fbpx Frykter tøffere turnuser Hopp til hovedinnhold

Frykter tøffere turnuser

Arbeidsgiver bør kunne endre turnusplanene for dem som arbeider kveld og helg uten å ta hensyn til tillitsvalgtes innspill. Det foreslår Arbeidstidsutvalgets flertall.

Mandatet til det regjeringsnedsatte utvalget ( Arbeidstidsutvalget - Regulering av arbeidstid - vern og fleksibilitet) var å vurdere arbeidstidsreguleringene og praktiseringen av disse. Høringsfristen er 1. juli.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) reagerer i sitt høringssvar på flere av utvalgsflertallet sine forslag. Størst harme vekker forslaget om at arbeidsgiver kan gjennomsnittsberegne den alminnelige arbeidstiden og forkorte den daglige arbeidsfrie perioden, uten å måtte inngå avtale med arbeidstaker eller de tillitsvalgte.

Øker helserisikoen

Hvis flertallets forslag blir vedtatt frykter NSF økt helserisiko som følge av tøffere turnuser:

«Med den nye ordningen kan arbeidsgiver i praksis fastlegge vaktene på en slik måte at turnusen blir mer belastende for den enkelte, uten at innsigelser fra de ansatte og deres tillitsvalgte behøver å bli hensyntatt. Turnusen kan få flere kvelds- og nattevakter, flere vaktskift med kort hviletid mellom (kveldsvakt med påfølgende dagvakt), flere kortvakter (og dermed flere oppmøter) og flere helgevakter. Turnusene kan på denne måten bli langt mer belastende til tross for at vaktenes lengde ikke er ut over 10 timer og daglig hviletid ikke er under 9 timer. Fremtidens turnusplaner i helse og omsorgssektoren kan også bli mer belastende enn i dag, gjennom at planene til enhver tid kan endres med kun 14 dagers varsel (lovens minimum). For arbeidstakerne innebærer dette redusert forutsigbarhet.»

Det er ifølge NSF godt dokumentert at arbeidsbelastningen for ansatte i helse- og omsorgssektoren allerede er bekymringsfullt høyt. NSFs reagerer derfor på at flertallet synes å ville akseptere en økt risiko for denne gruppen arbeidstakere.

Flertallet skriver blant annet:

«Mens en utvidet adgang til unntak vil kunne øke risikoen for negative helseeffekter av lang og ubekvem arbeidstid noe, kan bidraget til økt effektivitet og bedre ressursutnyttelse føre til en samlet samfunnsmessig gevinst. Ofte vil ulemper og fordeler tilfalle forskjellige grupper.»

Dette er å gå feil retning ifølge NSF.

Redusert medbestemmelse

I dag bestemmes turnusordninger i helsesektoren gjennom avtale med tillitsvalgte. Flertallet i utvalget mener at de foreslåtte endringer ikke rokker ved tillitsvalgtes rett til medvirkning i utarbeidelse og drøfting av arbeidsplaner.

NSF er ikke enig:

«Drøftingsrett og avtalerett er to helt grunnleggende forskjellige ordninger. Der partene på avtaleområdet er avhengig av å ta og gi for å komme frem til en omforent løsning, vil man som tillitsvalgt på en drøftingsarena være henvist til å fremføre synspunkter som arbeidsgiver til syvende og sist kan velge å se helt bort fra. En slik uforpliktende drøftingsrett vil derfor åpenbart innebære en svekket medbestemmelse for arbeidstakerne.»

Mulighet for medbestemmelse når det gjelder arbeidstid, er en av de mest forebyggende arbeidsmiljøfaktorene, påpeker NSF i sitt høringssvar. Forbundet finner det svært bekymringsfullt at flertallet ikke tar dette på alvor, men foreslår tiltak som innebærer en forverret arbeidssituasjon og en svekkelse av det vernet som dagens lov gir.

Alle innsendte høringssvar finner du HER

Ønsker du flere nyheter? Meld deg på SYKEPLEIENS NYHETSBREV.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse