Stemmen fra praksis Verktøyet ISBAR er definitivt nyttig for praksisen

Bildet viser en eldre dame hjemme hos seg selv, og en sykepleier som ruller ut en bandasje mens hun snakker med pasienten.
BLIR TRYGGERE: ISBAR er nyttig for studenter, men kan også med fordel brukes i hjemmesykepleien.

ISBAR hjelper oss med å legge frem informasjon på en strukturert måte. Da kan vi få bedre samarbeid og gi rett hjelp til pasientene, skriver Marte Lilløy Aabø.

Moi og medarbeidere har forsket på å belyse spesialstudenters erfaringer med å bruke ISBAR som kommunikasjonsstruktur i klinisk praksis i et masterprogram i spesialsykepleie.

Funnene i studien, presentert i forskningsartikkelen Verktøyet ISBAR fører til bevisst og strukturert kommunikasjon for helsepersonell indikerer at bruk av ISBAR gjør spesialsykepleierstudenter mer bevisste på sin egen kommunikasjon i praksis. Når de bruker ISBAR, føler de seg tryggere på sin egen kompetanse og får bedre evne til raskt å få oversikt i situasjoner.

Kjenner meg igjen

Disse funnene kan jeg relatere meg til etter å ha fullført masterstudiet i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie. Jeg arbeider i kommunal, hjemmebasert tjeneste, det vil si et innsatsteam, og har derfor mest erfaring med å bruke ISBAR i denne konteksten.

Under studiene fikk vi en introduksjon i bruken av ISBAR, og jeg opplever definitivt at denne kunnskapen er nyttig for praksisen. Det er mulig at jeg som student kunne hatt nytte av mer simulering og flere runder med teoretisk undervisning enn det vi fikk. På den måten ville jeg antakeligvis vært tryggere i å bruke ISBAR, slik studien indikerer.

Nyttig kommunikasjonsverktøy i hjemmebasert tjeneste

Studien viser at studenter mener at kommunikasjonen blir bedre med ISBAR og skaper et felles språk med legene. I tillegg vil ISBAR være tidsbesparende og føre til at vi gir objektiv informasjon og driver med mindre synsing.

Dette er svært relevant i min arbeidshverdag. Vi som jobber i hjemmebaserte tjenester, er ofte i kontakt med legevakten. Her skal vi samhandle og kommunisere og sammen gi pasienten rett og best mulig hjelp.

Jeg vil absolutt si at ISBAR har vært viktig for samhandlingen, kommunikasjonen og informasjonsutvekslingen med annet helsepersonell, som for eksempel legevakten og AMK. ISBAR gir bedre oversikt over situasjoner og større trygghet på egne vurderinger, slik det fremkommer i studien.

Det er viktig at vi gir hverandre nødvendig og rett informasjon. Når vi legger frem informasjonen på en strukturert måte ved hjelp av ISBAR, kan vi få til et bedre samarbeid og gi rett hjelp til de pasientene som måtte trenge det – noe som kan føre til bedre pasientsikkerhet.

Kommunen bør bruke ISBAR

Studien viser at når ISBAR ikke er implementert på sykehuset, er det utfordrende for studentene å bruke denne strukturen i praksis. Som studien antyder, er det nok behov for en systematisk opplæring i og simulering med ISBAR under utdanningen av spesialsykepleiere og i spesialisthelsetjenesten.

I tillegg ser jeg at kommunen også har dette behovet. Ved å bruke ISBAR kan vi fremme samhandlingen med annet helsepersonell og gi sykepleiere økt kompetanse og trygghet i akutte situasjoner.

Les også:

Verktøy kan gjenkjenne alvorlig sykdom hos barn tidlig

Bildet viser en hånd som fyller ut et PedSAFE-skjema
SNAKKER SAMME SPRÅK: Færre barn kan få forverret tilstand på grunn av kommunikasjonssvikt i behandlerteamet når barneavdelingene bruker verktøy for tidlig oppdagelse av forverring.

Hovedbudskap

PedSAFE er et rammeverktøy for at helsepersonell lettere skal kunne vurdere og tidlig gjenkjenne alvorlig sykdom eller tilstand hos barn og ungdommer. PedSAFE-konseptet inkluderer teoretisk og praktisk trening i å vurdere etter ABCDE-algoritmen, kommunikasjonsverktøyet ISBAR og PEVS. Verktøyet ble utviklet i 2011 av leger og sykepleiere ved Ahus.

Pediatric Systematic Assessment and communication For preventing Emergencies (PedSAFE) er et rammeverktøy som ble utviklet av leger og sykepleiere i samarbeid med Avdeling for forskning og utvikling på Akershus universitetssykehus (Ahus). Verktøyet ble utviklet for at helsepersonell skulle bedre kompetansen i å systematisk vurdere og tidlig gjenkjenne alvorlig sykdom eller tilstand hos barn og ungdommer (1, 2).

Utviklingen av PedSAFE startet på Ahus i 2011 etter at sykehuset opplevde en kraftig økning i pasientgrunnlaget og på kort tid fikk flere alvorlig syke barn i avdelingen (1, 2). Etter dette har andre aktører, blant annet Sørlandet sykehus og Haukeland universitetssykehus, bidratt med å kvalitetssikre og videreutvikle konseptet.

Høsten 2016 ble den første nasjonale PedSAFE-konferansen holdt ved hjelp av midler fra Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Konferansen avdekket flere områder brukerne av PedSAFE ønsker å arbeide videre med. På Ahus og blant andre brukere av PedSAFE arbeides det hele tiden med å forbedre og kvalitetssikre PedSAFE.

PedSAFE

PedSAFE-konseptet inkluderer teoretisk og