fbpx Ja til forskrift for trusselutsatte yrker Hopp til hovedinnhold
Stortingets arbeids- og sosialkomite:

Ja til forskrift for trussel­utsatte yrker

Arbeidsmiljøloven kan få en egen forskrift om vold og trusler i arbeidslivet.

Det er klart etter at en enstemmig arbeids- og sosialkomite i Stortinget ber regjeringen, i samarbeid med partene i arbeidslivet, vurdere om tryggheten til arbeidstakerne kan styrkes gjennom en forskrift til arbeidsmiljøloven om vold og trusler. Foreløpig dato for behandling i Stortinget er 5. mars.

Bakgrunnen for arbeids- og sosialkomiteens anbefaling er et såkalt dokument 8-forslag fra fem AP-representanter i komiteen, hvor de foreslår en ny forskrift i arbeidsmiljøloven for yrker som er utsatt for vold og trusler.

Bekymret komite

Komiteens medlemmer uttrykker i sin merknad bekymring «over at vold og trusler er en belastende del av mange arbeidstakeres hverdag. Undersøkelser over flere år dokumenterer at noen yrkesgrupper er spesielt utsatt for vold og/eller trusler om vold i arbeidet. Forskning viser at sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger er mest utsatt for vold og trusler på arbeidsplassen, sammen med sykepleiere, vektere og politi».

Under høringen i komiteen forrige måned var Norsk Sykepleierforbund (NSF) tydelige på at det i dag ikke finnes systemer som på tilstrekkelig vis legger føringer for dokumentasjon av og systematisk arbeid med vold og trusler på arbeidsplassen.

Nytt verktøy

En samlet komite understreker at det er viktig at alle arbeidstakere har en arbeidsplass som er trygg, og at ledere og arbeidsgivere har effektive verktøy for på systematisk vis å kunne ivareta ansatte som står i fare for å bli eller blir utsatt for vold og trusler.

«En forskrift vil kunne være et verktøy for oppfølging og samarbeid mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte og vernetjenesten, og vil således bidra til å følge opp de forpliktelsene som loven krever for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø», heter det i den enstemmige innstillingen fra komiteen.

Det blir videre understreket at det er «viktig at arbeidstakere får tilstrekkelig opplæring i problematikken og at bemanningen er tilstrekkelig på den enkelte arbeidsplass».

NSF fornøyd

Nestleder Solveig Kopperstad Bratseth i NSF er svært fornøyd med at komiteen peker på viktigheten av at arbeidstakere får tilstrekkelig opplæring i problematikken og at bemanningen er tilstrekkelig på den enkelte arbeidsplass. Videre at den trekker fram at dobbelt så mange kvinner som menn rapporterer om vold og trusler.

– NSF har lenge vært bekymret for det høye sykefraværet blant kvinner. I fjor kom det rapporter fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) som viser kjønnsforskjeller i opplevelsen av det psykososiale arbeidsmiljøet, og at det for kvinner er en sterk sammenheng mellom vold og trusler om vold og påfølgende langtidssykefravær. Det er derfor svært gledelig at komiteen nå trekker fram at mannsdominerte yrkesgrupper har sterkere vern mot fysiske arbeidsmiljøutfordringer gjennom forskriftsbestemmelser, mens kvinnedominerte yrker som belastes av vold og trusler, i dag mangler en tydeliggjøring og konkretisering av hms-regelverket, sier Kopperstad Bratseth.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse