fbpx Du trenger ikke komme likevel … Hopp til hovedinnhold

Du trenger ikke komme likevel …

Tegning av to sykepleiere hvor den ene er oppgitt.

Er du en av dem som har opplevd å ha gjort avtale om en ekstravakt, men så ringer arbeidsgiver og sier at de ikke har bruk for deg likevel? Hvilke rettigheter har du da?

NSF Rogaland får jevnlig henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte angående arbeidstakers rettigheter ved arbeidsgivers «avbestilling» av ekstravakter. Problemstillingene er knyttet til ekstravakter som hel- og deltidsansatte tar, og vakter som avtales for såkalte tilkallingsvikarer.

Scenario

Et ikke ukjent scenario er at arbeidsgiver tar kontakt og spør om du kan jobbe ekstravakt fredag og lørdag. Du ordner barnevakt og gir beskjed til familien at dere tidligst kan dra til hytta lørdag ettermiddag. Ved lunsjtider fredag ringer arbeidsgiver og sier at du ikke trenger komme på de avtalte vaktene likevel. Hvilke rettigheter har du da?

Få avtalen skriftelig

Det avtalerettslige utgangspunktet og hovedregel er at en inngått avtale er bindende for begge parter. Du som har sagt ja til å jobbe ekstravakt må stille i avdelingen på avtalt tidspunkt, og arbeidsgiver må betale lønn for ditt arbeid. Det samme gjelder ved inngått muntlig avtale.

En typisk situasjon er at leder ringer deg og spør, og du bekrefter der og da at du kan ta de etterspurte ekstravaktene. Dog anbefaler NSF sine medlemmer å be om at avtalen dokumenteres skriftlig, for eksempel gjennom en sms-utveksling. Annen dokumentasjon på at det er inngått en avtale kan være at vakten er lagt inn i arbeidstidssystemet GAT/Notus, i vaktbok eller i arbeidsliste på avdelingen. Svar på e-post er også skriftlig dokumentasjon på hva som er avtalt.

Rett til lønn

Du har rett på lønn for hele den/de avtalte vaktene. En avtale om en ekstravakt er en avtale om midlertidig tilsetting med de oppsigelsesfrister som følger av dette. Arbeidsgiver kan be deg la være å komme på jobb, men er ikke dermed fritatt for lønnsplikten.

Noen arbeidsgivere i kommunehelsetjenesten tilbyr kun betaling for to timer når de avlyser avtalt vakt og begrunner dette med en bestemmelse i hovedtariffavtalen som gjelder timelønnet ekstrahjelp. ( Hovedtariffavtalen § 12.3).

Sykepleiere som tar ekstravakter møter til vakter som har ett definert start- og sluttidspunkt, og faller derfor etter NSFs syn ikke inn under denne bestemmelsen.

Unntak

Men det er selvfølgelig ingen regel uten unntak…:

Arbeidsgiver kan ha stilt noen forutsetninger for ekstravakten og disse forutsetningene kan inntre.

Et eksempel: Leder sier ekstravakten skal dekke behovet for fastvakt for terminal pasient. Pasienten dør før din avtalte vakt begynner slik at behovet bortfaller. Hvis du i slike tilfeller allerede har møtt på jobb før avlysning, kan du likevel ha krav på betalt for 2 timer om dette er nedfelt i tariffavtalen.

Tenk deg om

Uavhengig av jus og rettspraksis bør du som NSF-medlem ikke skrive under på avtaler som fratar deg rettigheter du ellers ville hatt. Ønsker arbeidsgiver å inngå avtale om ekstravakter der det foreligger forbehold bør du tenke deg godt om før du takker ja.

Et annet unntak inntrer hvis ekstravakten generer overtid. Arbeidsmiljøloven setter vilkår for bruk av overtid, det må foreligge et «særlig og tidsavgrenset» behov hos arbeidsgiver. Hvis dette vilkåret bortfaller så bortfaller også hjemmelen for å bruke overtid, og det må både arbeidsgiver og ansatte forholde seg til. Du har da ingen rettigheter i forhold til lønn hvis vakten blir avlyst før du skal møte opp, men det minnes om betalingsbestemmelsen for frammøte som ble omtalt ovenfor.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse