fbpx Vil ha offentlig spesialistgodkjenning Hopp til hovedinnhold

Vil ha offentlig spesialistgodkjenning

Helsesøstre og anestesisykepleiere bør få spesialistgodkjenning. Dette har NSF jobbet for i mange år.

Mange av medlemmene i Norsk Sykepleierforbund (NSF) er spesialsykepleiere. I flere år har vi jobbet for en offentlig spesialistgodkjenning av enkelte grupper spesialsykepleiere.

 I første omgang gjelder det anestesisykepleierne og helsesøstrene, men målet på sikt er at også flere spesialiteter skal bli gjenstand for en offentlig godkjenningsordning lik den ordningen legene har.

NSF er i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) der vi informerer om vårt mangeårige arbeid for en offentlig spesialistgodkjenningsordning for sykepleiere. Helsepersonelloven åpner for spesialistgodkjenning av andre yrkesgrupper enn leger, tannleger og optikere. I forarbeidene til helsepersonelloven er anestesisykepleiere nevnt som en aktuell gruppe.

I 2002 etablerte Sykepleierforbundet prosjekt for anestesisykepleiere og senere for helsesøstre. Det overordnete målet var en myndighetsgodkjent spesialistgodkjenning. Begge prosjektene er drevet i tett samarbeid med de to faggruppene i NSF, Landsgruppen av helsesøstre (LaH) og Anestesisykepleiernes Landsgruppe (ALNSF).

Vi har også signalisert overfor departementet at andre aktuelle grupper er intensiv-, kreft-, geriatrisk-, psykiatrisk- og operasjonssykepleiere. NSF mener spesialistgodkjenning er spesielt viktig for spesialsykepleiere som arbeider selvstendig, og hvor yrkesutøvelsen innebærer særlig risiko for pasienters liv og helse.

Hovedmålet for spesialistgodkjenningen er å styrke pasientsikkerheten gjennom å kvalitetssikre spesialsykepleiernes kompetanse, oppgaver og tjenester. På denne måten vil myndighetsgodkjenningen gi et system som er forutsigbart og anvendelig for den enkelte godkjente spesialsykepleier, for arbeidsgiver, kollegaer, myndigheter og ikke minst for pasienten og pårørende.

Spesialistgodkjenning av anestesisykepleiere og helsesøstre har som mål å gi samfunnet en garanti for at en godkjent spesialist i anestesisykepleie og helsesøsterfag innehar kunnskaper, ferdigheter og holdninger som myndighetene til enhver tid anser som påkrevet. For NSF er det viktig med en god dialog med HOD for å begrunne vårt engasjement og faglige vurderinger i denne saken.

Vi mener at myndighetsgodkjenning er et myndighetsansvar som ikke skal utføres av yrkesorganisasjonene. Men utvikling av spesialistgodkjenninger bør skje i tett samarbeid med de berørte yrkesorganisasjonene innen helsetjenesten. Siden prosjektet med anestesisykepleierne ble etablert, har NSF og ALNSF samarbeidet med flere sykehus i å utvikle strukturer og kriterier for spesialistgodkjenning.

I 2010 utviklet vi sammen med Sykehuset Østfold HF modeller for å sikre et helhetlig, effektiv og kvalitativt godt pasientforløp, riktig bruk av anestesisykepleierkompetanse samt arbeidsfordeling mellom anestesileger og -sykepleiere. Et tilsvarende pilotprosjekt er utført for helsesøstrene, denne gangen i samarbeid med kommunene Sør-Varanger, Austevoll og bydel Gamle Oslo. Systematisk kartlegging av deres kompetanse har resultert i et nyutviklet, systematisk etterutdanningsprogram og modell for resertifisering.

Prosessen frem til i dag har tatt lang tid og NSF har brukt mye ressurser. Men en lang prosess har også positive sider. Tiden er benyttet til å videreutvikle de to over nevnte praksisnære prosjektene. Vi har fortsatt mye arbeid foran oss før vi oppnår myndighetsgodkjenning for helsesøstre og anestesisykepleiere.

Men vi kommer ikke til å gi oss før vi kan gratulere de første myndighetsgodkjente spesialsykepleierne blant våre medlemmer.