fbpx Hva er helsa di verdt? Hopp til hovedinnhold

Hva er helsa di verdt?

Bildet viser helsearbeidere som triller en seng.

Å ofre de ansattes helse er ikke en fordel, verken for pasienten, pasientsikkerheten eller samfunnet, skriver Sølvi Sæther.

Å jobbe i en god eller dårlig turnus kan utgjøre forskjellen på god eller dårlig helse hos den enkelte ansatt. Forskning på arbeidstid viser at skift- og turnusarbeid er helsebelastende. STAMI, Statens forskningsinstitusjon, leverte i 2014 en omfattende rapport som dokumenterte dette.

Lange arbeidsdager, kort hviletid mellom vakter og hyppige skifter av døgnrytme kan ha konsekvenser for den enkelte arbeidstakers helse på mange områder.

Dårligere psykisk helse, søvnforstyrrelser og risiko for hjerte- og karsykdommer er noen av disse. I tillegg kan søvnmangel og slitenhet, på grunn av turnus med kort hviletid mellom vaktene, føre til økt risiko for feil og ulykker for den enkelte sykepleier.

Svekker sikkerheten

Dette innebærer både risiko for svekket pasientsikkerhet og for den enkelte. Kombinasjon søvnmangel og bilkjøring kan sammenlignes med promillekjøring. Dermed øker faren for trafikkulykker etter for eksempel nattevakt.

Arbeidstidsutvalgets forslag er nå lagt ut på høring med frist 1. juli. I utvalget sitter det representanter fra arbeidsgiverorganisasjonene, men ingen arbeidstakerorganisasjon er representert. Utvalget skulle blant annet vurdere behovet for endringer av arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Et av forslagene fra flertallet i utvalget er at arbeidsgiver ensidig skal kunne endre turnusavtalene for oss som jobber kveld, natt, helg og høytidsdager. Det vil ramme ansatte i helse- og omsorgssektoren hardt, særlig et overveldende stort antall kvinner, da det er flest kvinner som jobber i turnusstillinger innen helse- og omsorg.

Partssamarbeidet satt ut av spill

For arbeidstakere i helse- og omsorgssektoren betyr dette at arbeidsgiver i pressede situasjoner og ved mangel på fagpersonale kan fastlegge vaktene på en slik måte at turnusen totalt sett vil bli mer belastende, og uten at de tillitsvalgtes innspill tas hensyn til.

Partssamarbeidet er helt satt ut av spill, og vi får en enorm maktforskyvning over på arbeidsgiver som resultat.

Lange arbeidsdager, hyppigere forkortet hviletid og økt helgebelastning kan bli konsekvensen dersom forslaget vedtas. Helse- og omsorgssektoren er i dag preget av høyt sykefravær. Spørsmålet er om dette ikke vil øke ytterligere som følge av økt turnusbelastning.

«Vi kjenner ikke til noen andre tilfeller av implementering av slike ensidige rettigheter for arbeidsgiver, og vi finner det spesielt bekymringsfullt at en slik endring er foreslått i Norge, som ellers har svært positive tradisjoner når det gjelder kollektive forhandlinger.»

Det skriver The European Federation of Public service Union (EPSU)s generalsekretær Jan Willem Goudian i et brev til Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Generalsekretæren er spesielt opptatt av muligheten arbeidsgiver kan få til å redusere hvileperioden mellom to arbeidsøkter. «Med tanke på pasientsikkerheten er det av avgjørende betydning at turnusordningen ikke blir for krevende» skriver Goudian videre.

Øker rekrutteringsutfordringene

Dette sier noe om hvor alvorlig Arbeidstidsutvalgets forslag er for turnusarbeidere i helse- og omsorgssektoren. Samarbeidet mellom tillitsvalgte (valgt av de ansatte) og arbeidsgiver sikrer i dag at arbeidsgivers ønsker om en turnus som innebærer en tøffere vaktbelastning ikke blir tøffere enn det de tillitsvalgte mener er forsvarlig.

Med tanke på de store rekrutteringsutfordringene vi vet helse- og omsorgssektoren har i fremtiden, er dette foruroligende. Det er viktig å sikre gode og forutsigbare arbeidstidsordninger i helsevesenet, hvor vi er helt avhengig av å rekruttere unge som ønsker og har helse til å jobbe turnus.

Det er viktig at vi som turnusarbeidere tar innover oss de store omveltningene i arbeidslivet som flertallet i Arbeidstidsutvalget, med stor støtte fra arbeidsgivers hovedorganisasjoner, ber den sittende regjeringen om å gjennomføre.

Fullstendig vingeklippet

Din tillitsvalgte er i ferd med å bli fullstendig vingeklippet i turnusspørsmål. Da er veien kort til lengre vakter, flere helger og kortere hviletid som til sammen kan utgjøre en betydelig forverring av arbeidstiden.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie; utredningen bør makuleres. Å ofre de ansattes helse er ikke en fordel, verken for pasienten, pasientsikkerheten eller samfunnet.

Din tillitsvalgte er i ferd med å bli fullstendig vingeklippet i turnusspørsmål.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse