fbpx Rekrutter søkes. Haster! Hopp til hovedinnhold

Rekrutter søkes. Haster!

Spesialsykepleiere er mangelvare, særlig operasjonssykepleiere. Stadig flere pensjoneres, men de unge vegrer seg for å ta over. Samtidig øker behovet.

Les hele temaet her

Operasjonssykepleiere jobber bak lukkede dører. Er det penger som skal lokke flere til å spesialisere seg?

En vanlig morgen, en vanlig hverdag: Teamet på operasjonsstuen er i full sving. Bak den lukkede døren kikkhullsopererer to kirurger. De skal fjerne en svulst i pasientens tykktarm. En operasjonssykepleier koordinerer, samtidig som hun veileder en student som jobber sterilt.

Her på Oslo universitetssykehus (OUS) Ullevål er operasjonssykepleierne ettertraktet, slik de også er på mange andre sykehus.

Ved pasientens hode, som er tildekket for å unngå varmetap, er anestesisykepleieren på plass. Også hun veileder en student. Pasienten er godt leiret under den grønne, sterile dekningen. Instrumentene ligger på rekke og leveres over etter behov.

 

Action før og etter
Allerede et par timer før operasjonen startet, kom pasienten til operasjonsstuen. Sikkerhetsspørsmål ble stilt før pasienten skulle sovne. Intubering, leiring, desinfisering – sykepleierne ordnet opp. Så kom kirurgene.

Etter to nye timer er svulsten ute og tarmen sydd igjen. De to kirurgene forlater salen. En annen kirurg tar preparatet – en kilotung tarmbit med svulst og avføring – med seg i en bøtte. Svulsten skal til patologen for å sjekkes.

Nå har sykepleierne igjen full regi. Operasjonssåret dekkes, instrumentene ryddes. Pasienten vekkes: «Nå må du trekke pusten selv», sier anestesisykepleieren mens hun bagger. Når pasienten er ute, tar det rundt tjue minutter, så er stuen ren og klar for ny operasjon.

Et ganske vanlig inngrep, en vanlig dag, slik det foregår på mange sykehus, hver dag. Og mens operasjonene går sin gang, slutter stadig flere operasjonssykepleiere i jobben.

   

– Vi er for usynlige
– Mange er klare for pensjon, ja. En stor andel er over 60 år. Vi får jo noen nye unge, men ikke nok. Vi lekker i begge ender, sier Vivi-Ann Sandersen, fagutviklingssykepleier i operasjonsavdelingen på akuttklinikken ved OUS.

Hun er også nestleder i Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for operasjonssykepleiere. Faggruppen får meldinger fra hele landet om at høy alder gir stor avgang de nærmeste årene.

Faggruppen har nesten 1 600 medlemmer. Det totale antallet operasjonssykepleiere er høyere. Sandersen vet ikke hvor høyt.

Å rekruttere har lenge vært vanskelig. Sandersen tror det skyldes at de jobber bak lukkede dører.

– Vi strever med å synliggjøre oss. Det er en forestilling om at operasjonssykepleiere bare langer instrumenter. Mange vet ikke hvor forebyggende vi jobber. Vi hindrer infeksjoner, trykksår og nerveskader. Når vi har gjort en god jobb, synes det ikke. For da er det jo forebygget.

Sandersen understreker at kompetansen ikke kan erstattes.

– På operasjonsstuen må vi handle her og nå.

 

Står lengst i jobben
OUS har studenter både på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Lovisenberg diakonale høgskole.

– Men høyskolen klarer ikke å fylle studieplassene, og dermed fyller ikke vi praksisplassene. Studentene slutter mer enn før, de er mer på shopping. Jeg skulle ønske de hadde praksis fra operasjonsavdelingen i grunnutdanningen, så de fikk se hva yrket er.

For de som velger denne spesialiteten, de blir. De som står lengst i sykepleierjobben, finner man ofte på operasjonsstuen.

Sandersen ønsker seg utdanningsstillinger.

– Bindingstid er ikke noe problem. To år er ikke lang tid i fagfeltet, og tiden brukes jo til å opparbeide erfaring.

 

– Må gjøre noe nå!
– Vi bruker mye tid og penger på å leie inn vikarer. Flere millioner, sier Anne Kari Amundsen Bø, avdelingsleder i operasjonsavdelingen i akuttklinikken på OUS.

OUS har fem klinikker med operasjonsaktivitet. Akuttklinikken er størst med om lag 160 hjemler for operasjonssykepleiere. De aller fleste jobber full tid. 38 av dem er nå 59 år og eldre. Det  er én av fire.

– Jeg har takket av to i dag.

Hun mener det beste middelet for å rekruttere nye spesialsykepleiere er å heve lønnen generelt – på lang sikt.

– Men noe må gjøres nå. Øk stipendsatsen. Eller enda bedre: Tilby full lønn i utdanningsperioden. Operasjonssykepleiernes kompetanse er viktig i det kirurgiske teamet. De er derfor ettertraktet. Det burde være et attraktivt yrke å spesialisere seg i, både faglig og lønnsmessig. Det er et valg Norge må ta. For nå lønner det seg ikke økonomisk å videreutdanne seg. En god del gjør det uten stipend, og mange jobber ved siden av.

  Videreutdanningene betales slik


Forsvinner til det private
Lederne i operasjonsavdelingen bruker mye tid på å leie inn vikarer og intervjue for nyansettelser.

– Sykehuset leier også inn hele operasjonsteam fra vikarbyråer for å sikre virksomheten. Stor bruk av vikarer påvirker arbeidsmiljøet for de ansatte.

Bø påpeker et dilemma:

– Det er vi som tar hovedansvaret for å lære opp operasjonssykepleierstudentene i praksis. Men etter at de er ferdig med utdanningen og har fått praktisk erfaring, forsvinner mange til det private. Vi har søkere som sier de får 50 000 mer et annet sted.

– Hva gjør du da?

– Det er vanskelig. Jeg ser at lønn motiverer, men vi har lite mulighet til å løfte individuelt. Vi mister folk på grunn av lønn, sier Bø.

  Dette mener Helsedepartementet


Hjalp ikke å lokke med 40 000
OUS-ledelsen bekrefter mangelen på spesialsykepleiere. Særlig innen operasjon, men også anestesi og intensiv.

– Hvorfor ikke gjøre som i Tromsø – betal videreutdanningen?

– Vi vurderer alle muligheter, også det. Men det er for tidlig å konkludere, sier Morten Meyer, assisterende HR-direktør.

– Vi utelukker det ikke. Men dette må vi diskutere med Ahus og de andre sykehusene i vår helseregion. Det er også et naturlig tema mellom regionene.

– Men det må vel mer penger på bordet?

– OUS er fortsatt ikke i økonomisk balanse, og en slik ordning vil koste oss på kort sikt. Samtidig må vi vurdere kompetansebehovet på lengre sikt. Vi må også se på oppgavedelingen rundt pasienten. Ikke for å erstatte spesialsykepleierne, men for å se om noen av oppgavene kan overtas av andre med lavere kompetanse.

OUS brukte om lag 153 millioner kroner (183 årsverk) på å leie inn vikarer i 2012. De fleste av dem var sykepleiere/spesialsykepleiere. Lønn- og innleiekostnader totalt var knapt 13 milliarder kroner.

Les om 1 milliard til uplanlagt arbeid

I fjor lokket OUS med 40 000 kroner ekstra for å rekruttere operasjonssykepleiere.

– Det ga marginal effekt, det vil si: Vi rekrutterte elleve. Så det tiltaket har vi avviklet. Nå fortsetter vi å samarbeide med de vikarbyårene vi har avtaler med, og vi må se på andre tiltak. Som tidligere er det aktuelt å lyse ut stillinger og delta på messer i Skandinavia. Vi bør også kartelgge markedet i EU bedre.

I fjor økte OUS antallet stipender for videreutdanning i operasjonssykepleie til 30.

– Vi vil gjøre det samme i år, sier Meyer.

 

Utsetter opptaket i Oslo
Men Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har nettopp utsatt opptaket til operasjonsutdanningen ett semester. Neste kull begynner ikke før neste år.

– Det har vi gjort for å sikre praksisplasser. Vi strever med å få nok. Det er lettere å få til når kullene ikke overlapper, sier Dag Karterud, som leder Institutt for sykepleie.

– Men mangelen på operasjonssykepleiere er akutt?

– Hvis vi får søkere nok, kan vi øke antallet studenter til 50 etter jul.

