fbpx Helsesøstrer med kompetanse på samspel gagnar heile samfunnet Hopp til hovedinnhold

Helsesøstrer med kompetanse på samspel gagnar heile samfunnet

Bildet viser en liten jente som sitter på pulten til en helsesøster. Moren sitter i bakgrunnen.

Viss fleire kan foreldrerettleiingsprogrammet International Child Development Programme (ICDP), er dei truleg betre rusta til å førebygge vald mot barn, skriv Mariann Enoksen.

Rettleiaren for helsestasjonar og skulehelsetenesta anbefaler at vi helsesøstrer arbeider aktivt med å førebygge, avverje og avdekke vald, overgrep og omsorgssvikt. Helsedirektoratet anbefaler også i rettleiaren at vi skal observere og rettleie foreldra i samspel med barna gjennom alle konsultasjonane på helsestasjonen og vidare i skulehelsetenesta.

Eg arbeider som helsesøster i Årstad bydel i Bergen kommune. Dei fleste av oss helsesøstrer i denne kommunen har blitt kursa i å avdekke vald. Samstundes har det dei siste åra vorte meir merksemd i media på å avdekke vald.

Merksemda på temaet og den styrka opplæringa har gjort at mange av oss helsesøstrer truleg er meir fokuserte på å avdekke vald i møte med barn og foreldre enn tidligare. Merksemda har ikkje vore like stor på å førebygge vald og gje foreldre andre alternativ enn vald i oppdraginga.

Program for foreldrerettleiing gjev tryggleik

Funna i studien til Sandvik og medarbeidarar, Helsesøstre bruker program for foreldreveiledning aktivt i praksis, tyder på at helsesøstrer som har fått opplæring i International Child Development Programme (ICDP), kjenner seg tryggare på å observere og rettleie i samspel.

Helsesøstrene som blei intervjua i studien, fortalde at dei kjente at ICDP-opplæringa var blitt ein integrert del av dei, som dei brukte aktivt i møta med foreldre og barn, ikkje berre i ICDP-grupper, men også i vanlege konsultasjonar. Det kom også fram i studien at ICDP-kompetansen var nyttig for å konkretisere alternativ til oppdragarvald.

Helsesøstrene opplevde at kompetansen dei hadde tileigna seg gjennom ICDP, kunne ha innverknad på korleis dei rettleia foreldre i positiv grensesetjing og kunne bidra til å redusere slitsame kvardagskonfliktar.

Kan påverke samspelet 

Eg har sjølv ikkje opplæring i ICDP. Nokre få helsesøstrer i Årstad bydel har ICDP-kompetanse, men per i dag er det ikkje tilbod om ICDP-grupper i tenesta hjå oss.

Vi har eit godt utgangspunkt for å påverke samspelet mellom barn og foreldre.

Vi helsesøstrer møter barna og foreldra deira frå det første heimebesøket og gjennom heile oppveksten til barna. Vi har dermed eit godt utgangspunkt for å påverke samspelet mellom barn og foreldre. Eit godt samspel fremmar både fysisk, psykisk og sosial utvikling.

Det å gje helsesøstrer moglegheita til å tileigne seg kompetanse på samspel gagnar heile samfunnet. Dersom vi helsesøstrer er gode til å observere og rettleie i samspel, kan vi førebygge ei skeiv utvikling og sjukdom hjå barna seinare.

Fleire bør få opplæring i ICDP

Ut frå funna i studien kan ICDP-opplæring av fleire helsesøstrer vere ei verdifull investering for samfunnet. Dersom fleire helsesøstrer kjenner seg godt rusta og trygge på å ta opp tema som vald, og vurdere og rettleie aktivt i samspel i dei fleste møta med barn og foreldre, vil merksemda kunne føre til at foreldre lærer seg andre måtar å samhandle med barna på, og dei førebygger vald.

Når vi førebygger vald, blir det færre bekymringsmeldingar til barnevernet, og samfunnet blir spart for kostnader seinare. Å gje fleire helsesøstrer ICDP-opplæring kan styrke samspelet mellom barn og foreldre, som igjen fremmer ei god fysisk og psykisk helse for barna.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse