johansen. Illustrasjonsfoto: Mostphotos / Hilde Rebård Evensen

Bruk stemmeseddelen til å få folk som kan helse og omsorg inn i kommunestyrene, oppfordrer Liv Bjørnhaug Johansen. 

Kommunene behandler stadig sykere brukere og mer komplekse tilstander, mens bevilgningene ligger på samme nivå som i 2014. Dette viser en rapport NSF nylig har lagt frem.

Det er et stort press på helsetjenestene i kommunene. Det er snart valg, og vi skal til urnene for å være med å avgjøre hvem som skal forvalte de knappe midlene de neste fire årene. Det vi snakker mest om, er selvfølgelig hvilket parti vi skal stemme på, men jeg mener det også er verdt å gjøre seg noen tanker om hva slags kompetanse vi ønsker at de kommende kommunestyremedlemmene skal ha med seg inn i rådhuset.

Lokaldemokratiet i praksis

Det er nemlig sånn at kommunene styres av en administrasjon som ledes av en rådmann, en administrasjonssjef, som altså ikke er demokratisk valgt, men ansatt. Dennes jobb er å legge frem forslag for kommunestyret som skal stemme over saker, for så å fatte vedtak. Ofte ligger det allerede en tydelig anbefaling fra rådmannen i disse framleggene.

Videre er det opp til kommunestyret å stille kritiske spørsmål, avdekke om saken er godt nok utredet og om forslaget vil få noen negative konsekvenser som ikke har kommet frem i rådmannens utredning. I neste omgang skal de forsikre seg om at vedtaket som ble fattet, faktisk følges opp. Det er sånn et kritisk lokaldemokrati skal fungere.

Trenger helsepersonell i styrene

Men om et kommunestyre skal være i stand til å gjøre jobben sin, vil jeg hevde at vi er avhengig av at det sitter folk der som har god kjennskap til sakene som skal behandles. Kommunestyret er representert av folk med ulik yrkesbakgrunn. I helse- og omsorgskomiteen – i min kommunen – har ingen av representantene helsefaglig bakgrunn. 

For å sikre kritiske, demokratiske prosesser i kommunehelsetjenesten, trenger vi helsepersonell i kommunestyrene.

Det er ikke gitt at en lærer eller en revisor kan lese mellom rådmannens linjer i en omorganiseringssak på et helsehus, eller et sparetiltak i hjemmesykepleien og faktisk forstå konsekvensene av tiltaket. For å sikre kritiske, demokratiske prosesser i kommunehelsetjenesten, trenger vi helsepersonell i kommunestyrene.

Stem for trygg helsetjeneste

I kommune- og fylkestingsvalg kan du gi personstemmer. Etter kandidatenes navn på lista, står stillingstittelen deres. Uansett hvilket parti du stemmer på, vil jeg oppfordre deg til å stemme for tryggere helsetjenester ved å gi personstemmer til helsepersonell. Ved å krysse av i boksen foran kandidatens navn, eller ved å føre opp kandidater fra andre lister, kan du dytte sykepleiere, hjelpepleiere, ergoterapeuter, vernepleiere og leger litt opp på lista og øke deres sjanse for en plass i kommunestyresalen.

Antall eldre øker, og kommunehelsetjenestens oppgaver blir mer kompleks uten at budsjettene justeres. Rådmenn over hele landet kommer til å trenge mer helse per krone om de ikke innser at budsjettene må økes. Skal vi sikre trygge, forsvarlig og verdige tjenester, mener jeg vi trenger kommunestyrer med helsepersonell som har kunnskap nok til å gi motstand til administrasjonens forslag til innsparing.