Det vil si omtrent dobbelt så mange som nå videreutdanner seg i Oslo. Frafallet på videreutdanningene er større enn før.

– Tidligere ble studentene håndplukket. Nå søker de på vanlig måte. Det gjør noe med rekrutteringen. Mest populær er anestesi og intensiv.

Men skal HiOA klare å fylle studieplassene i operasjonssykepleie, trengs det drahjelp.

– Jeg savner klare meldinger fra helseforetakene om hvilke av sykepleiernes videreutdanninger som bør prioriteres til enhver tid, sier instituttlederen.

Les om Hanne som vil bli spesialsykepleier

 

La ned operasjonsteam i Bergen
– Vi har hatt betydelige flaskehalser, sier Hanne Klausen, anestesilege og klinikkdirektør ved Kirurgisk serviceklinikk på Haukeland universitetssykehus i Bergen.

I fjor førte mangelen på spesialsykepleiere til at et operasjonsteam ble lagt ned fra september og ut året.

– Men akkurat nå er det full drift – takket være kullet som var ferdig til jul, forteller Klausen.

Men lykken vil ikke vare lenge: Til høsten skal sykehuset åpne ti nye operasjonsstuer. Da vil de igjen mangle team.

– Hva kan gjøres?

– Utdanningskapasiteten for spesialsykepleiere er økt og stipendordningen styrket. Kanskje spesialsykepleierne kan bruke mindre tid på instrumentlogistikk og arbeide mer pasientrettet?

 

Radiografene inn på operasjonsstuen
– Vil du heller ha operasjonsteknikere?

– Nei, vi snakker mer om hvem som skal skaffe utstyr til operasjonsstuene. Vi må lage moderne logistikksystemer. Til noen typer operasjoner trengs annen kompetanse. Det foregår en rivende utvikling med invasive behandlingsmetoder som krever avansert bildebehandling. Derfor er radiografene i ferd med å komme inn på operasjonsstuene. Dette er ikke kontroversielt.

Også intensivsykepleiere mangler.

– Postoperative avdelinger tåler en del vanlige sykepleiere. Ved vårt sykehus er det anbefalt inntil 20 prosent.

Fordi operasjonene blir stadig lengre og tyngre, oppsto vansker med å ta to operasjoner innenfor vanlig arbeidstid.

– Derfor har vi økt åpningstiden noe for å unngå overtid. Vi har ikke planer om å utvide arbeidstiden ytterligere akkurat nå. Operasjonsstuene er der sykehusene har den høyeste personaltettheten, slik at endringer i driften angår svært mange arbeidstakere, sier Klausen.

 

 

Best i nord?
Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har lyst ut 80 utdanningsstillinger med tarifflønn.

– Vi har ikke råd til å la være. Vi klarer oss ikke uten denne kompetansen. sier Inger Gadgil, fagrådgiver i klinisk utdanningsavdeling.

– Legene som spesialiserer seg får lønn. Hvorfor skal sykepleierne betale selv? argumenterer hun.

Dette er andre kullet som får lønn.

– Vi har også en bred rekrutteringskampanje, med særlig vekt på operasjonssykepleiere. I Tromsø mangler 20 av dem.

Når Sykepleien snakker med Gadgil, er hun på åpen dag på operasjonsavdelingen.

– Oj, her strømmer det på med unge damer som vil bli operasjonssykepleiere, sier hun fornøyd.

Hun føler seg trygg på at de denne høsten skal klare å fylle kullet med studenter.

– Utdanningsstillingene har vekket stor interesse. Vi har fått oppslag i mediene. Vi har gått sammen om dette; sykehuset og universitetet.

Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund, støtter ordningen på UNN. Hun kaller det en gladmelding.

 

FAKTA:

Operasjonssykepleiere på OUS:

  • Om lag 400 stillinger.
  • Om lag 30 av stillingene er ubesatte.
  • Én av fem er over 60 år. (Om lag 70 stykker.)

Kilde: Oslo universitetssykehus

Operasjonssykepleiere i Tromsø:

  • UNN Tromsø har 70 stillingshjemler.
  • 16 av stillingene er ubesatt.
  • 7 av operasjonssykepleierneer over 60 år.

    Kilde: Universitetssykehuset i Nord-Norge













Mange tror vi bare langer instrumenter.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse