fbpx Sammen skal vi være nøkkelen til fremtidas helsevesen Hopp til hovedinnhold

Sammen skal vi være nøkkelen til fremtidas helsevesen

Solveig Kopperstad Bratseth

Solveig Kopperstad Bratseth ønsker å bli ny forbundsleder i NSF. Hun er spesielt opptatt av organisasjonsutvikling, videreutvikling av sykepleiefaget gjennom forskning og utdanning og at NSF blir en mer aktiv politisk aktør.

Fakta
Hvorfor velge meg?

Neste uke skal landsmøtet i Norsk Sykepleierforbund velge ny forbundsleder. Seks kandidater stiller til valg. Sykepleien ba kandidatene forklare våre lesere:

  • Hvorfor bør du bli den nye forbundslederen?
  • Hvilken landsmøtesak brenner du mest for?
  • I hvilken retning ønsker du å ta NSF i kommende landsmøteperiode?

Sykepleiere er kunnskapsarbeidere og nøkkelen til fremtidas helsevesen. Vi redder liv hver dag med vår fagkunnskap. Vi må evne å sette ord på sykepleie slik at folk, allianser og politikere forstår hvilken rolle vi spiller i samfunnet.

Norsk Sykepleierforbund har nå nær 120 000 medlemmer, noe som gjør oss til en av Norges største fag- og profesjonsorganisasjoner. Jeg har lyst til lede denne flotte gjengen videre.

NSF er fagorganisasjonen som kjemper for god sykepleie, sykepleiernes interesser og en likeverdig helsetjeneste i Norge og globalt. Organisasjonen trenger en leder med toppledererfaring og evne til å se helheten. Med mine åtte år som nestleder i NSF mener jeg at jeg har kompetansen og erfaringen som er nødvendig for å lede NSF videre.

En sterk organisasjon gir oss slagkraft

Jeg vil fortsette å jobbe for at NSF skal være den foretrukne medlemsorganisasjonen for sykepleiere, jordmødre, ledere og sykepleierstudenter. Størrelsen vår er med på å gi oss makt og innflytelse.

I fagbevegelsen er det ofte «kjøttvekta» som rår. Skal vi fortsette å vokse, må vi utvikle et tydeligere NSF, bli enda mer synlige og levere resultater og bistand på det medlemmene våre og samfunnet trenger. Organisasjonen må ha en tydelig stemme om sykepleiefaget og medlemmenes interesser i helse- og samfunnspolitikken. Vi må bli lyttet til, forstått og etterspurt.

På årets landsmøte skal vi behandle saken om fremtidig organisering av fylkesleddet i NSF. Det er en svært viktig sak for organisasjonen. Målet er å få en organisering som bidrar til enda bedre resultater til beste for våre medlemmer, tillitsvalgte og ansatte, men også for befolkningen.

Hvis vi skal oppnå målene som medlemmene og landsmøtet forventer, må vi organisere oss slik at medlemmer og tillitsvalgte blir godt ivaretatt, støttet og skolert. Vi må ha en organisasjon som henger sammen, og vi må utvikle og benytte kompetansen enda bedre i hele organisasjonen.

Mye er gjort for å knytte faggruppene tettere på organisasjonen, men her er det fortsatt muligheter som ikke er godt nok utnyttet. Jeg håper landsmøtet støtter saken om et OU-prosjekt nettopp for å kunne forbedre og videreutvikle tilknytningen mellom sentralt fagforum og resten av organisasjonen.

Hvis vi skal oppnå organisasjonsendringer, er involvering viktig, og samtidig må vi klare å skape et nytt, felles fremtidsbilde som gir organisasjonen kraft til endring.

Vi løser viktige oppgaver for samfunnet

NSF har innflytelse på utviklingen av helse- og omsorgspolitikken i Norge – samt på andre politiske områder. Denne innflytelsen må videreføres, videreutvikles og forsterkes. Jeg mener at organisasjonen må bli en mer aktiv politisk aktør.

Vi er og skal fortsatt være en premissleverandør i en rekke sammenhenger innen helsetjenester, arbeidsliv og utdanning. NSF skal sette dagsordenen og delta i samfunnsdebatter. Helsetjenesten og sykepleierne står de nærmeste årene foran store utfordringer.

At NSF ikke bare er en fagorganisasjon, men også en profesjonsorganisasjon, gir oss store muligheter til å påvirke utdanning, helsetjenester og organisering av tjenestene. Dette fortrinnet skal vi fortsette å styrke og videreutvikle.

NSF har en målrettet satsing på ledere. Det er viktig i dag og blir enda viktigere de neste fire årene. Etter reformene i spesialist- og kommunehelsetjenesten og i UH-sektoren er sykepleiernes lederposisjoner endret.

Vi må jobbe for at det er sykepleiere som leder sykepleiefaget gjennomgående på alle nivåer i helse- og omsorgstjenesten og i sykepleierutdanningen. Det krever at vi har ledere med riktig kompetanse og med handlingsrom som gjør det mulig å drive god ledelse.

Les mer: Her kan du lese intervjuet med Solveig Kopperstad Bratseth i Sykepleien.

Nødvendig med forskning og videreutdanning

Skal vi sikre oss viktige posisjoner, må vi synliggjøre sykepleiernes kompetanse, sikre at sykepleierne tar videreutdanning på alle nivåer, og ha søkelys på rekruttering, kvalitet og pasientsikkerhet.

Sykepleiefaget må videreutvikles gjennom forskning og utdanning. Stadig flere sykepleiere tar videreutdannelse, mastergrad og PhD. Det er viktig for den enkelte sykepleier, men det er helt nødvendig for helsetjenesten og utdanningene.

Det er med bekymring jeg registrerer at spesialisthelsetjenesten ikke ser betydningen av at sykepleiere tar kliniske mastergrader og PhD. Her har vi fortsatt en viktig jobb å gjøre. NSF har gjort mye godt arbeid de siste åtte årene, men når vi ser rammer for retningslinjene i RETHOS 3, ser vi at det er mye å ta fatt i. 

Sykepleiermangelen er både global og nasjonal, og den vil øke fremover. NSF må være en pådriver overfor myndigheter og arbeidsgivere nasjonalt og internasjonalt og tydeliggjøre ansvaret for å sikre tilstrekkelig sykepleierkompetanse, både i spesialist- og kommunehelsetjenesten og i utdanningen.

Skal vi klare å rekruttere og beholde sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre og ledere, er det nødvendig at lønn, arbeidstid, arbeidsmiljø, et godt fagmiljø og muligheter for videreutdanning er til stede.

Vi kan ikke akseptere arbeidsforhold som er helseskadelige for sykepleiere, eller som ikke gjør det mulig å yte faglig forsvarlige tjenester. På disse områdene er det fortsatt mye å jobbe med for å nå de målene NSF har satt, og her må vi intensivere arbeidet de neste fire årene.

I neste landsmøteperiode vil arbeidstid, sykefravær og særaldersgrenser være viktige saker på den politiske dagsordenen. Sykepleierne må ha et arbeidsmiljø og en arbeidshverdag som gjør det mulig å jobbe i 100 % stilling frem til pensjonsalderen.

Det er viktig at NSF er tydelig til stede med faglige og faktabaserte argumenter. Vi skal sette dagsordenen og sørge for at vi fortsatt har et arbeidsliv som gjør det attraktivt å utdanne seg til og jobbe som sykepleiere.

Lang politisk erfaring, bredt politisk nettverk og en inkluderende lederstil

Jeg har mange år bak meg som politiker. De siste åtte årene har jeg vært NSFs nestleder, hvor jeg har jobbet tett mot sentrale beslutningstakere både i regjeringen, Stortinget, direktorater og arbeidsgiverorganisasjoner (Spekter, KS, Virke og NHO).

Jeg har evne til å bygge nettverk og relasjoner med dem som beslutter, og jeg mener at det har bidratt til måloppnåelse for NSF i disse åtte årene. Jeg ønsker å videreutvikle NSF slik at vi jobber enda bedre politisk, strategisk og langsiktig.

Som nestleder i Unio-KS-utvalget har jeg hatt en sentral og krevende rolle knyttet til forhandlinger og flere meklinger for medlemmene våre i kommunal sektor. Her har vi oppnådd gode resultater, ikke minst i det siste oppgjøret. NSF er medlem av Unio, som er den nest største hovedorganisasjonen i Norge. Jeg har vært nestleder i Unio de siste seks årene.

Jeg er lagbygger og opptatt av å bruke og utvikle «godfoten» til de jeg har på laget. Det betyr at jeg tåler godt at andre får oppdraget for at vi skal få et best mulig resultat. Jeg er opptatt av involvering og å utnytte kompetansen i hele organisasjonen samtidig som vi må ta raske beslutninger der det er nødvendig.

Min kunnskap om organisasjonen, evne til å tenke helhetlig og kompetanse på samhandling, organisasjonsutvikling og -endring vil være svært viktig for NSF de neste fire årene.

Jeg mener at jeg er den rette til å lede organisasjonen gjennom viktig organisasjonsutvikling med bakgrunn i arbeidet jeg har vært med på å legge grunnlaget for som leder av styringsgruppen for OU-prosjektet og vervet som nestleder.

Jeg opplever at jeg nyter stor respekt både internt i NSF, i Unio og blant våre samarbeidspartnere. Dersom jeg blir leder, vil jeg sammen med forbundsledelsen, forbundsstyret, fylkene og de ansatte jobbe for at politikken og målene som landsmøtet vedtar, skal gjennomføres og nås.

Det vil kreve en tydelig strategi for landsmøteperioden både når det gjelder mål og tiltak. Jeg mener at vi gjennom en tydelig strategisk plan for inneværende periode har nådd mange av målene landsmøtet i 2015 satte, og nå må NSF videre.

Jeg er glad i å delta på ulike arenaer og kommuniserer tydelig. I mange år har jeg deltatt i debatter og uttalt meg til mediene. En leder påvirker organisasjonens omdømme og gjennomslag. Jeg ønsker å bruke mine styrker til å løfte NSF videre.

…………

Dette er lederkandidatene: Lill Sverresdatter Larsen, Solveig Kopperstad Bratseth, Gjertrud Helene Krokaa, Line Orlund, Liv Heidi Brattås Remo, Eli Gunhild By.

Denne uken vil de presentere seg på sykepleien.no, én hver dag.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse