fbpx Foreslår ny forskrift for trusselutsatte yrker Hopp til hovedinnhold

Foreslår ny forskrift for trusselutsatte yrker

– En forskrift vil ikke løse utfordringene med vold og trusler i arbeidslivet, men det vil være et nyttig verktøy, mener Norsk Sykepleierforbund.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) var forrige uke i åpen høring i Stortingets arbeids- og sosialkomite. Bakgrunnen for høringen var et såkalt dokument 8-forslag fra fem Ap-representanter. De ønsker en ny forskrift i arbeidsmiljøloven, for å styrke tryggheten til arbeidstakere i yrker som er utsatt for vold og trusler.

NSF støtter forslaget fra de fem stortingsrepresentantene.

Utbredt problem

Vold og trusler er omfattet av dagens arbeidsmiljølovs generelle krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle arbeidstakere. Men det synes ikke å være tilstrekkelig.

I en spørreundersøkelse Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har gjort oppgir nærmere 24 prosent av sykepleierne at de det siste året har vært utsatt for vold eller trusler om vold. Innen områder som rus og psykiatri, hjemmetjenesten og akuttmottak må omfanget antas å være større. Det er også sannsynlig at underrapportering er utbredt på arbeidsplasser der vold og trusler forekommer så ofte at det nærmest er å anse som en del av arbeidet.

En annen studie fra STAMI viser at det psykososiale arbeidsmiljøet forklarer en betydelig del av kvinners høyere sykefravær.

Et ikke-tema blant ansatte

Ansatte i helse- og sosialtjenesten opplever seg som den sterke og profesjonelle part overfor syke og sårbare pasienter og klienter. Utagerende atferd blant pasientgrupper forklares som uttrykk for angst, frustrasjon og avmakt. Den profesjonelle forventes å forstå dette, og dessuten å ha kompetanse til å forebygge situasjoner som resulterer i vold og trusler.

Dermed forblir vold og trusler et ikke-tema blant ansatte.

Trenger økt oppmerksomhet

Fysiske arbeidsmiljøbelastninger er i stor grad ivaretatt med dagens forskriftsbestemmelser i arbeidsmiljøloven, mens det ikke gjelder psykososiale og organisatoriske belastninger.

– NSF tror ikke at forskriftsregulering i seg selv vil løse utfordringene med vold og trusler i arbeidslivet. Men en forskrift vil løfte fram temaet og bidra til økt oppmerksomhet, bevisstgjøring og diskusjoner om egen sikkerhet og sammenhengen mellom arbeidsmiljøet og muligheten for å ivareta pasientens behov ute på arbeidsplassene, sier nestleder Solveig Kopperstad Bratseth i NSF.

Oppgaver og bemanning

Bratseth mener sammenhengen mellom bemanningssituasjon og vold/trusler vil være en naturlig del i en ny forskrift.

I NOVA-rapporten Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem går det fram at det er hensynet til økonomi og tilgjengelig helsepersonell som i størst grad påvirker planlagt bemanning. Det tas ikke høyde for sykefravær på om lag 10 prosent når turnusen settes opp.

Egen forskrift siden 1993

Sverige har hatt en tilsvarende forskrift siden 1993 - Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön. Med en slik forskrift har svenskene fått et systematisk verktøy for arbeidsgivere, verneombud og tillitsvalgte, som bidrar til å ta på alvor de ansatte som står i krevende arbeidssituasjoner.

Arbeids- og sosialkomiteen vil komme med sin innstilling på møte 17. februar.

En forskrift vil bidra til å løfte fram temaet.
Solveig Kopperstad Bratseth

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse