fbpx Kunnskapen vi tilegner oss, kommer pasientene til gode Hopp til hovedinnhold

Kunnskapen vi tilegner oss, kommer pasientene til gode

Bildene viser studenter fra Høgskolen i Oslo

Utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere må ha tydelige føringer fra sentralt hold om å skape tid og rom for faglig utvikling, skriver Margaret Finnvik.

Grønvik, Ulvund og Bjørkly har skrevet en interessant forskningsartikkel: Videreutdanning gjør sykepleiere bedre rustet til å arbeide kunnskapsbasert. Målet med studien deres var å finne ut om sykepleiere endret holdning til det å jobbe kunnskapsbasert etter å ha gjennomført studiet i kunnskapsbasert praksis (KBP). KBP er en metode som skal sikre at helsetjenestene vi leverer, er av god kvalitet, og at vi har høy pasientsikkerhet. 

Jeg var ferdig sykepleier i 2009 fra Høgskolen i Molde. I undervisningen hadde vi en liten, heftet bok som het et eller annet med «kunnskapsbasert». Vi måtte også lete frem noen artikler, men slik praksis ble ikke særlig vektlagt. Min erfaring er at sykepleiere også fra andre utdanningsinstitusjoner kan lite om KBP.

Etter grunnutdanningen har jeg tatt videreutdanning i pedagogikk, palliasjon, organisasjon og ledelse, og nå sist geriatrisk vurderingskompetanse. Kun det siste studiet, som jeg fullførte våren 2018, fokuserte på at vi skal jobbe kunnskapsbasert. Vi måtte søke opp og bruke forskning aktivt som en del av pensum. I alle obligatoriske oppgaver måtte vi ha med minst én adekvat artikkel som vi hadde søkt opp. Vi måtte også vise hvordan vi hadde funnet den og si noe om hvorfor den var passende.

Det ser ut til å være en god måte å innarbeide nye vaner på. Ny kunnskap knyttes til eksisterende praksis. Hvis det skal være mulig å få inn kunnskapsbasert praksis som en metode i arbeidet, tror jeg at sykepleiere må få hjelp til å se nytteverdien av forskning.

Jeg har erfart at jo mer jeg leser, jo mer ønsker jeg å lese.

Det finnes så mye interessant forskning. Jeg har erfart at jo mer jeg leser, jo mer ønsker jeg å lese. Og det som gjør det ekstra motiverende, er at jeg ser at det jeg leser, har klar relevans til min egen hverdag, og at det er noe jeg kan ha nytte av i arbeidet. Dette konkluderer forskerne med i sin artikkel også.

I artikkelen stiller forskerne spørsmål ved hvorvidt utdanningen fører til at kunnskapsbasert praksis brukes mer. De konkluderer med at de sykepleierne som har fullført studiet, bruker KBP mer. Derfor burde det være mye mer søkelys på KBP i grunnutdanningen. I basiskompetansen til alle sykepleiere må det finnes kunnskap om hvor viktig det er å bruke forskning aktivt som problemløsningsmetode og for å lage gode prosedyrer og rutiner.

Ifølge artikkelen oppgir «mange norske sykepleiere at de sjelden leser og i liten grad anvender forskningsresultater i egen praksis». Slik tror jeg det fortsatt er på svært mange helseinstitusjoner. Det er litt motstridende når vi vet at helsemyndighetene forventer at helsetjenesten bygger sine beslutninger om behandling, forebygging og pleie på pålitelig kunnskap om effekten av tiltak. Da vil en forskningsnær praksis være noe å etterstrebe, så hvorfor er det ikke slik overalt?

Mange anser det som lite hensiktsmessig å skulle bruke den altfor knappe tiden til å lete etter forskning.

Det største hinderet er nok knyttet til hvordan det er tilrettelagt på den enkeltes arbeidsplass. Ledelsen må tydelig innarbeide en kultur om at vi skal være oppdatert på den beste måten å utøve god sykepleie og omsorg på. Vår sykepleierhverdag er fylt med «jeg må …» eller «nå skal jeg bare …» og «jeg burde …». Mange løper frem og tilbake, uten tid til toalettbesøk eller til å ta en ordentlig spisepause. Da anser mange det som lite hensiktsmessig å skulle bruke den altfor knappe tiden til å lete etter forskning.

Det mangler nok også veiledere og pådrivere ute i avdelingene som kan hjelpe sykepleiere i gang. Vi trenger ansatte som kan bruke søkemotorer, og som har erfaring med å jobbe kunnskapsbasert.

Utdanningen i kunnskapsbasert praksis har ikke noe tydelig mål om at studentene skal lære å implementere det de finner i forskningen, i eget arbeid. I stedet ønsker den at studentene skal oppleve at det de har lært, har en overføringsverdi til egen arbeidshverdag, og at KBP dermed innarbeides.

Konklusjonen min blir at det må legges enda tydeligere føringer fra sentralt hold overfor utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere om at de må sørge for å skape tid og rom for denne typen utviklingsarbeid. Kunnskapen vi tilegner oss, kommer pasientene til gode. Et annet viktig aspekt er at sykepleiere som får utvikle seg faglig, som oftest trives bedre. Det igjen vil fremme arbeidsglede og kanskje også føre til at vi står lenger i yrket. Det må vel være vinn-vinn?

Les hele artikkelen her:  Videreutdanning gjør sykepleiere bedre rustet til å arbeide kunnskapsbasert

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse