fbpx – For meg er trivsel mye viktigere enn penger Hopp til hovedinnhold

– For meg er trivsel mye viktigere enn penger

Portrett av sykepleierstudent Andrea Szőcz
FORNØYD: Andrea Szőcs er snart ferdig utdannet sykepleier. Hun skulle gjerne hatt mer kunnskap om lønn, men det var andre ting som lokket henne til yrket. Foto: Privat

Selv om sykepleiere ofte er misfornøyd med lønnen, er det tross alt andre ting som betyr mer for dem i jobbhverdagen og i valg av karriere.

– Uansett hva jeg tjener, vil jeg drive med det jeg trives best med.

Det svarte tredjeårs sykepleierstudent Andrea Szőcs i Sykepleiens spørreundersøkelse om lønn.

Jeg jobber hardt for å nå drømmene mine og kunne ha en jobb som gir meg glede, mestring og mulighet for utvikling.

Andrea Szőcs, sykepleierstudent

– For meg er trivsel mye viktigere enn penger, sier hun videre.

– Jeg jobber hardt for å nå drømmene mine og kunne ha en jobb som gir meg glede, mestring og mulighet for utvikling.

Arbeidsmiljø viktigere enn lønn

I spørreundersøkelsen ble det spurt om hvor viktig ulike faktorer er for sykepleiere i deres arbeidsliv.

Når det gjelder lønn, svarte 77 prosent at dette er «veldig viktig», men flere andre variabler ble vurdert høyere. For eksempel ble arbeidsmiljø (93 prosent), meningsfullt arbeid (88 prosent), jobbtrygghet (85 prosent) og mulighet for faglig utvikling (79 prosent) oftere enn lønn vurdert som «veldig viktig».

På den annen siden var det færre som anså arbeidstid/turnus (68 prosent), å jobbe med mennesker (71 prosent) og kort arbeidsvei (32 prosent) som «veldig viktig».

Usikre på hva andre tjener

Oppfattelsen av egen lønn vil kunne påvirkes av hva man tror andre rundt seg tjener. I undersøkelsen viste det seg at sykepleiere er relativt usikre på hva andre yrkesgrupper i helsevesenets tjener.

HVA ANDRE TJENER: Det er stor spredning i sykepleieres antagelser om hva leger tjener.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) tjente allmennpraktiserende leger i heltidsstilling i snitt 817 080 kroner i fjor. Anslagene til sykepleierne i spørreundersøkelsen spredde seg fra rundt 500 000 kroner til godt over millionen (se også tabell).

For legespesialistene lå anslagene noe høyere, og 17 prosent av respondentene i undersøkelsen krysset av for at denne yrkesgruppen tjener over 1,2 millioner i snitt. SSBs beregninger gir til sammenlikning legespesialistene en årslønn på 997 680 kroner.

Kvinner er mindre opptatt av lønn

Sykepleie er et av de mest kvinnedominerte yrkene her i landet, og undersøkelser har vist at kvinner i mindre grad enn menn er opptatt av lønnsnivå i sine karrierevalg. 

I en undersøkelse TNS Gallup utførte for Nordea i 2012, hadde kun 16 prosent av kvinnene «utsikter til høy lønn» som et av sine topp-tre-kriterier for valg av utdannelse og yrkesvei. Til sammenlikning hadde 28 prosent av mennene dette kriteriet på sin topp-tre-liste.

Vil vite mer

Selv om Andrea Szőcs har lagt vekt på andre ting enn lønn i sitt yrkesvalg, innser hun at ting kan endre seg.

– Der jeg kommer fra, har vi mye lavere levestandard og mye lavere lønn, forteller ungarske Szőcs, som er født og oppvokst i Transilvania.

– Dermed er jeg fornøyd med det jeg tjener her, skriver hun i fritekstfeltet på Sykepleiens spørreundersøkelse.

Der jeg kommer fra, har vi mye lavere levestandard og mye lavere lønn.

Andrea Szőcs, sykepleierstudent

– Det kan hende at meningen min vil forandre seg med årene hvis jeg skal holde tritt med levestandarden som er i Norge. Jeg er blitt mer materialistisk i det siste […] og ser at pengene flyr ut av vinduet enkelte ganger, forteller Andrea Szőcs.

Les også:

I disse helseyrkene tjener kvinner mer enn menn

En kø av menn og kvinner i ulike abeidsantrekk
LIKELØNN: Kvinnelige sykepleiere tjener i snitt rundt 95 prosent av det deres mannlige kolleger gjør, mens blant helsesekretærer og helsefagarbeidere er det kvinnene som tjener mest, ifølge SSB-tall. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Menn tjener fortsatt mer enn kvinner i de fleste yrker, men blant helsefagarbeidere og helsesekretærer er det faktisk omvendt.

I fjor tjente menn i snitt mer enn kvinner i 253 av 300 yrker.

Det viser en gjennomgang  Frifagbevegelse.no har gjort med utgangspunkt i tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Frifagbevegelse.no, som er nyhetsportalen til LO Media, har da kun tatt med yrker der det er tilgjengelig lønnsinformasjon om personer av begge kjønn til at det gir mening å regne ut en gjennomsnittslønn.

De få mennene som er helsesekretærer, har som regel ikke vært det så lenge

Gro Bengtson, leder Helsesekretærforbundet

I sju av de 300 yrkene er lønnen tilnærmet lik, mens i 19 har kvinnene høyere gjennomsnittlig månedslønn enn menn.

For helse- og omsorgssektoren gjelder dette helsesekretærer og helsefagarbeidere, der kvinner i 2018 tjente henholdsvis 107 og 102 prosent sammenliknet med lønnen til menn med samme yrke.

[Artikkelen fortsetter under tabellen.]– Overraskende

– Dette var overraskende, sier leder i Helsesekretærforbundet i Delta, Gro Bengtson, da vi presenterer tallene for henne.

– Mitt inntrykk er at menn i dette yrket, oftere enn kvinner, innehar ledende stillinger.

Sykepleien forklarer at ledere av helsetjenester er trukket ut i en egen lønnsgruppe, og at her er det definitivt mennene som tjener best.

– Men er lønnstallene justert for ansiennitet? spør hun.

– Nei.

– Der har du det! De få mennene som er helsesekretærer, har som regel ikke vært det så lenge, sier Bengtson.

Kvinnedominert yrke

Helsesekretær er et langt mer kvinnedominert yrke enn sykepleier.

Blant Helsesekretærforbundets rundt 4000 aktivt betalende medlemmer, finner man kun 30 menn, det vil si under én prosent.

Totalt sett anslås det å være i overkant av 10 000 yrkesaktive helsesekretærer i Norge.

– Vi ser det er en økning av menn for tiden. Enkelte omskolerer seg etter å ha jobbet som helsefagarbeider, og vi ser også at vi får inn flere mannlige medlemmer med innvandrerbakgrunn.

Leger og ledere

I den andre enden av skalaen finner vi ledere av helsetjenester, der kvinnene ifølge SSB-tallene tjente under 80 prosent av en gjennomsnittlig mannslønn.

Også blant andre ledere og leger er differansen relativt stor i mennenes favør, og en generell tendens viser at ulikheten er aller størst i de høyest lønnede yrkene.

Deltidsarbeid får skylden

Lønn er av SSB definert som «godtgjørelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker for utført arbeid», og tallene viser til brutto månedslønn før skatt.

Månedslønn omfatter da uregelmessige tillegg og bonuser, men ikke overtidsgodtgjørelser.

I tallmaterialet er lønnen til deltidsansatte regnet om til fulltidslønn, for sammenlikningens skyld, men selv etter en slik utregning, tjener deltidsansatte mindre enn heltidsansatte.

– Det at kvinner jobber mer deltid, forklarer noe av lønnsgapet, sier Håkon Grini i SSB til Frifagbevegelse.no.

– Det er fordi det er færre høytlønnede jobber som er deltid. Det at mange kvinner jobber deltid i yrker med lavere lønn, vil trekke lønnsnivået ned.