fbpx – Helsesøster skal ikke skrive ut sykmeldinger til elever Hopp til hovedinnhold

– Helsesøster skal ikke skrive ut sykmeldinger til elever

Illustrasjonsbilde av mange elever

Det er full forvirring rundt de nye fraværsreglene i videregående skole, sier helsesøsterleder Kristin Sofie Waldum-Grevbo.

I august fikk elever i videregående nye fraværsregler. Elevene må nå ha dokumentasjon på fravær over 10 prosent i et fag for å være sikker på å få standpunktkarakter. For enkelte småfag bikker eleven fraværsgrensa etter å ha vært borte i fire timer – eller to dobbelttimer.

Dette har ført til at elever henvender seg til fastlege eller helsesøster når de er for syke til å gå på skolen, for å få en fraværsattest som lærer eller rektor godkjenner.

– Kontaktet av helsesøstre

Kristin Sofie Waldum-Grevbo, leder for Landsgruppen for helsesøstre har i høyeste grad fått med seg regelendringen:

– Det koker ute på skolene, blant fastlegene og ikke minst blant helsesøstrene, sier hun og ramser opp en rekke problemstillinger:

– Hvem skal egentlig gjøre dokumentasjonsjobben skolen krever? Skal helsesøstre nå begynne å sykmelde elever? Hvor detaljert helseinformasjon om en elev kan rektor kreve for å godkjenne sykefravær? Kan eleven ringe, eller må de møte opp hos den som skriver attesten?

– Det er mange uavklarte spørsmål, og jeg har blitt kontaktet av mange helsesøstre som forteller om underlige utslag de nye reglene har gitt, sier hun.

Les også: Helsesøstre og sykepleier skal kunne skrive fraværsattester

Prøvde å være føre var

Helsesøsterlederen var i kontakt med Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet i vår, for at helsesøstres rolle i fraværsoppfølgingen skulle tydeliggjøres før informasjon gikk ut til alle skoler før skolestart.

– Det ble presisert at elever som har konsultasjon i skolehelsetjenesten ikke skal få fravær og at vi er en viktig samarbeidspartner i fraværsoppfølgingen, men at vi ikke skal diagnostisere og sykmelde elever, sier hun.

Hun viser til et skriv fra Helsedirektoratet til faggruppen, datert 12. juli 2016. Der presiseres det at helsesøstres plikter rundt fraværsarbeid er uendret, selv om det har kommet nye fraværsregler for elevene i videregående skole.

På faggruppens hjemmeside har hun samlet informasjon og forsøk på avklaringer rundt helsesøsters rolle i det nye fraværsreglementet.

–Nå er det full forvirring

Ved skolestart gikk kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ut og sa følgende:

– Det er ikkje berre legar som kan gi dokumentasjon om fråver av helsegrunnar, til dømes kan helsesøster og psykolog òg gjere dette, sa kunnskapsministeren til NRK, da det kom fram at de nye fraværsreglene skapte kø hos fastlegene.

– Dette utsagnet skaper full forvirring. Det er ikke helsesøsters oppgave å diagnostisere elever, mener helsesøsterleder Kristin Sofie Waldum-Grevbo.

– Men helsesøstre tar uansett imot elever med helseplager på sitt kontor, hvorfor skal ikke helsesøster skrive en slik fraværsattest for elever som har behov for det?

– Poenget er at de elevene som fram til nå har oppsøkt helsesøster, ikke har gjort det for å få en skriftlig bekreftelse på at de trenger å være borte fra skolen. Det er hundre andre grunner til at de oppsøker helsesøster, men at det har ikke vært en helsesøsteroppgave å skrive fraværsattester for de elevene som er hjemme med forbigående plager, sier hun.

Waldum-Grevbo påpeker også at det oppstår etiske problemstillinger knyttet til informasjon til skolen: 

– En ting er å skrive at Ola har feber og må dra hjem, noe annet er å skrive at Ola har selvmordstanker, eller lignende.

– Helsesøstre er ikke gitt en ny oppgave

Sykepleien har spurt Kunnskapsdepartementet hva utsagnet om at helsesøster skal kunne dokumentere fravær av helsegrunner innebærer i praksis.

Kunnskapsdepartementet har bedt om å få spørsmålene på e-post, og velger også å svare per e-post. Dette er spørsmålene departementet er bedt om å svare på:

– Hvilken dokumentasjon av fravær av helsegrunner mener kunnskapsministeren at en helsesøster ansatt i videregående skole skal kunne gi?

– Hvilken dokumentasjon (fra hvilke instanser) trenger en lærer for å godkjenne fravær? Kan lærer kreve informasjon om hvilken tilstand eleven har, eller er begrepet «syk» nok for å godkjenne fravær?

Svarene fra departementet er som følger:

– Helsesøstre er ikke gitt en ny oppgave. De pålegges ikke å dokumentere noe de ikke allerede gjør i dag. Skolehelsetjenesten kan ikke skrive ut legeerklæringer, men de skal gi skriftlig bekreftelse på at eleven har vært der. Det er opp til skolehelsetjenesten å vurdere om det kan være aktuelt å skrive andre former for dokumentasjon. Vårt poeng er at det er viktig at regelverket ikke utelukker at også dokumentasjon fra helsesøstre har gyldighet når rektor skal vurdere fraværet til elever som sliter.

– Fraværsgrensen skal ramme skulk, ikke sykdom. Derfor er helsesøstre nevnt blant fagpersoner som kan utstede gyldig dokumentasjon, som for eksempel å bekrefte at eleven har vært hos helsesøster.

Det koker ute på skolene.
Kristin Sofie Waldum-Grevbo

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse