fbpx Samarbeid med barnehagen er nyttig Hopp til hovedinnhold

Samarbeid med barnehagen er nyttig

Men det er ressurskrevende å flytte fireårskonsultasjonen ut av helsestasjonen

Artikkelen beskriver helsesøstres erfaring med samarbeid med barnehagelærere om fireårskonsultasjon utført i barnehagen. Barnehagelærere og helsesøstre, med sine ulike mandater innenfor arbeidet med barn og deres familier, kan utfylle hverandre på en god måte dersom samarbeidet fungerer bra. Mange kommuner søker etter gode metoder for å avdekke forhold som kan påvirke barns helse og utvikling negativt, for å iverksette tiltak tidlig. Barnehager og helsestasjoner treffer over 90 prosent av alle barn og har et stort potensial for å sikre barn tidlig hjelp.

Artikkelen beskriver intensjonen om å slå sammen helsesøsters fireårskonsultasjon og barnehagelærernes foreldresamtale, og på denne måten sikre flyt av nyttig informasjon om barnet. Da barnehagelærerne i prosjektet gjennomførte sine egne foreldresamtaler uavhengig av fireårskonsultasjonen, opplevde helsesøstrene at noe av intensjonen ved å flytte fireårskonsultasjonen til barnehagen falt bort. Likevel opplevde de å kunne iverksette tiltak tidligere når barnehagelærer deltok med sine vurderinger. 

En annen fordel med å gjennomføre fireårskonsultasjonen i barnehagen, er at barnet kan fortsette sin lek med andre barn når de er ferdige hos helsesøster. Foreldrene kan da ta opp sine eventuelle bekymringer, samt at helsesøster og barnehagelærer får en god mulighet til å snakke med foreldrene uten at barnet er til stede. 

Helsesøstrenes helseundersøkelse av fireåringer har stor betydning for å fange opp avvik ved barnets helse, trivsel og utvikling. For å kunne utføre en god undersøkelse av blant annet syn og hørsel, kreves lokaler som er tilpasset behovet for lydisolering og romstørrelse Det ble opplevd som et problem, da lokalene i barnehagen ikke var tilpasset dette behovet. Jeg mener det vil være mer hensiktsmessig å etablere gode rutiner for samarbeid mellom helsesøster og barnehagelærer fremfor å flytte fireårskonsultasjonen ut av helsestasjonen. En praksis med å gjennomføre konsultasjoner med alle fireåringer i deres aktuelle barnehage, vil være svært ressurskrevende og ha store logistikkmessige utfordringer. Dette gjelder spesielt i store kommuner der hver helsesøster må forholde seg til barn i 20–30 ulike barnehager. 

Jeg mener man kan oppnå et godt tilbud til fireåringer og deres foreldre dersom samarbeidet mellom helsestasjoner og barnehager baseres på godt avklarte rolleforventninger og forankring i ledelsen. De ulike faggrupper må ha god kjennskap til hverandres kompetanse og utnytte den i samarbeidet. En god plan for samarbeid om enkeltbarn, der man med foreldrenes samtykke utveksler erfaringer om barnet i forbindelse med fireårskonsultasjonen, vil kunne sikre barn tidlig hjelp og god tverrfaglig oppfølging.  

0 Kommentarer